Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Handel med ekologiska produkter

Importera ekologiska produkter

För att en importerad produkt ska kunna säljas som ekologisk måste den uppfylla samma normer som produkter från EU. Därför måste alla importörer följa samma förfaranden när de vill sälja en ekologisk produkt. Förfarandena beror på var produkten kommer ifrån.

Produkter från likvärdiga länder

 • Argentina
 • Australien
 • Kanada
 • Chile
 • Costa Rica
 • Indien
 • Israel
 • Japan
 • Tunisien
 • Sydkorea
 • Nya Zeeland
 • Schweiz
 • USA

EU har ingått avtal om handel med ekologiska produkter med Chile, Schweiz och Storbritannien. Uppgifter om datum för ikraftträdande, vilka produkter som omfattas och kontrollmyndigheter och kontrollorgan finns i avtalen om handel med ekologiska produkter.

I de här länderna sköter de nationella myndigheterna kontroll och certifiering av de flesta ekologiska produkter. Det beror på att deras normer och kontrollåtgärder bedöms vara likvärdiga med EU:s. De kallas därför ofta ”likvärdiga” länder.

När det gäller import av ekologiska produkter från Storbritannien och Nordirland till EU har kommissionen publicerat ett tillkännagivande till berörda parter för att påminna om rättsläget efter övergångsperioden och förklara vissa separationsbestämmelser i utträdesavtalet och de särskilda reglerna för Nordirland.

8 DECEMBER 2020
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Produkter från andra länder

I alla andra länder sköts kontroll och certifiering av oberoende kontrollorgan eller kontrollmyndigheter som utses av EU-kommissionen. De ska se till att ekologiska producenter inom deras ansvarsområde följer normer och kontrollåtgärder som är likvärdiga med EU:s.

Om du vill importera en produkt från ett av dessa länder och sälja den som ekologisk i EU måste du kontakta det nationella kontrollorganet.

Det kan finnas ytterligare kontroller eller krav för produkter som importeras från vissa länder utanför EU. 

Efter en noggrann översyn av alla anmälningar i informationssystemet för ekologiskt jordbruk (Ofis) under ett års tid bestämde kommissionen och EU-länderna gemensamt att ett antal produkter från länder utanför EU skulle bli föremål för tilläggskontroller mellan den 1 januari–31 december 2024. Detta beslut togs för att säkerställa den ekologiska produktionens integritet. Tilläggskontrollerna innebär vissa åtaganden för EU-länderna och vissa skyldigheter för likvärdiga kontrollorgan i länder utanför EU under kommissionens överinseende. Ett arbetsdokument om tilläggskontroller för produkter från vissa länder utanför EU från generaldirektoratet för jordbruk beskriver vilka tilläggskontroller EU-länderna ska utföra. Brevet som skickas till likvärdiga kontrollorgan i länder utanför EU under kommissionens överinseende beskriver vilka kontrolleråtgärder de ska vidta.

12 JANUARI 2024
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12 JANUARI 2024
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

För produkter som importeras från USA finns ytterligare råd.

14 FEBRUARI 2012
Advice on EU-US equivalence

Utfärdande av intyg

Alla ekologiska produkter som importeras till EU måste ha ett elektroniskt kontrollintyg (e-COI) som hanteras inom Traces-systemet.

 • Likvärdiga länder – intygen utfärdas av de kontrollorgan som har utsetts av ländernas nationella myndigheter.
 • Andra länder – intygen utfärdas av de kontrollorgan som har utsetts av EU.

Om du inte har något elektroniskt kontrollintyg får dina produkter inte lämna ankomsthamnen i EU.

10 DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

Export av ekologiska produkter till länder utanför EU

Export av ekologiska produkter från EU till länder utanför EU omfattas av mottagarlandets särskilda krav, som de behöriga myndigheterna i landet kan upplysa om.

Läs mer

Export från EU

Information för kontrollorgan i länder utanför EU

Organisationer som bedömer och kontrollerar ekologiska producenter eller distributörer från länder utanför EU kan ansöka hos EU om att erkännas som kontrollorgan. Då kan de intyga att produkter som är avsedda för import till EU har producerats ekologiskt.

Läs mer

Förordning (EU) 2018/848

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306