Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Den ekologiska produktionens framtid

Ny lagstiftning från 2022

Den nya lagstiftningen om ekologisk produktion gäller från och med den 1 januari 2022, efter att tillämpningen hade skjutits upp med ett år. Branschen växer snabbt och reglerna måste därför anpassas. De nya reglerna ska garantera rättvis konkurrens mellan bönderna, förebygga matfusk och öka konsumenternas förtroende på följande sätt:

 • Produktionsreglerna förenklas genom att vissa av undantagen försvinner.
 • Kontrollsystemet stärks genom strängare förebyggande åtgärder och noggranna kontroller längs hela leveranskedjan.
 • Producenter utanför EU måste följa samma regler som producenter inom EU.
 • Ekoreglerna kommer att gälla för fler produkter (t.ex. salt, kork, bivax och ull) och ytterligare produktionsregler kommer att införas (t.ex. för hjort, kaniner och fjäderfän).
 • Det blir lättare för småbrukare att certifiera sina produkter genom den nya gruppcertifieringen.
 • En mer enhetlig strategi ska minska risken för oavsiktlig kontaminering från bekämpningsmedel.

EU-förordning 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Läs mer

Lagstiftning för den ekologiska sektorn

Samrådsprocessen

När EU planerar en ny lag får både aktörer och allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.

Den nya ekolagen var inget undantag: mellan 2012 och 2013 anordnade EU-kommissionen flera samråd för att få in synpunkter på den nya lagen.

Tidslinje för samråd

 1. Mars 2014

  Kommissionen lade fram en lag på basis av sin sakkunskap, en konsekvensbedömning och resultatet från samråden.

  Konsekvensbedömning av det nya förslaget.

  2014 Kommissionens förslag till en ny ekoförordning.

 2. November 2013

  Uppföljning av gruppens arbete från juni 2013.

 3. Juni 2013

  Möte i den rådgivande gruppen för ekologiskt jordbruk. Gruppen (numera gruppen för civil dialog) fortsatte sitt arbete med lagförslaget.

 4. April 2013

  Andra mötet i den utökade rådgivande gruppen för ekologiskt jordbruk. Gruppen byggde vidare på arbetet i tidigare expertgrupper och resultatet från offentliga samråd.

 5. Januari–april 2013

  Offentligt samråd. Kommissionen fick 44 846 svar på sina frågor och 1 450 fritt formulerade svar per e-post från olika intressenter.

  Rapport från det offentliga samrådet om den nya lagstiftningen om ekologisk produktion

 6. December 2012

  Den utökade rådgivande gruppen för ekologiskt jordbruk (numera gruppen för civil dialog) och övriga intressenter träffades för att diskutera den nya lagen.

 7. November 2012

  Exportutfrågning om den internationella handeln med ekoprodukter. Producentorganisationer och organ som kontrollerar varor från länder utanför EU framförde sina synpunkter.

 8. Oktober 2012

  Expertutfrågning om EU:s ekologiska produktion – kontroll och tillsyn. Intressenter, bl.a. tullen och producentorganisationer, framförde sina synpunkter

 9. September 2012

  Expertutfrågning om EU:s ekomarknad – den inre marknaden och standarder. Intressenter, bl.a. konsument- och djurskyddsorganisationer, framförde sina synpunkter för kommissionen.

Handlingsplan för ekologisk produktion i EU

I mars 2021 antog kommissionen en handlingsplan för ekologisk produktion i EU. Planen ska hjälpa EU att nå den gröna givens mål om att 25 % av jordbruksmarken ska användas till ekologisk odling år 2030.

Handlingsplanen omfattar 23 åtgärder inom tre olika områden:

 • Område 1: Stimulera efterfrågan och vinna konsumenternas förtroende
 • Område 2: Stimulera omställning och stärka hela värdekedjan
 • Område 3: Ekologisk produktion som föredöme: förbättra det ekologiska jordbrukets bidrag till miljömässig hållbarhet

Forskning och innovation inom ekologiskt jordbruk

Forskning och innovation står högt på EU-kommissionens agenda och inom jordbruket.

Horisont 2020 och Horisont Europa

EU finansierar flera forskningsprojekt inom ramen för Horisont 2020 och Horisont Europa. I de fleråriga arbetsprogrammen som EU-kommissionen utarbetar i samråd med berörda aktörer kombineras privata investeringar med EU-medel för att finansiera forskning som ska ge konkreta fördelar. Målet är att främja tillväxt och skapa jobb.

Horisont 2020-programmet för jordbruket var särskilt inriktat på att öka produktiviteten samtidigt som miljön skyddades. Flera av projekten undersökte ekologisk produktion och pågår fortfarande.

EIP-Agri – innovationspartnerskap

Inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket (EIP-Agri) sammanförs bönder och forskare för att skynda på innovationen. Inom EIP-Agri finns en fokusgrupp som försöker se på det ekologiska jordbruket med nya ögon. Gruppen har arbetat med att öka avkastningen på åkrarna. Resultatet framgår av gruppens slutrapport.

Europeiska institutet för innovation och teknik

EU inrättade Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för att främja innovation. EIT-Food fokuserar på entreprenörskap och innovation inom livsmedelssektorn.