Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN) produkta nosaukuma reģistrēšana

Kā veikt reģistrāciju

Lai reģistrētu produkta nosaukumu, ES ražotājiem vai ražotāju grupām jānosaka produkta specifikācijas un, attiecīgā gadījumā, saikne ar ģeogrāfisko apgabalu. Pieteikums tiek nosūtīts valsts iestādēm, kas veic tā rūpīgu pārbaudi, un pēc tam pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura to izskata.

Lai reģistrētu ārpussavienības produktus, ražotājiem pieteikumi Eiropas Komisijai jānosūta tieši vai ar valsts iestāžu starpniecību.

Komisija pārbaudīs, vai pieteikumā ir prasītā informācija un vai tajā nav kļūdu. Komisijai pieteikums būtu jāizskata ne vairāk kā 6 mēnešu laikā no dienas, kad pieteikums saņemts no ES valsts.

Pieteikumi attiecībā uz pārtikas un lauksaimniecības produktiem

Pieteikumi attiecībā uz vīna produktiem

Pieteikumi attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem

Paziņojums par privātumu

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti nenorādīt nekādus personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Visus iekļautos personas datus uzskata par tādiem, kas sniegti saskaņā ar juridisku procesu, un tos var pienācīgi apstrādāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pieteikuma pārvaldības nolūkā un publicēt.

2023. GADA 26. MAIJS
Privacy statement – registers of geographical indications
2022. GADA 28. JANVĀRIS
Privacy statement – protected wine denominations

Kā celt iebildumus

ES valsts vai trešās valsts iestādes vai jebkura fiziska vai juridiska persona, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību trešā valstī un kam ir likumīgas intereses, var iebilst pret produkta nosaukuma reģistrāciju saskaņā ar kvalitātes shēmu.

Iebildumu var celt trīs mēnešu laikā no publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja iebildums ir pamatots, abām iesaistītajām pusēm (pusei, kas iebilst pret reģistrāciju, un ražotāju grupai, kas reģistrē produktu) savstarpēji jāapspriežas, lai rastu risinājumu. Ja vienošanās netiek panākta, galīgo lēmumu par to, vai produkta nosaukumu reģistrēt vai nē, pieņem Komisija.

Reģistrācijas anulēšana

Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, var anulēt produkta nosaukuma reģistrāciju šādos gadījumos:

  • ja vairs nav nodrošināta atbilstība produkta specifikācijai;
  • ja neviens produkts ar reģistrēto produkta nosaukumu (ACVN, AĢIN vai GTĪ) nav laists tirgū vismaz septiņus iepriekšējos gadus pēc kārtas.

Komisija var arī anulēt produkta nosaukuma reģistrāciju, ja to pieprasa ar reģistrēto nosaukumu tirgota produkta ražotāji.

Iebildumu celšanas un reģistrācijas anulēšanas veidlapas attiecībā uz pārtikas un lauksaimniecības produktiem

Iebildumu celšanas un reģistrācijas anulēšanas veidlapas attiecībā uz vīna produktiem

Iebildumu celšanas un reģistrācijas anulēšanas veidlapas attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem