Skip to main content
Agriculture and rural development

Gedistilleerde drank

Gedetailleerde informatie over de handel in gedistilleerde dranken, geografische aanduidingen, wetgeving en comités. 

Overzicht

In de hele EU worden gedistilleerde dranken geproduceerd, zowel voor binnenlandse consumptie als voor export. Het feit dat er 44 gedistilleerde dranken zijn waarvoor EU-regels zijn vastgesteld (zoals rum, whisky, brandy en wodka) en dat er ongeveer 250 geografische aanduidingen (waaronder Madeira Rum, Irish Whiskey, Cognac, Poolse wodka) zijn, geeft al duidelijk aan hoe diep deze sector in de Europese cultuur en traditie geworteld is.

De uitvoer van gedistilleerde dranken was in 2021 goed voor 8,4 miljard euro en daarmee droeg deze met ruim 5 miljard euro bij aan de positieve handelsbalans van de EU. Gedistilleerde dranken leveren de overheden in de EU ongeveer 46,8 miljard euro op aan belastingen en rechten (1/3 van de EU-begroting). De productie en verkoop ervan biedt rechtstreeks werk aan ongeveer 1,2 miljoen mensen.

Beleid

De EU levert geen steun aan de productie van gedistilleerde dranken. Ze heeft wel een gemeenschappelijk wetgevingskader vastgesteld voor de productie en etikettering ervan en voor de bescherming van de geografische aanduidingen.

Rechtsgrondslagen

Verordening (EU) 2019/787 bevat bepalingen inzake de productie en etikettering van gedistilleerde dranken. Deze omvatten de definitie van "gedistilleerde drank" en van de 44 categorieën gedistilleerde dranken die in de EU zijn toegestaan, en gedetailleerde regels voor de productie, de aanduiding, de presentatie en de etikettering ervan.

Bovendien bepalen zij de voorwaarden waaronder de voor elke categorie of geografische aanduiding toegestane wettelijke benamingen mogen worden gebruikt wanneer gedistilleerde dranken met andere levensmiddelen worden gecombineerd. Tot slot bepalen zij welke soort alcohol mag worden gebruikt bij de productie van gedistilleerde dranken en andere alcoholhoudende dranken die in de EU worden geproduceerd en verkocht.

De Commissie heeft onlangs richtsnoeren voor de etikettering van gedistilleerde dranken gepubliceerd, waarin wordt uitgelegd welke regels exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten naleven om consumenten correct te informeren over de inhoud van een product dat een gedistilleerde drank is of gedistilleerde dranken bevat.

De toepasselijke regels inzake geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken zijn ook vastgesteld in Verordening (EU) 2019/787, evenals in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie.

Openbare registers voor gedistilleerde dranken

Het eerste openbare register bevat contactgegevens voor de instanties die toezicht houden op het rijpingsproces van gedistilleerde dranken. De publicatie ervan is verplicht op grond van het EU-recht.

Het tweede openbaar register bevat contactgegevens van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de andere controles die vereist zijn op grond van Verordening (EU) 2019/787 betreffende gedistilleerde dranken.

Beide registers zijn bedoeld om belanghebbenden zowel binnen als buiten de EU te informeren.

29 SEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Downloaden
29 SEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Downloaden

Comités

Diverse comités van regeringsvertegenwoordigers komen onder leiding van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie regelmatig bijeen zodat de Commissie onder supervisie van de EU-landen uitvoeringsbesluiten kan nemen.

Het comité en de deskundigengroep voor gedistilleerde dranken vergaderen regelmatig, onder meer over de ontwikkelingen op het gebied van marktprijzen, productie en handel in de EU en daarbuiten.

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld over gedistilleerde dranken moet de Europese Commissie helpen de dialoog met de belanghebbenden over alle aangelegenheden in verband met de sector gedistilleerde dranken op gang te houden.