Skip to main content
Agriculture and rural development

ÜPP ja areng

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja arengueesmärkide vahelise kooskõla tagamine ja arengukoostöö tõhususe suurendamine.

Poliitikavaldkondade arengusidusus

Poliitikavaldkondade arengusidususe kaudu püüab Euroopa Liit võtta arengueesmärke arvesse kõigis oma poliitikavaldkondades, mis tõenäoliselt mõjutavad arengumaid. Selle eesmärk on minimeerida vastuolusid ja luua koostoimeid ELi eri poliitikavaldkondade vahel, et tuua kasu arengumaadele ja suurendada arengukoostöö tõhusust. Seda lähenemisviisi rõhutatakse Euroopa Komisjoni 2017. aasta teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta, milles viidatakse ÜPP üleilmsele mõõtmele ja vajadusele saavutada poliitikavaldkondade sidusus kooskõlas ÜRO kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030.

Lahendamist vajavad probleemid

Peamised väljakutsed, millega arengumaad silmitsi seisavad, on toiduga kindlustamatuse probleemi lahendamine ja vaesuse vähendamine. 2050. aastaks tuleb maailmas toota piisavalt toitu 9,3 miljardile inimesele, mis on 2 miljardit rohkem kui 2011. aastal. OECD/FAO aruannete kohaselt suureneb seetõttu järgmise 40 aasta jooksul üleilmne toiduainete tootmine hinnanguliselt 60%.

2017. aasta juunis kinnitas uus Euroopa arengukonsensus taas ELi pühendumust poliitikavaldkondade arengusidususele ning tunnistas, et see on oluline osa strateegiast, mis aitab saavutada kestliku arengu eesmärke meie partnerriikides. Konsensuses märgiti, et poliitikavaldkondade arengusidusust tuleks kohaldada kõigis poliitikavaldkondades ja ÜRO kestliku arengu tegevuskavaga 2030 hõlmatud valdkondades, pöörates erilist tähelepanu kaubandusele, rahandusele, keskkonnale ja kliimamuutustele, toiduga kindlustatusele, rändele ja julgeolekule.

Eduaruanded

Peaaegu iga kahe aasta tagant koostab EL eduaruande poliitikavaldkondade arengusidususe seonduvate kohustuste täitmise kohta. See nõue tuleneb Lissaboni lepingust.

Viimane aruanne avaldati 2019. aastal ning selles antakse ülevaade ELi institutsioonide ja ELi riikide edusammudest seoses asjaomaste kohustustega ajavahemikul 2015–2018, võttes arvesse muutuvat üleilmset arenguolukorda pärast ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 vastuvõtmist.