Skip to main content
Agriculture and rural development

Piiritusjoogid

Üksikasjalik teave piiritusjookide kaubanduse, geograafiliste tähiste, õiguslike aluste ja komiteede kohta. 

Ülevaade

Piiritusjooke toodetakse kõigis ELi riikides nii omamaiseks tarbimiseks kui ka ekspordiks. ELi tasandil reguleeritud 44 piiritusjoogikategooriat (nt rumm, viski, brändi, viin) ja ligikaudu 250 geograafilist tähist (nt Madeira rumm, Iiri viski, konjak, Poola viin) on selge märk sellest, et sektor on Euroopa kultuuris ja traditsioonides sügavalt juurdunud.

Piiritusjoogid, mida eksporditi 2021. aastal 8,4 miljardi euro väärtuses, annavad ELi positiivsesse kaubandusbilanssi üle 5 miljardi euro. Nende müügist saavad ELi valitsused maksude ja tollimaksudena ligikaudu 46,8 miljardit eurot (1/3 ELi eelarvest) ning nende tootmise ja müügiga on otseselt seotud ligikaudu 1,2 miljonit töökohta.

Poliitika

EL ei toeta piiritusjookide tootmist, kuid näeb ette nende tootmise ja märgistamise ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse ühise õigusraamistiku.

Õiguslik alus

Piiritusjookide tootmise ja märgistamise eeskirjad on sätestatud määruses (EL) 2019/787. Selles on sätestatud piiritusjoogi ja ELis lubatud 44 piiritusjoogikategooria määratlus ning esitatud üksikasjalikud eeskirjad piiritusjookide tootmise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta.

Lisaks on määrusega kehtestatud tingimused iga kategooria või geograafilise tähise puhul lubatud ametlike nimetuste kasutamise kohta juhul, kui piiritusjooke kombineeritakse teiste toiduainetega. Samuti on määrusega ette nähtud, millist liiki alkoholi võib piiritusjookide ja muude ELis toodetavate ja müüdavate alkohoolsete jookide tootmisel kasutada.

Euroopa Komisjon avaldas hiljuti suunised piiritusjookide märgistamise kohta, milles selgitatakse kõiki eeskirju, mida toidukäitlejad peavad järgima, et teavitada tarbijaid nõuetekohaselt piiritusjoogi või piiritusjooke sisaldava toote koostisest.

Piiritusjookide sektoris kohaldatavad geograafiliste tähiste eeskirjad on sätestatud ka määruses (EL) 2019/787 ning komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1235 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/1236.

Piiritusjookide avalikud registrid

Esimene avalik register sisaldab piiritusjookide laagerdumisprotsessi üle järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmeid. Selle avaldamine on ette nähtud liidu õigusega.

Teine avalik register sisaldab piiritusjookide määrusega (EL) 2019/787 ette nähtud muude kontrollide eest vastutavate pädevate asutuste kontaktandmeid.

Mõlema registri eesmärk on teavitada sidusrühmi nii ELis kui ka väljaspool seda.

29 SEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Laadige alla
29 SEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Laadige alla

Komiteed

Tagamaks, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi liikmesriikide kontrolli all, käivad korrapäraselt koos mitmesugused komiteed, mis koosnevad liikmesriikide valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja.

Piiritusjookide komitee ja eksperdirühm arutavad selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kauplemine ELis ning kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga piiritusjookide üle dialoogi pidamise rühm abistab Euroopa Komisjoni, pidades sidusrühmadega korrapäraseid dialooge piiritusjookide sektoriga seotud kõigi aspektide teemal.