Skip to main content
Agriculture and rural development

SPP a rozvoj

Zabezpečenie súladu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) s rozvojovými cieľmi a zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce.

Súdržnosť politík v záujme rozvoja

Európska únia sa prostredníctvom súdržnosti politík v záujme rozvoja usiluje zohľadniť rozvojové ciele vo všetkých svojich politikách, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny. Cieľom je minimalizovať rozpory a budovať synergie medzi jednotlivými politikami EÚ v prospech rozvojových krajín a zvýšenia účinnosti rozvojovej spolupráce. Tento prístup je zdôraznený v oznámení Európskej komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva z roku 2017, v ktorom sa odkazuje na globálny rozmer spoločnej poľnohospodárskej politiky a potrebu usilovať sa o súdržnosť politík v súlade s Agendou OSN 2030 pre udržateľný rozvoj.

Výzvy

Hlavnými výzvami, ktorým čelia rozvojové krajiny, sú riešenie potravinovej neistoty a zmierňovanie chudoby. Celosvetová produkcia potravín bude musieť do roku 2050 vyprodukovať dostatok jedla pre 9,3 miliardy ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 2 miliardy. Podľa správ OECD/FAO to počas nasledujúcich 40 rokov povedie k odhadovanému zvýšeniu celosvetovej potravinárskej výroby o 60 %.

Európsky konsenzus o rozvoji z júna 2017 potvrdil záväzok EÚ týkajúci sa súdržnosti politík v záujme rozvoja a uznal ho za kľúčový prvok stratégie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v partnerských krajinách. Podľa konsenzu by sa mala súdržnosť politík v záujme rozvoja uplatňovať vo všetkých politikách a oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, s osobitným dôrazom na oblasť obchodu, financií, životného prostredia, zmeny klímy, potravinovej bezpečnosti, migrácie a bezpečnosti.

Podávanie správ o pokroku

Na základe požiadavky zakotvenej v Lisabonskej zmluve vypracováva EÚ približne každé dva roky správu o pokroku pri plnení svojich záväzkov v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja.

Posledná správa bola uverejnená v roku 2019 a hodnotí sa v nej pokrok inštitúcií EÚ a krajín EÚ v období rokov 2015 – 2018, pokiaľ ide o súdržnosť politík v záujme rozvoja, a to v rámci meniaceho sa globálneho rozvojového kontextu po prijatí Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj.