Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Samarbete och expertrådgivning

Samarbete om politiken för ekologisk produktion

EU-kommissionens arbete med att genomföra och utforma ny lagstiftning sker öppet och bygger på underlag och synpunkter från allmänheten och experter på området. Kommissionen måste samråda med alla EU-länder i föreskrivande kommittéer om sina kommande beslut.

Expertgruppen om ekologisk produktion

EU-institutionerna får råd av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion. Gruppen tar vara på externa erfarenheter för att se till att EU-reglerna om ekologisk produktion är effektiva och proportionerliga. Den ekologiska sektorn är en mycket innovativ sektor som utvecklas snabbt och gruppen sörjer också för att EU håller sig ajour med den nya tekniken på området.

Expertgruppen är permanent och ger råd om många områden inom ekologisk produktion.

Den tar regelbundet fram rapporter om ekologisk produktion och bedömer också EU-ländernas ansökningar om ändringar av de tekniska bilagorna till förordningarna.

Innan den permanenta expertgruppen inrättades 2008 fick EU råd av olika ad hoc-grupper som tog fram flera rapporter om ekologisk produktion.

Kommittén för ekologisk produktion

Kommittén för ekologisk produktion företräder EU-ländernas synpunkter på gällande och kommande lagstiftning om ekologisk produktion och är därför en viktig länk mellan EU och medlemsländerna. Kommittén möts regelbundet för att diskutera föreslagna ändringar av gällande bestämmelser. Den består av företrädare för alla EU-länder och leds av en företrädare för kommissionen.

Gruppen för civil dialog

Gruppen för civil dialog består av företrädare för olika grupper, t.ex. producent-, konsument- och miljöorganisationer. Gruppen övervakar kommissionens politik för ekologisk produktion och ger råd och bidrag som bygger på egna erfarenheter.

Gruppens uppdragsbeskrivning

  • Föra en regelbunden dialog om alla frågor som rör den gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat nya åtgärder som kommissionen kan behöva vidta.
  • Utbyta erfarenhet och god praxis.
  • Ge kommissionen råd om relevant politik.
  • Lämna yttranden på begäran av generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling eller på eget initiativ.
  • Följa den politiska utvecklingen och hjälpa kommissionen att föra en regelbunden dialog om alla frågor som rör ekologiskt jordbruk.

Vilka typer av organisationer är med i gruppen?

  • Miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer
  • Producentorganisationer och kooperativ
  • Branschorganisationer
  • Fackföreningar