Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Mahetoodetega kauplemine

Mahetoodete import

Et imporditud toodet saaks müüa mahetootena, peab see vastama samaväärsetele standarditele, mida kohaldatakse Euroopa Liidus toodetud kaupade suhtes. Selle tagamiseks on olemas menetlused, mida peavad järgima kõik importijad, kui nad soovivad toodet mahetootena turustada. Need menetlused sõltuvad sellest, kust tooted pärinevad.

Tooted, mis pärinevad järgmistest riikidest:

 • Argentina
 • Austraalia
 • Kanada
 • Tšiili
 • Costa Rica
 • India
 • Iisrael
 • Jaapan
 • Tuneesia
 • Korea Vabariik
 • Uus-Meremaa
 • Šveits
 • Ameerika Ühendriigid

EL on sõlminud mahetoodetega kauplemise lepingud Šveitsi, Tšiili ja Ühendkuningriigiga. Üksikasjad nende jõustumise kuupäevade, hõlmatud toodete ning kontrolliasutuste ja kontrollorganite kohta on esitatud mahetoodetega kauplemise lepingutes.

Enamiku mahetoodete kontrolli ja sertifitseerimist teostavad päritoluriigi ametiasutused. Seda seepärast, et nende riikidega on kehtestatud mahetoodete impordi kord, kuna nende standardeid ja kontrollimeetmeid on hinnatud ELi omadega samaväärseks. Neile viidatakse sageli ka kui „samaväärsetele“ riikidele.

Seoses mahetoodete impordiga Ühendkuningriigist Euroopa Liitu on komisjon avaldanud teate sidusrühmadele, milles kirjeldatakse õiguslikku olukorda pärast üleminekuperioodi lõppu, väljaastumislepingu teatavaid asjakohaseid väljaastumisega seotud sätteid ning õigusnorme, mida kohaldatakse Põhja-Iirimaal pärast üleminekuperioodi lõppu.

8. DETSEMBER 2020
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Muudest riikidest pärinevad tooted

Kõigi teiste riikide puhul vastutavad kontrolli ja sertifitseerimise eest kontrollorganid või kontrolliasutused. Need on komisjoni määratud sõltumatud asutused, mis tagavad, et nende vastutusalasse kuuluvad mahetootjad järgivad standardeid ja kontrollimeetmeid, mis on samaväärsed ELi omadega.

Kui soovite importida toodet mõnest sellisest riigist ja turustada seda ELis mahetootena, peate võtma ühendust asjaomase riikliku kontrollorganiga.

Mõnest ELi mittekuuluvast riigist imporditud toodete suhtes võivad kehtida lisakontrollid või -nõuded. 

Olles põhjalikult läbi vaadanud kõik mahepõllumajanduse teabesüsteemi (OFIS) ühe aasta jooksul sisestatud teated, otsustasid Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid ühiselt, et mitmest kolmandast riigist pärit tooteid tuleks alates 1. jaanuarist 2024 kuni 31. detsembrini 2024 täiendavalt kontrollida. Nii oleks mahepõllumajandusliku tootmise terviklikkus paremini tagatud. Lisakontrollid tähendavad teatavaid tegevusi ELi liikmesriikide jaoks ja teatavaid kohustusi komisjoni järelevalve all olevate samaväärsete kolmandate riikide kontrollorganite jaoks. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi dokumendis „Töödokument teatavatest kolmandatest riikidest pärit toodete täiendava ametliku kontrolli kohta“ on sätestatud ELi liikmesriikide kohustused seoses täiendavate ametlike kontrollidega. Komisjoni järelevalve all olevatele samaväärsete kolmandate riikide kontrollorganitele adresseeritud kirjas on need kohustused sätestatud täiendavate kontrollimeetmetena.

12. JAANUAR 2024
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12. JAANUAR 2024
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

Täiendavat nõu antakse USAst imporditavate toodete puhul.

14. VEEBRUAR 2012
Advice on EU-US equivalence

Sertifitseerimine

Kõigil ELi imporditavatel mahetoodetel peab olema asjakohane elektrooniline kontrollsertifikaat (e-COI). Neid hallatakse kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES) vahendusel.

 • Samaväärsete riikide puhul: sertifikaate annavad välja asjaomaste riikide ametiasutuste määratud kontrollorganid.
 • Kõigi teiste riikide puhul: sertifikaate annavad välja ELi määratud kontrollorganid.

Kui teil ei ole elektroonilist kontrollsertifikaati, ei lasta neid tooteid ELi saabumise sadamast edasi.

10. DETSEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

Mahetoodete eksport kolmandatesse riikidesse

Mahetoodete ekspordi puhul Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse kohaldatakse sihtriigi konkreetseid nõudeid, mille kohta saab lisateavet asjaomase riigi pädevatelt ametiasutustelt.

Seotud teave

Eksport EList

Teave kolmandate riikide kontrollorganitele

Organisatsioonid, mis hindavad ja kontrollivad kolmandate riikide mahetootjaid või mahetoodete turustajaid, võivad ELilt taotleda tunnustamist kontrollorganina. See võimaldab neil tõendada, et ELi importimiseks mõeldud tooted on toodetud mahepõllumajanduslikult.

Seotud teave

Määrus (EL) 2018/848

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2306

Uudised