Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Stručný prehľad o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Informácie o cieľoch politiky EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, ekologickom logu a právnych predpisoch týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, distribúcie a obchodovania, ako aj často kladené otázky týkajúce sa odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Ciele ekologického poľnohospodárstva

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje metódu poľnohospodárstva, ktorá si kladie za cieľ vyrábať potraviny s použitím prírodných látok a postupov. Ekologické poľnohospodárstvo má obvykle obmedzený vplyv na životné prostredie, keďže podporuje:

 • zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov,
 • zachovanie biodiverzity,
 • zachovanie ekologickej rovnováhy v regiónoch,
 • zúrodňovanie pôdy,
 • zachovanie kvality vody.

Právne predpisy týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva okrem toho zvyšujú štandard životných podmienok zvierat a od poľnohospodárov vyžadujú dodržiavanie špecifických behaviorálnych potrieb zvierat.

Nariadenia Európskej únie o ekologickom poľnohospodárstve sú navrhnuté tak, aby utvárali prehľadný systém výroby ekologického tovaru naprieč celou EÚ. Uspokojí sa tým spotrebiteľský dopyt po dôveryhodných ekologických produktoch a zároveň sa výrobcom, distribútorom a obchodníkom zaručí spravodlivý trh.

Budovanie dôvery v ekologické poľnohospodárstvo

Aby mohli poľnohospodári čerpať výhody zo zavedenia metód ekologického poľnohospodárstva, spotrebitelia musia mať dôveru v dodržiavanie právnych predpisov ekologickej poľnohospodárskej výroby. EÚ preto zaviedla prísny systém kontrol a presadzovania, ktorý zaručuje riadne dodržiavanie pravidiel a predpisov týkajúcich sa ekologickej výroby. Kontrolám sú podrobované aj odvetvia spracovávania potravín, distribúcie a maloobchodného predaja, ktoré tvoria väčší dodávateľský reťazec, keďže ekologické poľnohospodárstvo je jeho súčasťou.

 • Každá krajina EÚ určí „súkromnú alebo štátnu inšpekčnú organizáciu“, ktorá kontroluje prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci ekologickej výroby. Predtým ako výrobcovia, distribútori a obchodníci môžu uviesť na trh potraviny s označením ekologický poľnohospodársky produkt, musia sa zaregistrovať v miestnej inšpekčnej organizácii.
 • Po absolvovaní kontroly im bude udelený certifikát potvrdzujúci, že ich produkty spĺňajú štandardy ekologickej výroby.
 • Všetci prevádzkovatelia sú podrobovaní kontrolám aspoň raz za rok s cieľom zabezpečiť, aby naďalej dodržiavali právne predpisy.
 • Na dovezené potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa takisto vzťahujú kontrolné postupy s cieľom zaručiť dodržiavanie princípov ekologickej výroby pri ich výrobe a preprave.

Ekologické logo EÚ symbolizuje jednotnú vizuálnu identifikáciu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa vyrábajú a predávajú v EÚ. Spotrebiteľom v EÚ uľahčuje rozpoznanie ekologických produktov a poľnohospodárom pomáha tieto produkty uviesť na trh vo všetkých krajinách EÚ.

Ekologické logo možno použiť len na označenie produktov, ktoré oprávnená inšpekčná organizácia certifikovala ako ekologické. Certifikát sa udeľuje na základe splnenia prísnych požiadaviek týkajúcich sa výroby, spracovania, prepravy a uskladnenia.

EU organic logo

Ekologické poľnohospodárstvo po roku 2022

Ekologické poľnohospodárstvo je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť poľnohospodárstva EÚ, čo je priamym dôsledkom zvýšeného záujmu spotrebiteľov o produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby. V reakcii na výzvy, ktoré prináša takáto rýchla expanzia, a s cieľom zaviesť efektívny právny rámec pre toto odvetvie, EÚ zaviedla nové právne predpisy týkajúce sa odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2022.

Medzi príklady zmien, ktoré priniesli nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, patria:

 • posilnenie systému kontrol v snahe budovania dôvery spotrebiteľa v systém ekologickej výroby EÚ,
 • nové pravidlá pre výrobcov, ktoré zjednodušia malým poľnohospodárom prechod na ekologickú výrobu,
 • nové pravidlá dovozu ekologických produktov v snahe zabezpečiť rovnaký štandard pre všetky ekologické produkty predávané v EÚ,
 • väčšiu rozmanitosť produktov, ktoré možno uviesť na trh s označením ekologický produkt.

Nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú podporované akčným plánom pre ekologickú výrobu v EÚ, ktorý Európska komisia spustila v marci 2021.

Súvisiace informácie

Budúcnosť ekologickej výroby

Právne predpisy

EÚ stanovuje niekoľko pravidiel a predpisov, ktoré upravujú výrobu, distribúciu a obchodovanie s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Na určité produkty sa vzťahujú osobitné predpisy.

V snahe zvyšovať kvalitu právnych predpisov konzultuje EÚ so zainteresovanými stranami a verejnosťou. Táto spolupráca zasahuje aj do sektora ekologickej výroby.

Súvisiace informácie

Právne predpisy pre sektor ekologickej výroby

Spolupráca a odborné poradenstvo

Documents

10. DECEMBRA 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

30. NOVEMBRA 2023
Organic rules – frequently asked questions

Aktuálne informácie