Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Ekologisk produktion och ekoprodukter

Produkter som omfattas av EU:s ekoregler

EU:s ekoregler gäller för jordbruksprodukter men också för vattenbruksprodukter och jäst. De täcker varje steg i produktionen, från jord till bord. Reglerna omfattar därför mycket olika produkter, bl.a.

 • frön och förökningsmaterial, t.ex. sticklingar och jordstammar, för odling av växter och grödor
 • levande eller obearbetade jordbruksprodukter
 • foder
 • bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

I bilaga I till förordning (EU) 2018/848 finns dessutom en lista över nya produkter som är nära kopplade till jordbruk. Den listan omfattas nu också av lagstiftningen om ekologisk produktion. Till de här produkterna hör salter, korkar av naturkork, eteriska oljor, råbomull, råull och bivax.

EU:s ekoregler omfattar inte produkter från jakt och fiske. Vilda växter ingår förutsatt att växternas livsmiljö respekteras. Det finns särskilda regler för bland annat växter, djur, bearbetade livsmedel, vin, jäst och vattenbruk.

Förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Lagstiftning för den ekologiska sektorn

Ekoregler

Vid ekologisk produktion måste man följa reglerna för ekojordbruk. Reglerna grundar sig på allmänna och särskilda principer för att skydda miljön. De bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i EU och öka konsumenternas förtroende för ekoprodukter. De styr hela den ekologiska produktionen och grundar sig på vissa viktiga principer, bl.a.

 • förbud mot användning av GMO
 • förbud mot användning av joniserande strålning
 • begränsad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel
 • förbud mot användning av hormoner och begränsad användning av antibiotika (endast om djurhälsan kräver det).

Ekoproducenter måste därför tillämpa andra metoder för att jorden ska vara bördig och djuren och växterna friska, bl.a.

 • bedriva växelbruk
 • odla kvävebindande växter och andra gröngödslingsgrödor för att förbättra jordens bördighet
 • avstå från mineralgödsel
 • bekämpa ogräs och skadegörare genom val av resistenta sorter och arter och teknik för naturlig bekämpning av skadegörare
 • stimulera djurens naturliga immunförsvar
 • förebygga överbeläggning för att bevara djurens hälsa och välfärd.

Regler för djur

Djuruppfödare måste följa särskilda regler om de vill sälja sina produkter som ekologiska. De måste se till djurens välfärd och näringsbehov och hålla ekologiskt uppfödda djur skilda från andra djur. Reglerna finns till för att skydda djurens hälsa och miljön och öka konsumenternas förtroende för ekoprodukter.

Ekoprinciper

 • Djur som inte fötts upp ekologiskt får endast tas till ekogårdar för avel och måste också då uppfylla särskilda krav.
 • Fodret måste vara 100 % ekologiskt för att produkterna ska kunna säljas som ekologiska.
 • Fodret ska i första hand komma från den gård där djuren hålls eller från gårdar i trakten.
 • Det är förbjudet att klona djur eller överföra embryon.
 • Det är förbjudet att använda tillväxtfrämjande medel och syntetiska aminosyror.
 • Diande däggdjur måste utfodras med naturlig mjölk, helst modersmjölk.
 • Naturliga reproduktionsmetoder måste användas. Artificiell insemination är tillåten.
 • Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt, animaliskt och mineraliskt ursprung, fodertillsatser, vissa produkter avsedda för djurfoder och processtekniska hjälpmedel får endast användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion.

Djurens välfärd

 • Djuruppfödare ska ha nödvändiga kunskaper när det gäller djurhälsa och djurens välfärd.
 • Inhysnings- och stallförhållanden, djurhållningspraxis, respekt för reglerna för djurtäthet och minsta utrymme inomhus och utomhus bör ägnas särskild omsorg.
 • Antalet djur ska begränsas för att minska överbetning, erosion eller föroreningar som orsakas av djuren eller deras gödsel.
 • Djuren ska kunna vara ute och beta när så är möjligt.
 • Det är förbjudet att tjudra eller isolera djur, med undantag av enskilda djur under en begränsad tid och endast om det är motiverat av hänsyn till säkerhet, djurets välfärd eller veterinärmedicinska skäl.
 • Hormoner eller liknande ämnen är förbjudna, utom vid behandling av ett enskilt djur.
 • När djuret är sjukt får konventionella veterinärläkemedel, även antibiotika, användas vid behov och på stränga villkor, om örter, medicinalväxter, homeopatiska medel och andra produkter är olämpliga.
 • Vaccin och andra immunologiska veterinärläkemedel får användas.

