Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Търговия с биологични продукти

Внос на биологични продукти

За да може даден внесен продукт да бъде продаван като биологичен, той трябва да отговаря на стандарти, еквивалентни на тези, които се прилагат за стоките, произведени в Европейския съюз. За да се гарантира това, всички вносители трябва да следват определени процедури, ако желаят да продават даден продукт като биологичен. Процедурите зависят от мястото на произход на стоките.

Продукти с произход от

 • Аржентина
 • Австралия
 • Канада
 • Чили
 • Коста Рика
 • Индия
 • Израел
 • Япония
 • Тунис
 • Република Корея
 • Нова Зеландия
 • Швейцария
 • Съединени американски щати

ЕС сключи споразумения за търговия с биологични продукти с Чили, Швейцария и Обединеното кралство. Подробности относно датите на влизане в сила, обхванатите продукти и контролните и надзорните органи ще намерите в споразуменията за търговия с биологични продукти.

Инспекцията и сертифицирането на повечето биологични продукти се извършва от националните органи на страната на произход. Това е така, защото с тези държави има спогодби за вноса на биологични продукти, тъй като техните стандарти и мерки за контрол са оценени като еквивалентни на действащите в ЕС. Тези държави често се наричат „еквивалентни“ държави.

По отношение на вноса на биологични продукти от Обединеното кралство в Европейския съюз Комисията публикува известие за заинтересованите страни, в което се описват правното положение след края на преходния период, някои съответни разпоредби за разделяне, включени в Споразумението за оттегляне, и правилата, приложими в Северна Ирландия след края на преходния период.

8 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Продукти с произход от други държави

Във всички останали държави за инспекциите и сертифицирането отговарят контролните или надзорните органи. Това са независими органи, назначени от Комисията, за да се гарантира, че производителите на биологични продукти в района, за който отговарят, прилагат стандарти и контролни мерки, еквивалентни на тези на ЕС.

Ако желаете да внасяте продукт от една от тези държави и да го продавате като биологичен в рамките на ЕС, трябва да се свържете със съответния национален контролен орган.

Възможно е да има допълнителни проверки или изисквания за продукти, внасяни от някои страни извън ЕС. 

След задълбочен преглед на всички уведомления, въведени в Информационната система за биологично земеделие (OFIS) за период от една година, Европейската комисия и държавите от ЕС съвместно решиха, че редица продукти с произход от определени държави извън ЕС следва да бъдат подложени на допълнителен контрол от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. Целта е да се гарантира по-добре биологичният характер на производството. Допълнителният контрол включва предприемането на определени мерки от държавите от ЕС, както и определени задължения за признатите за еквивалентни контролни органи в държави извън ЕС под надзора на Комисията. В работния документ на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ относно допълнителния официален контрол на продукти с произход от някои държави извън ЕС се определят мерките, които държавите от ЕС трябва да предприемат по отношение на допълнителния официален контрол. В писмото, адресирано до еквивалентните контролни органи в държави извън ЕС под надзора на Комисията, се определят задълженията по отношение на допълнителните мерки за контрол.

12 ЯНУАРИ 2024 Г.
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12 ЯНУАРИ 2024 Г.
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

За продуктите, внасяни от САЩ, има допълнителни съвети.

14 ФЕВРУАРИ 2012 Г.
Advice on EU-US equivalence

Сертифициране

Всички биологични продукти, внасяни в ЕС, трябва да са придружени от съответния електронен сертификат за инспекция. Тези сертификати се предоставят чрез интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES).

 • Еквивалентни държави: сертификатите се издават от контролните органи, определени от националните органи на съответната държава.
 • Всички останали държави: сертификатите се издават от контролните органи, определени от ЕС.

Ако не разполагате с електронен сертификат за инспекция, вашите продукти няма да бъдат освободени от пристанището на пристигане в ЕС.

10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
Guidelines on imports of organic products into the EU

Износ на биологични продукти за държави извън ЕС

Износът на биологични продукти от Европейския съюз за държави извън ЕС зависи от специфичните изисквания на държавата на местоназначение, подробности за които могат да бъдат получени от нейните компетентни органи.

Информация по темата

Износ от ЕС

Информация за контролните органи на държави извън ЕС

Организациите, които оценяват и инспектират производители и дистрибутори на биологични продукти от държави извън ЕС, могат да кандидатстват за признаване като контролни органи от ЕС. Това им позволява да удостоверяват, че продуктите, предназначени за внос в ЕС, са произведени по биологичен начин.

Информация по темата

Регламент (ЕС) 2018/848

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията

Новини