Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteinen maatalouspolitiikka kehitysyhteistyön tukena

EU pyrkii varmistamaan, että yhteinen maatalouspolitiikka on johdonmukaista kehitysyhteistyön tavoitteiden kanssa ja edistää sen tuloksellisuutta.

Toimien johdonmukaisuus kaikilla politiikan aloilla

EU pyrkii siihen, että sen kaikki kehitystä tukeva politiikka on johdonmukaista. Kehitystavoitteet otetaankin huomioon EU:n kaikilla politiikan aloilla, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin. Tavoitteena on minimoida ristiriidat ja varmistaa synergiat eri EU-politiikkojen välillä, jotta kehitysmaat hyötyisivät ja kehitysyhteistyö tehostuisi. Tätä korostetaan myös vuonna 2017 annetussa Euroopan komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus. Siinä todetaan, että EU:n maatalouspolitiikalla on maailmanlaajuinen ulottuvuus, minkä vuoksi on tarpeen toteuttaa johdonmukaisia toimia YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisesti.

Haasteet

Kehitysmaiden suurimpia haasteita ovat elintarviketurvan varmistaminen ja köyhyyden vähentäminen. Vuoteen 2050 mennessä maailman elintarviketuotannon on tuotettava riittävästi elintarvikkeita 9,3 miljardille ihmiselle, mikä on 2 miljardia enemmän kuin vuonna 2011. OECD:n ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) raporttien mukaan tämä edellyttää arviolta 60 %:n kasvua maailman elintarviketuotannossa seuraavien 40 vuoden aikana.

Kesäkuussa 2017 julkaistussa kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa EU korosti jälleen kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta ja totesi, että se on olennainen osa strategiaa, jolla tuetaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista EU:n kumppanuusmaissa. Konsensuslausuman mukaan tavoitteena on varmistaa politiikan johdonmukaisuus kaikilla YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan liittyvillä aloilla. Erityistä huomiota kiinnitetään kauppaan, rahoitukseen, ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, elintarviketurvaan, muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen.

Edistymisraportit

Lissabonin sopimuksen vaatimuksen mukaisesti EU laatii lähes joka toinen vuosi raportin, jossa tarkastellaan kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden edistymistä.

Viimeisin raportti julkaistiin vuonna 2019. Siinä tarkasteltiin EU:n toimielinten ja EU-maiden edistymistä vuosina 2015–2018 YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksymisen jälkeisessä globaalissa kehityskontekstissa.