Skip to main content
Agriculture and rural development

Rejestracja nazwy produktu chronionego oznaczeniem geograficznym

Jak dokonać rejestracji?

Aby zarejestrować nazwę produktu, producenci lub grupy producentów w UE muszą przygotować specyfikację produktu i powiązać go, w stosownych przypadkach, z obszarem geograficznym. Wniosek o rejestrację należy przesłać do krajowego organu w celu weryfikacji, który następnie przekaże go Komisji Europejskiej, która go rozpatrzy.

Aby zarejestrować produkt spoza UE, producenci przesyłają wniosek bezpośrednio do Komisji Europejskiej lub za pośrednictwem organów krajowych.

Komisja sprawdzi, czy wniosek zawiera wymagane informacje i czy nie zawiera żadnych błędów. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy od daty otrzymania wniosku od państwa UE.

Wnioski dotyczące produktów spożywczych i rolnych

Wnioski dotyczące wyrobów winiarskich

Wnioski dotyczące napojów spirytusowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

Wnioskodawcom zaleca się, aby nie podawali żadnych danych osobowych (w tym imion i nazwisk osób, prywatnych numerów telefonów ani adresów e-mail). Uznaje się, że dane osobowe zawarte we wniosku zostały podane zgodnie z prawem, mogą zostać odpowiednio wykorzystane do celów rozpatrywania wniosków o oznaczenie geograficzne, a także opublikowane.

31 MAJ 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Pobierz
28 STYCZEŃ 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Pobierz

Jak wnieść sprzeciw?

Organy danego państwa UE lub państwa trzeciego bądź każda osoba fizyczna lub prawna mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie trzecim, które mają uzasadniony interes, mogą sprzeciwić się wnioskowi o rejestrację nazwy produktu w ramach systemu jakości.

Sprzeciw można wnieść w terminie trzech miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli sprzeciw jest zasadny, obie strony (tj. grupa producentów wnioskująca o zarejestrowanie produktu oraz strona sprzeciwiająca się takiej rejestracji) powinny znaleźć rozwiązanie w drodze wzajemnych konsultacji. W razie braku osiągnięcia porozumienia Komisja podejmuje ostateczną decyzję o rejestracji bądź odrzuceniu nazwy produktu.

Anulowanie rejestracji

Komisja może, z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes, unieważnić rejestrację nazwy produktu w następujących przypadkach:

  • gdy nie można już dłużej zagwarantować zgodności produktu z jego specyfikacją
  • jeżeli żaden produkt nie został wprowadzony do obrotu pod zarejestrowaną nazwą produktu (jako ChNP, ChOG lub GTS) przez siedem kolejnych lat.

Komisja może również anulować rejestrację nazwy produktu, jeżeli wystąpią o to producenci produktu wprowadzanego do obrotu pod zarejestrowaną nazwą.

Formularz wniesienia sprzeciwu i formularz anulowania w przypadku produktów spożywczych i rolnych

Formularz wniesienia sprzeciwu i formularz anulowania w przypadku win

Formularz wniesienia sprzeciwu i formularz anulowania w przypadku napojów spirytusowych