Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

SZP a rozvoj

Zajištění souladu společné zemědělské politiky (SZP) s rozvojovými cíli a zvyšování účinnosti rozvojové spolupráce.

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje

Prostřednictvím zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje se Evropská unie snaží zohlednit rozvojové cíle ve všech svých politikách, které by mohly mít vliv na rozvojové země. Snahou je minimalizovat rozpory a vytvářet synergie mezi různými politikami EU ve prospěch rozvojových zemí a zvyšovat účinnost rozvojové spolupráce. Tento přístup je zdůrazněn ve sdělení Evropské komise z roku 2017 o budoucnosti potravinářství a zemědělství, které odkazuje na globální rozměr SZP a potřebu usilovat o soudržnost politik v souladu s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Výzvy

Mezi hlavní výzvy, jimž rozvojové země čelí, patří zabezpečení dostatku potravin pro obyvatelstvo a snížení chudoby. Do roku 2050 bude muset celosvětová potravinářská výroba zajistit potraviny pro 9,3 miliardy lidí, což je o 2 miliardy více než v roce 2011. Podle zpráv OECD/FAO to v průběhu příštích 40 let povede k nárůstu celosvětové produkce potravin zhruba o 60 %.

Nový Evropský konsensus o rozvoji z června 2017 znovu potvrdil závazek EU pokračovat v dodržování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a uznal ho za klíčový prvek strategie v oblasti plnění cílů udržitelného rozvoje v partnerských zemích. Konsensus stanoví, že zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje bude uplatňována ve všech politikách a ve všech oblastech, na něž se vztahuje Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Zvláštní pozornost pak bude věnována obchodu, finančním záležitostem, životnímu prostředí a změně klimatu, zabezpečení potravin, migraci a bezpečnosti.

Podávání zpráv o pokroku

Téměř každé dva roky vydává EU zprávu o pokroku v plnění závazku soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, což je požadavek zakotvený v Lisabonské smlouvě.

Nejnovější zpráva byla zveřejněna v roce 2019 a hodnotí pokrok, kterého orgány a země EU v této oblasti dosáhly v období 2015–2018, kdy po přijetí Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 došlo ve světě k proměně prostředí v oblasti rozvoje.

Akce

Aktuality