Skip to main content
Agriculture and rural development

Registracija imena proizvoda z geografsko označbo

Postopek registracije

Za registracijo imena proizvoda mora proizvajalec ali skupina proizvajalcev navesti specifikacije in po potrebi povezavo proizvoda z geografskim območjem. Zahtevek se pošlje nacionalnim organom v pregled in nato Evropski komisiji v preučitev.

Proizvajalec za registracijo proizvodov iz tretje države pošlje zahtevek neposredno ali prek svojih nacionalnih organov Evropski komisiji.

Komisija bo preverila, ali zahtevek vsebuje zahtevane informacije in ali ne vsebuje napak. Pregled zahtevka s strani Komisije ne sme trajati več kot 6 mesecev od datuma prejema zahtevka od države EU.

Zahtevki za živila in kmetijske proizvode

Zahtevki za vinske proizvode

Zahtevki za žgane pijače

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Vložnikom svetujemo, naj ne navajajo osebnih podatkov (vključno z imeni oseb, osebnimi telefonskimi številkami in elektronskimi naslovi). Za osebne podatke, ki jih navede vložnik, se šteje, da so predloženi v skladu s pravnim postopkom in se lahko ustrezno obdelajo za namene upravljanja zahtevka za geografsko označbo ter da se lahko objavijo.

31 MAJ 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Prenesi
28 JANUAR 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Prenesi

Kako nasprotovati registraciji

Organi države EU ali tretje države ali katera koli fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v tretji državi z zakonitim interesom lahko nasprotuje zahtevku za registracijo imena proizvoda v okviru sheme kakovosti.

Ugovor se lahko vloži v treh mesecih od datuma objave v Uradnem listu Evropske unije. Če je ugovor veljaven, se morata obe zadevni stranki (stranka, ki ugovarja registraciji in skupina proizvajalcev, ki registrira proizvod) med seboj posvetovati in poiskati rešitev. Če ne dosežeta dogovora, Komisija sprejme končno odločitev o registraciji ali zavrnitvi imena proizvoda.

Preklic registracije

Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe z zakonitim interesom prekliče registracijo imena proizvoda v naslednjih primerih:

  • kadar skladnost s specifikacijami proizvoda ni več zagotovljena;
  • če ni bil dan na trg noben proizvod pod registriranim imenom proizvoda (kot ZOP, ZGO ali ZTP) sedem zaporednih let.

Komisija lahko tudi prekliče registracijo imena proizvoda, če to zahtevajo proizvajalci proizvoda, ki se trži pod registriranim imenom.

Obrazci za nasprotovanje in preklic registracije imena za živila in kmetijske proizvode

Obrazci za nasprotovanje in preklic registracije imena vinskih proizvodov

Obrazci za nasprotovanje in preklic registracije imena žganih pijač