Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

ΚΓΠ και ανάπτυξη

Διασφάλιση της συνοχής της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με τους αναπτυξιακούς στόχους και αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής

Μέσω της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να λάβει υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους σε όλες τις πολιτικές της που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αντιφάσεων και στην οικοδόμηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, η οποία αναφέρεται στην παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ και στην ανάγκη να επιδιωχθεί η συνοχή της πολιτικής σύμφωνα με την ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προκλήσεις

Οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και η μείωση της φτώχειας. Έως το 2050, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να εξασφαλίζει αρκετά τρόφιμα για 9,3 δισ. ανθρώπους —2 δισ. επιπλέον σε σύγκριση με το 2011. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ/FAO, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων κατά 60 % τα επόμενα 40 χρόνια.

Τον Ιούνιο του 2017, η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και αναγνώρισε τη συνοχή αυτή ως καίριο στοιχείο της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες εταίρους μας. Σύμφωνα με την εν λόγω κοινή αντίληψη, η ΣΑΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές και σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη προσοχή στο εμπόριο, τη χρηματοδότηση, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την επισιτιστική ασφάλεια, τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Υποβολή εκθέσεων προόδου

Σχεδόν κάθε δύο χρόνια η ΕΕ συντάσσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τη δέσμευσή της για τη ΣΑΠ, υποχρέωση που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η τελευταία έκθεση δημοσιεύτηκε το 2019 και καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη ΣΑΠ κατά την περίοδο 2015-2018, στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου αναπτυξιακού περιβάλλοντος που ακολούθησε την έγκριση της ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εκδηλώσεις

  • Εκθέσεις
  • Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024, 09:00 - Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024, 18:30 (CEST)
  • Libramont-Chevigny, Belgium
  • Εξωτερική εκδήλωση

Ειδήσεις