Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Καταχώριση της ονομασίας ενός προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης (ΓΕ)

Πώς γίνεται η καταχώριση

Για την καταχώριση της ονομασίας ενός προϊόντος, οι παραγωγοί της ΕΕ ή οι ομάδες παραγωγών πρέπει να καθορίσουν τις προδιαγραφές του προϊόντος και τη σύνδεσή του με τη γεωγραφική περιοχή, κατά περίπτωση. Η αίτηση αποστέλλεται για έλεγχο στις εθνικές αρχές και έπειτα διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξετάζει το αίτημα.

Για τα προϊόντα προς καταχώριση εκτός ΕΕ, οι παραγωγοί αποστέλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας, ή μέσω των εθνικών τους αρχών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή ελέγχει αν η αίτηση περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αν περιέχει σφάλματα. Ο έλεγχος της αίτησης από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης της χώρας της ΕΕ.

Αιτήσεις για τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα

Αιτήσεις για αμπελοοινικά προϊόντα

Αιτήσεις για αλκοολούχα ποτά

Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Συνιστάται στους αιτούντες να αφαιρούν όλα τα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των αριθμών τηλεφώνου και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης προσώπων). Τυχόν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση θεωρείται ότι έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με νομική διαδικασία και υποβάλλονται στην κατάλληλη επεξεργασία για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης της αίτησης γεωγραφικής ένδειξης και ενδέχεται να δημοσιευτούν.

26 ΜΑΪ́ΟΥ 2023
Privacy statement – registers of geographical indications
28 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Privacy statement – protected wine denominations

Πώς υποβάλλεται ένσταση

Οι αρχές χώρας της ΕΕ ή τρίτης χώρας, ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα με έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης ονομασίας προϊόντος στο πλαίσιο συστήματος ποιότητας.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η ένσταση είναι έγκυρη, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη (το μέρος που αντιτάσσεται στην καταχώριση και η ομάδα παραγωγών που καταχωρίζει το προϊόν) θα πρέπει να διαβουλεύονται μεταξύ τους για την εξεύρεση λύσης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την καταχώριση της ονομασίας προϊόντος ή την απόρριψή της.

Ακύρωση της καταχώρισης

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να ακυρώσει την καταχώριση μιας ονομασίας προϊόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν δεν εξασφαλίζεται πλέον η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος·
  • όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά κανένα προϊόν με την καταχωρισμένη ονομασία προϊόντος (ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ) επί επτά συναπτά έτη.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να ακυρώσει την καταχώριση της ονομασίας προϊόντος αν το ζητήσουν οι παραγωγοί που διαθέτουν στην αγορά προϊόν με την καταχωρισμένη ονομασία.

Έντυπα ένστασης και ακύρωσης για τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα

Έντυπα ένστασης και ακύρωσης για αμπελοοινικά προϊόντα

Έντυπα ένστασης και ακύρωσης για αλκοολούχα ποτά