Skip to main content
Agriculture and rural development

Zápis názvu výrobku so zemepisným označením do registra

Registrácia

Výrobca alebo skupina výrobcov z EÚ, ktorí si chcú dať zaregistrovať názov výrobku, musia vypracovať špecifikáciu výrobku a v relevantných prípadoch uviesť aj súvislosť výrobku so zemepisnou oblasťou. Žiadosť o registráciu sa zašle vnútroštátnym orgánom, ktoré ju skontrolujú a následne prepošlú Európskej komisii na preskúmanie.

V prípade registrácie výrobkov z krajín mimo EÚ zašlú výrobcovia svoju žiadosť Európskej komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom vnútroštátnych orgánov svojej krajiny.

Komisia skontroluje, či žiadosť obsahuje požadované informácie a či neobsahuje žiadne chyby. Komisia žiadosť preskúma do šiestich mesiacov od dátumu prijatia žiadosti od krajiny EÚ.

Žiadosti pre potraviny a poľnohospodárske výrobky

Žiadosti pre vinárske výrobky

Žiadosti pre liehoviny

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Žiadatelia by nemali uvádzať žiadne osobné údaje (vrátane mien, súkromných telefónnych čísel a e-mailových adries). Akékoľvek uvedené osobné údaje sa považujú za zákonne poskytnuté a možno ich použiť na riadne spracovanie žiadosti o zemepisné označenie a možno ich aj zverejniť.

26. MÁJA 2023
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(250.01 KB - PDF)
Stiahnuť
28. JANUÁRA 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Stiahnuť

Ako podať námietku

Orgány krajiny EÚ alebo tretej krajiny alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v tretej krajine, ktorá má oprávnený záujem, môže podať námietku proti žiadosti o registráciu názvu výrobku v rámci systému kvality.

Námietku možno podať do troch mesiacov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak je námietka opodstatnená, obe strany – strana, ktorá je proti registrácii, a skupina výrobcov, ktorá požiadala o registráciu výrobku – by sa mali spoločne pokúsiť nájsť riešenie. Ak medzi stranami nedôjde k dohode, Komisia prijme konečné rozhodnutie o registrácii alebo zamietnutí názvu výrobku.

Zrušenie zápisu do registra

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom zrušiť registráciu názvu výrobku v týchto prípadoch:

  • ak už nie je zabezpečený súlad so špecifikáciou výrobku;
  • ak počas siedmich po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiadny výrobok pod registrovaným názvom výrobku (ako CHOP, CHZO alebo ZTŠ).

Komisia môže takisto zrušiť zápis názvu výrobku do registra, ak o to požiadajú výrobcovia výrobku uvádzaného na trh pod registrovaným názvom.

Formuláre na podanie námietky a žiadosť o zrušenie pre potraviny a poľnohospodárske výrobky

Formuláre na podanie námietky a žiadosť o zrušenie pre vinárske výrobky

Formuláre na podanie námietky a žiadosť o zrušenie námietky pre liehoviny