Skip to main content
Agriculture and rural development

Liehoviny

Podrobné informácie o obchode s liehovinami, zemepisných označeniach, právnych základoch a výboroch. 

Prehľad

Alkoholické nápoje sa vyrábajú vo všetkých krajinách EÚ na domácu spotrebu i vývoz. Tento sektor je hlboko zakorenený v európskej kultúre a tradícii, o čom svedčí 44 kategórií alkoholických nápojov regulovaných na úrovni EÚ (napr. rum, whisky, brandy, vodka) a približne 250 zemepisných označení (napr. Madeira Rum, Irish Whiskey, Cognac, Polska Wódka).

Vývozom v hodnote 8,4 miliardy EUR v roku 2021 prispel sektor alkoholických nápojov ku kladnej obchodnej bilancii EÚ viac ako 5 miliardami EUR. Tento sektor priniesol približne 46,8 miliardy EUR na spotrebných daniach a DPH (čo predstavuje jednu tretinu rozpočtu EÚ) a v oblasti výroby a predaja liehovín je priamo zamestnaných zhruba 1,2 milióna ľudí.

Politika

EÚ síce nepodporuje výrobu liehovín, ale poskytuje jednotný legislatívny rámec pre ich výrobu a označovanie a pre ochranu zemepisných označení.

Právny základ

Ustanovenia upravujúce výrobu a označovanie liehovín sú stanovené v nariadení (EÚ) 2019/787. Vymedzujú pojem „alkoholický nápoj“ a 44 kategórií liehovín povolených v EÚ a stanovujú podrobné pravidlá ich výroby, popisu, prezentácie a označovania.

Okrem toho stanovujú podmienky, za ktorých sa môžu používať názvy podľa právnych predpisov povolené v rámci každej kategórie alebo zemepisného označenia, ak sa liehoviny kombinujú s inými potravinami. Rovnako sa v nich stanovuje, aký druh alkoholu sa môže používať na výrobu liehovín a iných alkoholických nápojov vyrábaných a predávaných v EÚ.

Komisia nedávno uverejnila usmernenia o označovaní liehovín, v ktorých vysvetľuje všetky pravidlá, ktoré musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dodržiavať, aby správne informovali spotrebiteľov o obsahu výrobku, ktorý je liehovinou alebo obsahuje liehoviny.

Pravidlá týkajúce sa zemepisných označení v sektore liehovín sú stanovené aj v nariadení EÚ 787/2019, delegovanom nariadení Komisie EÚ 2021/1235 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/1236.

Verejné registre liehovín

Prvý verejný register obsahuje kontaktné informácie orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad procesmi stárenia liehovín. Jeho uverejnenie sa vyžaduje v práve EÚ.

Druhý verejný register obsahuje kontaktné údaje príslušných orgánov zodpovedných za ostatné kontroly požadované v nariadení (EÚ) 2019/787 o liehovinách.

Cieľom oboch registrov je poskytovať informácie pre zainteresované strany v rámci EÚ aj mimo nej.

29 SEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Stiahnuť
29 SEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Stiahnuť

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Európskou komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor a skupina odborníkov pre liehoviny rokujú o otázkach ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg v oblasti liehovín pomáha Európskej komisii viesť pravidelný dialóg so zúčastnenými stranami o všetkých otázkach týkajúcich sa sektora liehovín.