Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Регистрация на наименованието на продукт с ГУ

Как да регистрирате

За да регистрират наименованието на даден продукт, производителите или групите на производители в ЕС трябва да посочат продуктовата спецификация и връзката с географския регион, ако има такава. Заявленията се изпращат на националните органи за проверка и след това се препращат на Европейската комисия, която разглежда искането.

За да бъдат регистрирани продукти от страни извън ЕС, производителите изпращат заявленията си до Европейската комисия - направо или чрез своите национални органи.

Комисията ще провери дали заявлението съдържа изискваната информация и дали в него има грешки. Проверката на заявлението от страна на Комисията не следва да надвишава период от 6 месеца, считано от датата на получаване на заявлението от държавата от ЕС.

Заявления за хранителни и селскостопански продукти

Заявления за лозаро-винарски продукти

Заявления за спиртни напитки

Декларация за поверителност

Съветваме заявителите да изключат всички лични данни (включително имена, лични телефонни номера и електронни адреси). Всички лични данни, които са включени, се смятат за предоставени съгласно законова процедура и подлежат на надлежно третиране за целите на управлението на заявление за географско указание и на евентуално публикуване.

26 MАЙ 2023 Г.
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(250.01 KB - PDF)
Изтегляне
28 ЯНУАРИ 2022 Г.
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Изтегляне

Как се предявява възражение

Органите на държава от ЕС или на трета държава, или всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или установено в трета държава, което има законен интерес, могат да се противопоставят на заявлението за регистрация на наименование на продукт по схема за качество.

Възражението може да бъде повдигнато в срок от три месеца от датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Ако то е валидно, двете участващи страни (страната, която предявява възражения, и групата от производители, регистриращи продукта) трябва да постигнат взаимно споразумение. Ако не бъде постигнато споразумение, Комисията взема окончателното решение за регистрацията или отхвърлянето на наименованието на продукта.

Заличаване на регистрацията

Комисията може, по собствена инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да заличи регистрацията на наименование на продукт в следните случаи:

  • когато вече не е налице съответствие със спецификациите на продукта,
  • когато нито един продукт не е пуснат на пазара под регистрираното наименование на продукта (като ЗНП, ЗГУ или ХТСХ) в продължение на седем последователни години.

Комисията може също така да заличи регистрацията на наименованието на продукта, когато производителите на продукт, предлаган на пазара под регистрираното наименование, поискат това.

Формуляри за предявяване на възражения и искане за заличаване на наименования на хранителни и селскостопански продукти

Формуляри за предявяване на възражения и искане за заличаване на наименования на лозаро-винарски продукти

Формуляри за предявяване на възражения и искане за заличаване на наименования на спиртни напитки