Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

ОСП и развитието

Гарантиране на съответствието на общата селскостопанска политика (ОСП) с целите за развитие и повишаване на ефективността на сътрудничеството за развитие.

Съгласуваност на политиките за развитие

Чрез съгласуваността на политиките за развитие (СПР) Европейският съюз се стреми да отчита целите на развитието във всички свои политики, които биха могли да засегнат развиващите се страни. Целта е да се сведат до минимум противоречията и да се изградят полезни взаимодействия между различните политики на ЕС в полза на развиващите се страни и да се повиши ефективността на сътрудничеството за развитие. Този подход е подчертан в съобщението относно бъдещето на прехраната и селското стопанство на Европейската комисия от 2017 г., в което се посочва глобалното измерение на ОСП и необходимостта да се търси съгласуваност на политиките в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.

Предизвикателства

Основните предизвикателства, пред които са изправени развиващите се страни, са справянето с продоволствената несигурност и намаляването на бедността. До 2050 г. световната хранително-вкусова промишленост ще трябва да произвежда достатъчно храна за 9,3 милиарда души — 2 милиарда повече в сравнение с нивото от 2011 г. Според докладите на ОИСР/ФАО това ще доведе до прогнозно увеличение от 60 % на световното производство на храни през следващите 40 години.

През юни 2017 г. новият европейски консенсус за развитие потвърди ангажимента на ЕС за съгласуваност на политиките за развитие (СПР) и призна, че това е ключов елемент на стратегията за постигане на целите за устойчиво развитие в нашите страни партньори. В консенсуса се предвижда СПР да се прилага във всички политики и всички области, обхванати от Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, като се обръща специално внимание на търговията, финансите, околната среда и изменението на климата, продоволствената сигурност, миграцията и сигурността.

Докладване относно напредъка

Почти на всеки две години ЕС изготвя доклад за напредъка по отношение на ангажимента си за съгласуваност на политиките за развитие — изискване, залегнало в Договора от Лисабон.

Последният доклад беше публикуван през 2019 г. и в него се прави преглед на напредъка на институциите на ЕС и страните от ЕС по СПР през периода 2015—2018 г. в променящия се контекст на световното развитие след приемането на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.