Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Ekologické zemědělství – stručný přehled

Informace o cílech politiky EU v oblasti ekologické produkce, logu ekologické produkce, právních předpisech týkajících se odvětví ekologické produkce, distribuce a uvádění na trh a časté otázky na téma odvětví ekologické produkce.

Cíle ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je zemědělská metoda, kdy se potraviny produkují za použití přírodních látek a procesů. To znamená, že má omezený dopad na životní prostředí, neboť podporuje:

 • odpovědné využívání energie a přírodních zdrojů
 • zachování biologické rozmanitosti
 • zachování ekologické rovnováhy v regionu
 • zvýšení úrodnosti půdy
 • zachování kvality vody

Pravidla pro ekologické zemědělství navíc podporují vysokou úroveň dodržování zásad ohledně dobrých životních podmínek zvířat a vyžadují, aby zemědělci splňovali specifické etologické potřeby zvířat.

Cílem nařízení Evropské unie o ekologickém zemědělství je poskytnout jasnou strukturu pro produkci ekologického zboží v celé EU. Tímto způsobem vychází vstříc spotřebitelům, kteří mají zájem o důvěryhodné ekologické produkty, a zároveň je tak zajištěn spravedlivý trh pro výrobce, distributory a prodejce.

Budování důvěry v ekologické zemědělství

Aby zemědělci plynul z využívání metod ekologického zemědělství prospěch, musí spotřebitelé důvěřovat tomu, že pravidla pro ekologickou produkci jsou skutečně dodržována. EU má proto zaveden přísný systém kontroly a vymáhání, který zaručuje řádné dodržování pravidel a předpisů v oblasti ekologické produkce. Vzhledem k tomu, že ekologické zemědělství je součástí širšího dodavatelského řetězce, který zahrnuje odvětví zpracování, distribuce a maloobchodního prodeje potravin, podléhají tato odvětví rovněž kontrolám.

 • Všechny členské státy EU jmenují „kontrolní subjekty nebo orgány“ pro účely inspekce hospodářských subjektů v potravinovém řetězci. Producenti, distributoři a prodejci ekologických produktů se musí předtím, než jsou oprávněni uvést své potraviny na trh jako ekologické, zaregistrovat u místního kontrolního subjektu.
 • Poté, co proběhne inspekce a producent, distributor či prodejce úspěšně projde kontrolou, obdrží osvědčení potvrzující, že jeho produkty odpovídají normám pro ekologickou produkci.
 • Všechny hospodářské subjekty jsou kontrolovány nejméně jednou ročně, aby se ověřilo, zda se i nadále danými pravidly řídí.
 • Dovezené ekologické potraviny rovněž podléhají kontrolním postupům, protože i v jejich případě je třeba zaručit, že jsou vyrobeny a odeslány v souladu s ekologickými zásadami.

Logo ekologických produktů poskytuje ucelenou vizuální identitu ekologickým produktům, které se v EU produkují a také prodávají. Spotřebitelům v EU usnadňuje identifikaci ekologických produktů a zemědělcům pomáhá při uvádění jejich produktů na trh ve všech zemích EU.

Logo pro ekologickou produkci lze používat pouze u produktů, které schválila kontrolní agentura nebo subjekt jako ekologické. To znamená, že splnily přísné podmínky ohledně toho, jak se produkují, přepravují a skladují.

EU organic logo

Ekologické zemědělství po roce 2022

Ekologické zemědělství patří v rámci zemědělského odvětví EU mezi oblasti s rychlým růstem. Je to přímý důsledek zvýšeného zájmu spotřebitelů o ekologické produkty. EU zareagovala na výzvy, které tato rychlá expanze představuje, a vytvořila účinný právní rámec pro toto odvětví EU: Byly přijaty nové právní předpisy týkající se odvětví ekologické produkce, které jsou použitelné od 1. ledna 2022.

Mezi změny, které nové předpisy týkající se ekologické produkce přinášejí, patří:

 • posílení kontrolního systému, což přispěje k větší důvěře spotřebitelů v systém EU pro ekologické zemědělství
 • nová pravidla pro producenty, která menším zemědělcům usnadní přechod na ekologickou produkci
 • nová pravidla pro dováženou ekologickou produkci, aby všechny ekologické produkty prodávané v EU odpovídaly téže normám
 • větší sortiment produktů, které mohou být uváděny na trh jako ekologické

Nové právní předpisy týkající se ekologické produkce jsou podpořeny akčním plánem pro ekologické zemědělství, který Evropská komise zahájila v březnu 2021.

Související informace

Budoucnost ekologického zemědělství

Právní předpisy

EU stanoví řadu pravidel a předpisů upravujících produkci, distribuci a uvádění ekologických produktů na trh v EU. Na některé konkrétní produkty se vztahují zvláštní předpisy.

EU pořádá konzultace se zúčastněnými stranami a širokou veřejností s cílem zkvalitnit své právní předpisy a tato spolupráce se vztahuje i na odvětví ekologické produkce.

Související informace

Právní předpisy pro odvětví ekologické produkce

Spolupráce a odborné poradenství

Documents

10. PROSINCE 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
čeština
(168.2 KB - PDF)
Stáhnout

30. LISTOPADU 2023
Organic rules – frequently asked questions
English
(923.04 KB - PDF)
Stáhnout