Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Биологичното производство накратко

Информация за целите на политиката на ЕС в областта на биологичното производство, логото за биологични продукти и законодателството в областта на биологичното производство, дистрибуцията и маркетинга, както и често задавани въпроси, свързани с този сектор.

Цели на биологичното земеделие

Биологичното земеделие е селскостопански метод за производство на храни, при който се използват естествени вещества и процеси. Това означава, че биологичното земеделие обикновено оказва ограничено въздействие върху околната среда, тъй като насърчава:

  • отговорното използване на енергията и природните ресурси;
  • поддържането на биологичното разнообразие;
  • опазването на регионалното екологично равновесие;
  • подобряването на плодородието на почвата;
  • поддържането на качеството на водата.

Освен това с правилата за биологичното земеделие се насърчава висок стандарт на хуманно отношение към животните и се изисква от земеделските стопани да се съобразяват със специфичните поведенчески потребности на животните.

Разпоредбите на Европейския съюз за биологичното земеделие имат за цел да осигурят ясна структура за производството на биологични продукти в целия ЕС. Целта е да се удовлетвори потребителското търсене на надеждни биологични продукти, като същевременно се осигури справедлив пазар за производителите, дистрибуторите и търговците.

Изграждане на доверие в биологичното земеделие

За да могат земеделските стопани да извлекат ползи от методите за биологично производство, потребителите трябва да имат доверие в спазването на правилата за биологично производство. Ето защо ЕС поддържа следната строга система за контрол и прилагане, за да гарантира, че правилата и разпоредбите за биологичното производство се изпълняват подобаващо. Тъй като биологичното земеделие е част от по-голяма верига на доставки, която обхваща хранително-вкусовата промишленост, дистрибуцията и търговията на дребно, тези дейности също подлежат на проверки.

  • Всяка държава от ЕС назначава контролни органи, които проверяват действащите лица по веригата на биологичното производство. Производителите, дистрибуторите и търговците на биологични продукти трябва да се регистрират в своя местен контролен орган, преди да получат разрешение да продават своите продукти като биологични.
  • След като бъдат инспектирани и проверени, те получават сертификат, с който се потвърждава, че техните продукти отговарят на стандартите за биологично производство.
  • Всички действащи лица се проверяват поне веднъж годишно, за да се гарантира, че продължават да спазват правилата.
  • Вносните биологични храни също подлежат на контролни процедури, за да се гарантира, че са били произведени и транспортирани в съответствие с принципите на биологичното производство.

С логото за биологични продукти се осигурява последователна визуална идентичност на произведените в ЕС биологични продукти, продавани в Съюза. Това улеснява потребителите при идентифицирането на биологични продукти и помага на земеделските стопани да ги продават в целия Съюз.

Логото за биологични продукти може да се използва само за продукти, сертифицирани като такива от упълномощена контролна агенция или орган. Това означава, че продуктите отговарят на строги условия за начина, по който се произвеждат, транспортират и съхраняват.

Биологичното земеделие след 2022 г.

Биологичното земеделие е бързоразвиваща се област от селското стопанство на ЕС, поради повишения интерес на потребителите към биологичните продукти. В отговор на предизвикателствата, породени от това бързо разрастване, и за да се осигури ефективна правна рамка за отрасъла, ЕС прие ново законодателство относно сектора на биологичното производство, което се прилага от 1 януари 2022 г.

Сред промените, въведени с новото законодателство в областта на биологичното производство, са:

  • укрепване на системата за контрол с цел засилване на потребителското доверие в системата на ЕС за биологично производство;
  • нови правила за производителите, които ще улеснят преминаването на малки земеделски стопани към биологично производство;
  • нови правила относно вносните биологични продукти, за да се гарантира, че всички продавани в ЕС биологични продукти отговарят на едни и същи стандарти;
  • разширяване на гамата от продукти, които могат да се продават като биологични.

Новото законодателство е подкрепено с плана за действие за биологичното производство в ЕС, стартиран от Европейската комисия през март 2021 г.

Информация по темата

Бъдещето на биологичното производство

Законодателство

ЕС определя редица правила и разпоредби за производството, дистрибуцията и предлагането на пазара на биологични продукти в ЕС. Съществуват специфични разпоредби за конкретни продукти.

ЕС се консултира със заинтересованите страни и обществеността, за да подобрява качеството на своето законодателство, като това сътрудничество обхваща и сектора на биологичното производство.

Информация по темата

Законодателство за сектора на биологичното производство

Сътрудничество и експертни становища

Documents

9 ЮЛИ 2024 Г.
L’agriculture biologique – une alimentation avec des principes
10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
Guidelines on imports of organic products into the EU
12 ЮЛИ 2024 Г.
Organic rules – frequently asked questions

Новини