Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

BŽŪP ir vystymasis

Užtikrinimas, kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) atitiktų vystymosi tikslus, ir vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimas.

Politikos suderinamumas vystymosi labui

Užtikrindama politikos suderinamumą vystymosi labui Europos Sąjunga siekia atsižvelgti į vystymosi tikslus visose savo politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims. Kad tai būtų naudinga besivystančioms šalims ir kad vystomasis bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis, siekiama, kad skirtingų sričių ES politika kuo mažiau viena kitai prieštarautų ir būtų kuriama tokios politikos sinergija. Šis požiūris pabrėžiamas 2017 m. Europos Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities, kuriame kalbama apie BŽŪP pasaulinį aspektą ir būtinybę siekti politikos suderinamumo su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.

Iššūkiai

Pagrindiniai besivystančių šalių uždaviniai – spręsti aprūpinimo maistu saugumo ir skurdo mažinimo klausimus. Iki 2050 m. pasaulyje reikės pagaminti pakankamai maisto 9,3 mlrd. žmonių, t. y. 2 mlrd. žmonių daugiau, palyginti su 2011 m. Remiantis EBPO ir FAO ataskaitomis, numatoma, kad per ateinančius 40 metų pasaulinė maisto gamyba padidės 60 proc.

2017 m. birželio mėn. naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi dar kartą patvirtintas ES įsipareigojimas siekti politikos suderinamumo vystymosi labui ir pripažinta, kad tai yra esminis strategijos elementas siekiant darnaus vystymosi tikslų mūsų šalyse partnerėse. Konsensuse pabrėžiama, kad politikos suderinamumas vystymosi labui turėtų būti taikomas visose politikos srityse ir visose srityse, kurioms taikoma JT darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., ypatingą dėmesį skiriant prekybai, finansams, aplinkai ir klimato kaitai, aprūpinimui maistu, migracijai ir saugumui.

Pranešimų apie pažangą teikimas

Beveik kas dvejus metus ES rengia pažangos, padarytos įgyvendinant Lisabonos sutartyje įtvirtintą įsipareigojimą užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui, ataskaitą.

Paskutinė ataskaita buvo paskelbta 2019 m. ir joje apžvelgiama ES institucijų ir ES šalių pažanga politikos suderinamumo vystymosi labui srityje 2015–2018 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į kintančias pasaulio vystymosi aplinkybes po to, kai buvo priimta JT darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.