Skip to main content
Agriculture and rural development

Registrace názvu produktu se zeměpisným označením

Jak název registrovat

Pokud chtějí producenti nebo skupiny producentů EU registrovat název produktu, musejí uvést specifikace produktu a případně vazbu na danou zeměpisnou oblast. Žádost je zaslána vnitrostátním orgánům ke kontrole a poté předána Evropské komisi, která žádost přezkoumá.

V případě produktů ze zemí mimo EU, které mají být zapsány, zasílají producenti své žádosti Evropské komisi buď přímo, nebo prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů.

Komise zkontroluje, zda žádost obsahuje požadované informace a neobsahuje chyby, a do 6 měsíců musí žádost přezkoumat. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy žádost od země EU obdržela.

Žádosti pro potraviny a zemědělské produkty

Žádosti pro vinařské produkty

Žádosti pro lihoviny

Prohlášení o ochraně soukromí

Žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (např. jména osob, soukromá telefonní čísla či e-mailové adresy). U osobních údajů, které uvedeny jsou, se má za to, že byly poskytnuty na základě právního postupu, mohou být předmětem řádného zpracování pro účely vyřízení žádosti o ochranu zeměpisného označení a lze je zveřejnit.

31 KVĚTEN 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Stáhnout
28 LEDEN 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Stáhnout

Jak podat námitku

Orgány země EU nebo třetí země nebo každá fyzická nebo právnická osoba, která má bydliště nebo je usazena ve třetí zemi a která má oprávněný zájem, může podat námitku proti žádosti o zápis názvu výrobku v rámci režimu jakosti.

Námitky lze vznést do tří měsíců od data zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud jsou námitky platné, měly by obě zúčastněné strany (strana, která podala námitku proti zápisu do rejstříku, a skupina producentů, která produkt registrovala) navázat kontakt s cílem najít řešení. Pokud není možné dosáhnout dohody, přijme konečné rozhodnutí Komise: zápis do rejstříku buď potvrdí, nebo zruší.

Zrušení zápisu

Komise může z vlastního podnětu nebo na základě žádosti kterékoli fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem zrušit zápis názvu výrobku v těchto případech:

  • pokud již není zajištěn soulad se specifikacemi produktu
  • pokud po sedm po sobě následujících let nebyl na trh uveden žádný produkt pod zapsaným názvem (jako CHOP, CHZO nebo ZTS).

Komise může rovněž zrušit zápis názvu výrobku, pokud o to jeho výrobci požádají.

Formuláře pro podání námitky a zrušení v případě potravin a zemědělských produktů

Formuláře pro podání námitky a zrušení v případě vinařských produktů

Formuláře pro podání námitky a zrušení v případě lihovin