Skip to main content
Agriculture and rural development

Börja med ekologiskt jordbruk

Ekologiska principer

Om du vill odla ekologiskt måste du följa vissa principer, regler och krav. Du måste känna till gällande lagstiftning och vilka skyldigheter du har.

Innan du sätter igång bör du kontakta de ansvariga myndigheterna i ditt land (jordbruks- eller livsmedelsverket). Där kan du få allmänna råd och information om vilka stöd du kan söka.

Certifiering

Alla livsmedelsproducenter, förädlingsföretag och handlare som vill sälja sina livsmedel som ekologiska måste registreras hos ett kontrollorgan, som kan vara statligt eller privat. Organet ansvarar för att kontrollera att näringsidkaren följer EU-reglerna för ekologisk produktion.

För att bli ekobonde måste du certifieras av ett kontrollorgan

Organet gör årliga inspektioner och andra kontroller för att se till att du följer reglerna för ekologisk produktion.

Läs mer

Kontroll och tillsyn

Omställning

När du börjar med ekologisk produktion måste du ställa om produktionen. Under omställningsperioden använder du ekologiska metoder, men dina produkter får ännu inte säljas som ekologiska. Hur lång omställningsperioden är beror på vilken typ av ekologisk produkt det gäller:

  • Tre år för fruktodlingar med fleråriga bär, frukter och druvor
  • Tolv månader för foder till grisar och fjäderfän
  • Två år för ettåriga foderväxter för idisslare

Omställningen kan vara en svår period. Ekologiska metoder ger ofta mindre skördar samtidigt som de grödor som produceras inte kan säljas till samma höga pris som efter omställningen. Därför erbjuder EU och EU-länderna olika typer av stöd för att hjälpa ekobönderna att komma igång.

Alla växter som odlas under omställningsperioden måste komma från ekologiskt utsäde.

Ekonomiskt stöd till ekobönder

EU kan ge ekonomiskt stöd till bönder som vill ställa om till eller fortsätta att driva ekologiskt jordbruk. Stödet är ett erkännande av det ekologiska jordbrukets roll för landsbygdsutvecklingen och den potentiella samhällsnyttan med ekologiska produktionsmetoder.

EU-länderna kan ge stöd på olika sätt för att hjälpa ekobönderna att hantera särskilda svårigheter.

Läs mer

Kontrollorgan – hitta kontaktuppgifter

Inkomststöd

Vägledning om stöd till ekoproducenter

Forskning, bästa praxis och rådgivning

EU ger inte bara ekonomiskt stöd utan bidrar också till att sprida råd om bästa praxis eller nya, innovativa lösningar som kan hjälpa ekobönderna att förbättra effektiviteten och öka vinstmarginalerna.

Det europeiska innovationspartnerskapet inom jordbruket (EIP-Agri) verkar för att främja ett konkurrenskraftigt och hållbart jord- och skogsbruk som producerar mer och bättre med mindre resurser.

EU hjälper också bönderna att bilda producentorganisationer som kan skydda mot otillbörliga affärsmetoder och ge stöd när marknaden svajar.

Läs mer

Producentorganisationer

Jordbruksrådgivning

Forskning och innovation inom ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk och EU:s jordbrukspolitik

Ekobönder kan också söka andra typer av inkomststöd genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, t.ex. direktstöd och stöd till unga bönder.

Dessutom har ekobönder automatiskt rätt till förgröningsstöd som ska uppmuntra bönderna att bli mer miljövänliga. Att ekobönder automatiskt får stödet beror på det ekologiska jordbrukets stora miljönytta.

Läs mer

Hållbar markanvändning (förgröning)

Inkomststöd till bönder

Landsbygdsutveckling