Skip to main content
Agriculture and rural development

GLB en ontwikkeling

De coherentie tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de ontwikkelingsdoelstellingen waarborgen en de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking verbeteren.

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

De Europese Unie past het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling toe. Dit houdt in dat zij in elk beleid dat gevolgen kan hebben voor ontwikkelingslanden rekening houdt met de ontwikkelingsdoelstellingen. In het belang van de ontwikkelingslanden en de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking, zorgt dit beginsel ervoor dat de EU-beleidsmaatregelen zo min mogelijk met elkaar botsen en elkaar bovendien versterken. Deze aanpak komt naar voren in de mededeling over de toekomst van voeding en landbouw van de Europese Commissie uit 2017, waarin wordt ingegaan op de mondiale dimensie van het GLB en de noodzaak om de beleidscoherentie te verbeteren overeenkomstig de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Uitdagingen

Voedselonzekerheid en armoede zijn de belangrijkste uitdagingen waar de ontwikkelingslanden voor staan. Tegen 2050 zal de wereld genoeg voedsel moeten produceren voor 9,3 miljard mensen – 2 miljard meer dan in 2011. Volgens de rapporten van de OESO en de FAO betekent dit dat de voedselproductie de volgende 40 jaar met naar schatting 60% moet toenemen.

In juni 2017 heeft de Unie in het kader van de nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling haar inzet voor het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling bevestigd en deze coherentie erkend als een cruciaal onderdeel van de strategie om doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in onze partnerlanden te verwezenlijken. De consensus houdt in dat dit coherentiebeginsel moet worden toegepast voor alle beleidsgebieden en alle gebieden die onder de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling vallen, met bijzondere aandacht voor handel, financiën, milieu en klimaatverandering, voedselzekerheid, migratie en veiligheid.

Voortgangsrapportage

Conform het Verdrag van Lissabon brengt de EU bijna elke twee jaar verslag uit over de resultaten van haar inzet voor beleidscoherentie voor ontwikkeling.

In het meest recente verslag, uit 2019, wordt de balans opgemaakt van de vooruitgang die de instellingen en de lidstaten van de EU in de periode 2015-2018 op dit vlak hebben geboekt in het kader van de veranderende mondiale ontwikkelingscontext na de goedkeuring van de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.