Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Спиртни напитки

Подробна информация във връзка с търговията със спиртни напитки, географски указания, правни основания и комитети. 

Общи сведения

Спиртни напитки се произвеждат във всички държави от ЕС, както за вътрешно потребление, така и за износ. 44-те категории на спиртните напитки, регулирани на равнище ЕС (например ром, уиски, бренди, водка) и приблизително 250-те географски указания (напр. ром Мадейра, ирландско уиски, коняк, полска водка) са ясен знак, че секторът е дълбоко вкоренен в европейската култура и традиции.

С износ на стойност 8,4 млрд. евро през 2021 г., спиртните напитки допринасят с близо 5 млрд. евро за положителния търговски баланс на ЕС. Те носят приблизително 46,8 млрд. евро под формата на данъци и мита в страните от ЕС (една трета от бюджета на Съюза) и осигуряват около 1,2 млн. преки работни места в производството и продажбите.

Политика

ЕС не подкрепя производството на спиртни напитки, но предвижда обща законодателна рамка по отношение на тяхното производство и етикетиране и за защитата на географските указания за спиртните напитки.

Правни основания

Разпоредбите, уреждащи производството и етикетирането на спиртни напитки, са установени в Регламент (ЕС) 2019/787. В тях се дава определение за „спиртна напитка“ и за 44-те категории спиртни напитки, разрешени в ЕС, като се посочват подробни правила, които да бъдат следвани при тяхното производство, описание, представяне и етикетиране.

Освен това в тях се определят условията, при които юридическите наименования, разрешени за всяка категория или географско указание, могат да се използват, когато спиртните напитки се комбинират с други храни. И накрая, определя се видът алкохол, който може да се използва в производството на спиртни напитки и всяка друга алкохолна напитка, произвеждана и продавана в ЕС.

Неотдавна Комисията публикува насоки относно етикетирането на спиртните напитки, в които се разясняват всички правила, които стопанските субекти в хранителната промишленост трябва да спазват, за да информират правилно потребителите за съдържанието на даден продукт, който е спиртна напитка или съдържа спиртни напитки.

Приложимите правила относно географските указания в сектора на спиртните напитки са определени и в Регламент (ЕС) 2019/787, както и в делегиран регламент (ЕС) 2021/1235 на Комисията и регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1236 на Комисията.

Публични регистри за спиртните напитки

Първият публичен регистър съдържа информация за контакт с органите, които упражняват надзор върху процесите на отлежаване на спиртните напитки. Нейното публикуване се изисква от правото на ЕС.

Вторият публичен регистър съдържа информация за контакт с компетентните органи, отговарящи за другите проверки, изисквани съгласно Регламент (ЕС) 2019/787 относно спиртните напитки.

И двата регистъра имат за цел да информират заинтересованите страни както в ЕС, така и извън него.

29 СЕПТЕМВРИ 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Изтегляне
29 СЕПТЕМВРИ 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Изтегляне

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

В комитета и експертната група за спиртните напитки се обсъждат въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Ролята на групата за граждански диалог по въпросите на спиртните напитки е да подпомага Европейската комисия при поддържането на редовен диалог със заинтересованите страни по всички въпроси, свързани със сектора на спиртните напитки.