Skip to main content
Agriculture and rural development

Spiritiniai gėrimai

Išsami informacija, susijusi su prekyba spiritiniais gėrimais, geografinėmis nuorodomis, teisiniu pagrindu ir komitetais. 

Apžvalga

Spiritiniai gėrimai tiek vidaus vartojimui, tiek eksportui gaminami visose ES šalyse. ES lygmeniu reglamentuojamos 44 spiritinių gėrimų kategorijos (pvz., romas, viskis, brendis, degtinė) ir apie 250 geografinių nuorodų (pvz., Madeiros vynas, airiškas viskis, konjakas, lenkiška degtinė). Tai aiškiai rodo, kad šis sektorius labai svarbus Europos kultūrai ir tradicijoms.

2021 m. spiritinių gėrimų eksporto vertė buvo 8,4 mlrd. EUR, taigi šio sektoriaus indėlis į teigiamą ES prekybos balansą viršijo 5 mlrd. EUR. Už ES vidaus rinkoje parduodamus spiritinius gėrimus ES vyriausybės mokesčių ir muitų pavidalu surenka apie 46,8 mlrd. EUR (trečdalį ES biudžeto), šiame sektoriuje sukuriama apie 1,2 mln. tiesioginių darbo vietų gamybos ir pardavimo srityse.

Politika

ES neremia spiritinių gėrimų gamybos, tačiau nustato bendrą teisės aktų sistemą, susijusią su jų gamyba bei ženklinimu ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsauga.

Teisiniai pagrindai

Spiritinių gėrimų gamybą ir ženklinimą reglamentuojančios nuostatos nustatytos Reglamentu (ES) 2019/787. Jame pateikiama spiritinio gėrimo apibrėžtis ir išvardijamos 44 ES leidžiamų spiritinių gėrimų kategorijos, išdėstomos išsamios jų gamybos, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo taisyklės.

Be to, nustatytos sąlygos, kuriomis leidžiami kiekvienos kategorijos ar geografinės nuorodos teisiniai pavadinimai gali būti vartojami, kai spiritiniai gėrimai yra derinami su kitais maisto produktais. Taip pat apibrėžiama, koks alkoholis gali būti naudojamas ES gaminamų ir parduodamų spiritinių gėrimų ir bet kurių kitų alkoholinių gėrimų gamybai.

Komisija neseniai paskelbė spiritinių gėrimų ženklinimo gaires, kuriose paaiškinamos visos taisyklės, kurių maisto tvarkymo subjektai turi laikytis, kad tinkamai informuotų vartotojus apie produkto, kuris yra spiritinis gėrimas arba kurio sudėtyje yra spiritinių gėrimų, sudėtį.

Spiritinių gėrimų sektoriuje taikytinos geografinių nuorodų taisyklės nustatytos Reglamentu (ES) 2019/787, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1235 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1236.

Vieši spiritinių gėrimų registrai

Pirmajame viešame registre pateikiama spiritinių gėrimų brandinimo procesus prižiūrinčių institucijų kontaktinė informacija. Ją paskelbti reikalaujama ES teisės aktais.

Antrajame viešame registre pateikiama kompetentingų institucijų, atsakingų už kitas patikras, kurių reikalaujama pagal Spiritinių gėrimų reglamentą (ES) 2019/787, kontaktinė informacija.

Abu registrai skirti suinteresuotiesiems subjektams ES ir už jos ribų informuoti.

29 RUGSĖJIS 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
29 RUGSĖJIS 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Komitetai

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Spiritinių gėrimų komitetas ir ekspertų grupė aptaria tokių sričių, kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse, klausimus.

Pilietinio dialogo spiritinių gėrimų klausimais grupės paskirtis – padėti Europos Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais visais su spiritinių gėrimų sektoriumi susijusiais klausimais.