Skip to main content
Agriculture and rural development

Lihoviny

Podrobné informace o obchodu, zeměpisných označeních, právních předpisech a výborech v odvětví lihovin. 

Přehled

Lihoviny se vyrábějí ve všech zemích EU, a to jak pro domácí spotřebu, tak na vývoz. Skutečnost, že je v právních předpisech EU upraveno 44 kategorií lihovin (např. rum, whisky, brandy, vodka) a přibližně 250 zeměpisných označení (např. Madeira Rum, Irish Whiskey, Cognac, Polish Vodka) jasně ukazuje, jak je toto odvětví hluboce zakořeněno v evropské kultuře a tradici.

V roce 2021 byly do zahraničí vyvezeny lihoviny v hodnotě 8,4 miliardy eur. Toto zboží tak přispívá více než 5 miliardami eur k pozitivní obchodní bilanci Unie. Na daních a clech na něm státy EU každoročně vyberou přibližně 46,8 miliardy eur (třetina rozpočtu EU). V odvětví výroby a prodeje lihovin je přímo zaměstnáno 1,2 milionu lidí.

Strategie

EU výrobu lihovin nepodporuje, ale stanoví společný legislativní rámec, pokud jde o jejich výrobu, označování a ochranu zeměpisných označení.

Právní základ

Ustanovení upravující výrobu a označování lihovin jsou uvedena v nařízení (EU) 2019/787. Obsahují definici „lihoviny“ a 44 kategorií lihovin povolených v EU a stanoví podrobná pravidla pro jejich výrobu, popis, obchodní úpravu a označování.

Kromě toho stanoví podmínky, za nichž lze používat zákonné názvy povolené v rámci každé kategorie nebo zeměpisného označení, pokud jsou lihoviny kombinovány s jinými potravinami. V neposlední řadě definují, jaký druh alkoholu lze použít při výrobě lihovin a dalších alkoholických nápojů vyráběných a prodávaných v EU.

Komise nedávno zveřejnila pokyny k označování lihovin, v nichž vysvětluje všechna pravidla, která musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat, aby správně informovali spotřebitele o obsahu výrobku, kterým je lihovina nebo který obsahuje lihovinu.

Pravidla platná pro zeměpisná označení v odvětví lihovin jsou stanovena i v nařízení (EU) 2019/787, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 a prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/1236.

Veřejné rejstříky v odvětví lihovin

První veřejný rejstřík obsahuje kontaktní údaje na orgány, které jsou pověřeny dozorem nad procesy staření lihovin. Jeho zveřejnění vyžaduje právo EU.

Druhý veřejný rejstřík obsahuje kontaktní údaje na příslušné orgány, jež jsou odpovědné za provádění další kontrol vyžadovaných nařízením (EU) 2019/787 o lihovinách.

Cílem obou rejstříků je podávat informace zúčastněným stranám v EU i mimo ni.

29 ZÁŘÍ 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Stáhnout
29 ZÁŘÍ 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Stáhnout

Výbory

Aby byla zaručena kontrola zemí Unie nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro lihoviny a příslušná expertní skupina se zabývají oblastmi, jako je vývoj tržních cen, výroba a obchod v zemích EU i mimo ni.

Skupina pro občanský dialog v oblasti lihovin je nápomocna Evropské komisi při udržování pravidelného dialogu se zúčastněnými stranami o všech záležitostech týkajících se tohoto odvětví.