Regler för livsmedelskedjan

Reglerna gäller allt från primärproduktion till lagring, bearbetning, transport, distribution och försäljning till konsumenterna. Det innebär att alla ekoprodukter i EU följer strikta regler från jord till bord.

För bearbetning av ekolivsmedel och ekofoder gäller bl.a. följande:

 • Bearbetade ekologiska produkter ska hållas åtskilda i tid och rum från icke-ekologiska produkter.
 • Minst 95 % av ingredienserna måste komma från ekojordbruk och stränga regler gäller för återstående 5 % för att en produkt ska få märkas med EU:s ekomärke.
 • Det finns klara regler för märkning och för användning av ekomärket.
 • Det finns särskilda begränsningar för vilka ämnen som kan tillsättas livsmedel och foder och en begränsad förteckning över tillsatser och processtekniska hjälpmedel som får användas i ekologisk produktion.

Tillåtna ämnen i ekologisk produktion

Ett av målen med ekologisk produktion är att begränsa användningen av externa insatsvaror som gödsel, bekämpningsmedel och livsmedelstillsatser. Alla ämnen som används i ekologiskt jordbruk för att bekämpa skadegörare och växtsjukdomar måste på förhand godkännas av EU-kommissionen.

Det finns särskilda regler för godkännande av externa insatsvaror. Endast ämnen och sammansättningar som godkänts i särskilda lagar får användas i ekologisk produktion.

Bearbetade livsmedel ska i första hand tillverkas enbart av jordbruksingredienser (tillsatt vatten och salt räknas inte).

 • Livsmedlen får innehålla preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler och spårelement, tillsatser, processtekniska hjälpmedel, smakämnen, vitaminer och aminosyror. Andra spårämnen i specialdestinerade livsmedel får endast användas om de har godkänts för ekologisk produktion.
 • Ämnen och metoder som återställer egenskaper som går förlorade vid bearbetning och lagring av ekologiskt foder eller rättar till resultatet av försummelse vid bearbetningen eller på något annat sätt kan vara vilseledande när det gäller dessa produkters verkliga beskaffenhet får inte användas.
 • Ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk får endast användas om de har godkänts i en EU-rättsakt eller preliminärt har godkänts av ett EU-land.

Alla ämnen som förtecknas för användning i ekologiskt jordbruk måste vara förenliga med EU:s regler och EU-kommissionen måste noggrant ha bedömt och godkänt dem för användning i ekolivsmedel.

Regler för vin, vattenbruk och odling utan jord och i vatten

Vin

Särskilda regler gäller för ekologisk vinproduktion. Den tekniska definitionen av ekologiskt vin stämmer överens med de ekologiska målen och principerna.

Ekologiskt vin måste tillverkas av ekologiska druvor och ekologiskt jäst. Utöver det gäller även följande restriktioner:

 • Förbud mot användning av sorbinsyra och avsvavling.
 • Svavelhalten i ekoviner måste vara lägre än i vanliga viner (beroende på restsockerhalten).

Vattenbruk

Det finns särskilda regler för ekologiskt vattenbruk. De viktigaste principerna är bl.a. följande:

 • Det finns strikta regler för djurtäthet.
 • Vattnet måste uppfylla vissa kvalitetskrav.
 • Den biologiska mångfalden ska respekteras. Framkallad lek genom konstgjorda hormoner är inte tillåten.
 • Stress och fysiska skador ska minimeras.
 • Ekologiskt foder bör användas och kompletteras med fiskfoder från hållbara fiskerianläggningar.
 • Särskilda regler gäller för produktion av musslor och alger.
15 SEPTEMBER 2023
Working Document: Issues impacting the development of EU organic aquaculture (August 2023)

Odling utan jord och i vatten

Enligt EU:s regler får växter som odlats utan jord (hydrokultur) inte marknadsföras som ekologiska, utom om de växer naturligt i vatten. Det beror på att ekologisk produktion endast är möjlig när växter odlas naturligt i jord. Den här regeln gäller också växter som får sin näring från fiskodling (akvaponik).

Fiskar som odlas i ett akvaponiskt system kan säljas som ekologiska om reglerna för ekologiskt vattenbruk följs.

Databaser för ekologiskt växtförökningsmaterial

Alla växter och grödor som säljs som ekologiska måste komma från växtförökningsmaterial, t.ex. frön eller jordstammar, som också uppfyller de ekologiska reglerna.

Det är ibland svårt för lantbrukarna att hitta lämpligt ekologiskt växtförökningsmaterial, och EU-länderna har därför skapat databaser för ekologiskt växtförökningsmaterial.