Skip to main content
Agriculture and rural development

Skupna kmetijska politika in razvoj

Zagotavljanje skladnosti skupne kmetijske politike z razvojnimi cilji in izboljšanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja

Skladnost politik za razvoj

Evropska unija si s skladnostjo politik za razvoj prizadeva upoštevati razvojne cilje v vseh svojih politikah, ki lahko vplivajo na države v razvoju. Cilj njene strategije je čim bolj zmanjšati nasprotja in vzpostaviti sinergije med različnimi politikami EU v korist državam v razvoju in izboljšati uspešnost razvojnega sodelovanja. Ta pristop je poudarjen v sporočilu Evropske komisije iz leta 2017 Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, ki opozarja na svetovno razsežnost SKP in potrebo po zagotavljanju skladnosti politik v skladu z agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.

Izzivi

Glavna izziva, s katerima se soočajo države v razvoju, sta doseganje prehranske varnosti in zmanjševanje revščine. Do leta 2050 bo morala svetovna proizvodnja hrane zagotoviti dovolj hrane za 9,3 milijarde ljudi, kar sta 2 milijardi več kot leta 2011. Po poročilih OECD/FAO to pomeni, da se bo svetovna proizvodnja hrane v naslednjih 40 letih povečala za 60 %.

Junija 2017 je EU v novem evropskem soglasju o razvoju ponovno potrdila svojo zavezanost skladnosti politik za razvoj in jo priznala kot ključni element strategije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja v partnerskih državah. Dokument o evropskem soglasju določa, da se bo načelo skladnosti politik za razvoj uporabljalo v vseh politikah in na vseh področjih iz agende ZN za trajnostni razvoj do leta 2030, pri čemer bo posebna pozornost namenjena trgovini, financiranju, okolju in podnebnim spremembam, prehranski varnosti, migracijam in varnosti.

Poročanje o napredku

EU približno vsaki dve leti pripravi poročilo o napredku glede uresničevanja svojih zavez o skladnosti politik za razvoj, kar je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi.

Zadnje poročilo je bilo objavljeno leta 2019 in ocenjuje napredek, ki so ga v obdobju 2015–2018 dosegle institucije EU in države EU v zvezi s skladnostjo politik za razvoj, in sicer v okviru spreminjajočega se globalnega razvoja po sprejetju agende ZN za trajnostni razvoj do leta 2030.