Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Registratie van een productnaam als geografische aanduiding

Hoe registeren?

Om de naam van een product te registeren, moet u als EU-producent of -producentengroepering de eigenschappen van het product en, waar van toepassing, het verband met het geografische gebied beschrijven. De aanvraag wordt voorgelegd aan de nationale autoriteiten en vervolgens doorgestuurd naar de Europese Commissie, die de aanvraag onderzoekt.

Producenten die een product van buiten de EU willen registeren, dienen hun aanvraag rechtstreeks of via hun nationale autoriteiten in bij de Europese Commissie.

De Commissie gaat na of de aanvraag de nodige informatie bevat en geen fouten vertoont. Vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag uit een EU-land heeft de Commissie zes maanden de tijd om de aanvraag te onderzoeken.

Aanvragen voor levensmiddelen en landbouwproducten

Aanvragen voor wijnbouwproducten

Aanvragen voor gedistilleerde dranken

Privacyverklaring

Vermeld in de aanvraag zeker geen persoonsgegevens (zoals iemands naam, privénummer of persoonlijk e-mailadres). Eventuele vermelde persoonsgegevens worden geacht te zijn verstrekt overeenkomstig een wettelijke procedure. Die gegevens kunnen worden verwerkt tijdens de behandeling van de registratieaanvraag en worden gepubliceerd.

26 MEI 2023
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(250.01 KB - PDF)
Downloaden
28 JANUARI 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Downloaden

Hoe bezwaar aantekenen?

Tegen de registratie van een productnaam in het kader van een kwaliteitsregeling, kan bezwaar worden aangetekend door autoriteiten van zowel EU-landen als niet-EU-landen en door natuurlijke personen of rechtspersonen met een legitiem belang die woonachtig of gevestigd zijn in een niet-EU-land.

Dat kan binnen drie maanden na de datum van de bekendmaking van de aanvraag in het Publicatieblad. Indien het bezwaar gegrond is, moeten de twee betrokken partijen (de producentengroepering die om de registratie verzocht en de bezwaarmakende partij) overleg plegen om een oplossing te zoeken. Als zij het niet eens worden, beslist de Commissie uiteindelijk of de productnaam al dan niet wordt geregistreerd.

Annulering van de registratie

In de volgende gevallen kan de Commissie op eigen initiatief of op verzoek van een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een legitiem belang de registratie van een productnaam annuleren:

  • als de naleving van het productdossier niet langer gegarandeerd is;
  • als gedurende minstens zeven opeenvolgende jaren geen product met de geregistreerde naam (als BOB, BGA of GTS) in de handel is gebracht.

Ook kan de Commissie een productnaam uit het register schrappen (annuleren) als producenten van het onder de geregistreerde naam op de markt gebrachte product daarom verzoeken.

Formulieren voor bezwaar en annulering: levensmiddelen en landbouwproducten

Formulieren voor bezwaar en annulering: wijnbouwproducten

Formulieren voor bezwaar en annulering: gedistilleerde dranken