Skip to main content
Agriculture and rural development

Geograafilise tähisega toote nimetuse registreerimine

Kuidas toote nimetust registreerida?

Toote nimetuse registreerimiseks peavad ELi tootjad või tootjarühmad kindlaks määrama toote spetsifikatsiooni ja siduma selle vajaduse korral geograafilise piirkonnaga. Taotlus saadetakse riiklikele ametiasutustele kontrollimiseks ja edastatakse seejärel Euroopa Komisjonile, kes vaatab taotluse läbi.

Kolmandate riikide toodete registreerimiseks saadavad tootjad oma taotlused kas otse või oma riiklike ametiasutuste kaudu Euroopa Komisjonile.

Komisjon kontrollib, kas taotlus sisaldab nõutud teavet ega sisalda vigu. Taotluse läbivaatamine komisjoni poolt ei tohiks kesta kauem kui kuus kuud alates kuupäevast, mil komisjon ELi liikmesriigi taotluse kätte sai.

Taotlused toidu ja põllumajandustoodete registreerimiseks

Taotlused veinitoodete registreerimiseks

Taotlused piiritusjookide registreerimiseks

Isikuandmete kaitse

Taotlejatel soovitatakse jätta taotlusest välja kõik isikuandmed (sealhulgas isiku nimed, isiklikud telefoninumbrid ja e-posti aadressid). Taotluses sisalduvad isikuandmed loetakse edastatuks õigusliku menetluse kohaselt ning neid võib nõuetekohaselt töödelda geograafilise tähise taotluse haldamise eesmärgil ning need võidakse avaldada.

31 MAI 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Laadige alla
28 JAANUAR 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Laadige alla

Kuidas esitada vastuväiteid?

ELi liikmesriigi või kolmanda riigi ametiasutused või kolmandas riigis elu- või asukohta omavad füüsilised või juriidilised isikud, kellel on õigustatud huvi, võivad kvaliteedikava alusel toimuva tootenimetuse registreerimise vaidlustada.

Vastuväite võib esitada kolme kuu jooksul alates taotluse Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast. Kui vastuväidetel on alust, peaksid kaks asjaomast osapoolt (registreerimisele vastuväite esitaja ja toodet registreeriv tootjarühm) omavahel konsulteerima, et leida lahendus. Kui kokkuleppele ei jõuta, teeb komisjon lõpliku otsuse selle kohta, kas nimetus registreeritakse või mitte.

Registreeringu tühistamise

Komisjon võib omal algatusel või õigustatud huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel tühistada tootenimetuse registreerimise järgmistel juhtudel:

  • vastavus tootespetsifikaadile ei ole enam tagatud;
  • seitsme järjestikuse aasta jooksul ei ole registreeritud tootenimetuse (KPN, KGT või GTT) all turule viidud ühtegi toodet.

Komisjon võib tootenimetuse registreerimise tühistada ka siis, kui registreeritud nimetuse all turustatava toote tootjad seda taotlevad.

Vaidlustamis- ja tühistamisvormid toidu ja põllumajandustoodete puhul

Vaidlustamis- ja tühistamisvormid veinitoodete puhul

Vaidlustamis- ja tühistamisvormid piiritusjookide puhul