Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Ekologiskt jordbruk – översikt

Information om EU:s politik för ekologisk produktion, EU-lövet och lagstiftning om ekologisk produktion, distribution och marknadsföring och vanliga frågor om den ekologiska sektorn.

Vad är ekologiskt jordbruk?

Ekologiskt jordbruk är jordbruksmetoder för att producera mat med naturliga ämnen och processer. Det ekologiska jordbruket har ofta mindre miljöpåverkan tack vare

 • ansvarsfull användning av energi och naturresurser
 • bevarande av biologisk mångfald
 • bevarande av ekologisk jämvikt regionalt
 • bördigare jordar
 • bättre vattenkvalitet.

Reglerna för ekologiskt jordbruk bidrar dessutom till bättre djurvälfärd eftersom bönderna bland annat måste tillgodose djurens beteendebehov.

EU:s förordningar om ekologiskt jordbruk sätter tydliga ramar för den ekologiska produktionen i hela EU. Syftet är att både tillgodose konsumenternas efterfrågan på bra ekologiska produkter och skapa rättvisa villkor för producenter, distributörer och säljare.

Ökat förtroende för ekologiskt jordbruk

För att ekobönderna ska kunna tjäna på sitt jordbruk måste konsumenterna också kunna lita på att reglerna för ekologisk produktion följs. Därför har EU ett system för strikt kontroll och tillsyn av att alla regler följs. Eftersom ekologiskt jordbruk är ett led i en länge distributionskedja med förädling, distribution och detaljhandel, kontrolleras även dessa sektorer.

 • Alla EU-länder utser kontrollorgan eller kontrollmyndigheter som ska se till att alla aktörer i kedjan följer reglerna för ekologisk produktion. De som producerar, distribuerar och säljer ekologiska produkter måste registrera sig hos ett lokalt kontrollorgan innan de får marknadsföra sina varor som ekologiska.
 • När de har kontrollerats får de ett intyg på att deras produkter uppfyller normerna för ekologisk produktion.
 • Aktörerna kontrolleras minst en gång om året för att se till att de fortsätter att följa reglerna.
 • Importerade ekologiska livsmedel kontrolleras också för att se till att de har producerats och transporterats enligt ekoprinciperna.

Ekomärket, eller EU-lövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, transporteras och lagras.

EU:s ekomärke

Ekologiskt jordbruk efter 2022

Det ekologiska jordbruket är en bransch som växer snabbt tack vare ett ökat intresse från konsumenterna. Det är viktigt med ett fungerande regelverk och EU har därför antagit en ny rättsakt för den ekologiska sektorn som gäller från och med den 1 januari 2022.

Här är några av nyheterna i lagstiftningen om ekologisk produktion:

 • Kontrollsystemet stärks för att öka konsumenternas förtroende för branschen.
 • Det ska bli lättare för småbrukare att ställa om till ekologisk produktion.
 • Nya regler för importerade varor ska se till att alla ekologiska produkter som säljs i EU uppfyller samma krav.
 • Fler typer av produkter ska kunna säljas som ekologiska.

Den nya lagstiftningen kompletteras av en handlingsplan för ekologisk produktion i EU som kommissionen antog i mars 2021.

Läs mer

Den ekologiska produktionens framtid

Lagstiftning

EU har olika lagar om produktion, distribution och marknadsföring av ekologiska produkter i EU. För vissa produkter finns det särskilda regler.

EU samråder med intressenter och allmänheten för att förbättra lagstiftningen, även när det gäller ekologisk produktion.

Läs mer

Lagstiftning för den ekologiska sektorn

Samarbete och expertrådgivning

Documents

9 JULI 2024
L’agriculture biologique – une alimentation avec des principes
10 DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
12 JULI 2024
Organic rules – frequently asked questions

Nyheter