Skip to main content
Agriculture and rural development

WPR a rozwój

Zapewnienie spójności wspólnej polityki rolnej (WPR) z celami rozwoju oraz podniesienie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju

Spójność polityki na rzecz rozwoju

Za pomocą spójności polityki na rzecz rozwoju Unia Europejska stara się uwzględnić cele rozwoju we wszystkich obszarach polityki, które mogą mieć wpływ na kraje rozwijające się. Celem tej polityki jest zminimalizowanie sprzeczności i stworzenie synergii między różnymi politykami unijnymi, aby przynieść korzyści krajom rozwijającym się i zwiększyć skuteczność współpracy na rzecz rozwoju. Podejście to wskazano w komunikacie Komisji Europejskiej z 2017 r. w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, który odnosi się do globalnego wymiaru WPR i potrzeby dążenia do spójności polityki zgodnie z opracowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Wyzwania

Głównymi wyzwaniami, przed którymi stoją kraje rozwijające się, to rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego i ograniczenie ubóstwa. Do 2050 r. światowa produkcja żywności będzie musiała zaspokoić potrzeby 9,3 mld osób – czyli o 2 mld ludzi więcej niż w 2011 r. Ze sprawozdań OECD/FAO wynika, że doprowadzi to do szacowanego wzrostu światowej produkcji żywności o 60 proc. w ciągu najbliższych 40 lat.

W czerwcu 2017 r. w nowym Europejskim konsensusie w sprawie rozwoju potwierdzono zobowiązanie UE do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju i uznano to za kluczowy element strategii na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w naszych krajach partnerskich. W konsensusie podkreślono, że podejście to powinno być stosowane we wszystkich politykach i obszarach objętych oenzetowską Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, ze szczególnym uwzględnieniem handlu, finansów, środowiska i zmiany klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego, migracji i bezpieczeństwa.

Sprawozdawczość w zakresie postępu prac

Mniej więcej co dwa lata UE sporządza sprawozdanie z postępów dotyczących jej zobowiązania w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju, co jest wymogiem zapisanym w traktacie lizbońskim.

Ostatnie sprawozdanie opublikowano w 2019 r. i podsumowano w nim postępy instytucji unijnych i krajów UE związane ze spójnością polityki na rzecz rozwoju w latach 2015–2018 w zmienionych ramach światowego rozwoju po przyjęciu oenzetowskiej Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.