Skip to main content
Agriculture and rural development

Spritdrycker

Läs om handel med spritdrycker, geografiska beteckningar, rättslig grund och kommittéer. 

Bakgrund

Spritdrycker produceras i alla EU-länder, både för inhemsk konsumtion och för export. De 44 kategorier av spritdrycker som regleras på EU-nivå (t.ex. rom, whisky, brandy och vodka) och de cirka 250 geografiska beteckningarna (t.ex. rom från Madeira, irländsk whisky, konjak och polsk vodka) är ett tydligt tecken på att sektorn är djupt rotad i den europeiska kulturen och traditionerna.

År 2021 stod spritdryckerna för 8,4 miljarder euro i export och de bidrar med mer än 5 miljarder euro till EU:s positiva handelsbalans. De ger upphov till cirka 46,8 miljarder euro i skatter och tullar i EU-länderna (en tredjedel av EU:s budget) och står för ungefär 1,2 miljoner direkta arbetstillfällen inom tillverkning och försäljning.

Politik

EU stöder inte tillverkningen av spritdrycker, men har ett gemensamt regelverk för tillverkning, märkning och skydd av geografiska beteckningar för dem.

Rättslig grund

Bestämmelserna om tillverkning och märkning av spritdrycker finns i förordning (EU) 2019/787. Här definieras ”spritdrycker” och de 44 kategorier av spritdrycker som är tillåtna inom EU och här finns också detaljerade bestämmelser om tillverkning, beskrivning, presentation och märkning.

I förordningen fastställs också villkoren för när föreskrivna beteckningar för varje kategori eller geografisk beteckning får användas när spritdrycker kombineras med andra livsmedel. Slutligen fastställs vilken typ av alkohol som får användas vid tillverkning av spritdrycker och andra alkoholhaltiga drycker som tillverkas och säljs inom EU.

Kommissionen publicerade nyligen en vägledning om märkning av spritdrycker där man förklarar vilka bestämmelser som livsmedelsföretagen ska följa för att informera konsumenterna om innehållet i spritdrycker eller i produkter som innehåller spritdrycker.

Bestämmelser om geografiska beteckningar för spritdrycker finns också i förordning (EU) 2019/787, kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1235 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1236.

Offentliga register över spritdrycker

Det första offentliga registret innehåller kontaktuppgifter till de organ som kontrollerar lagringsprocesserna för spritdrycker. Offentliggörandet krävs enligt EU-lagstiftningen.

Det andra offentliga registret innehåller kontaktuppgifter till de myndigheter som ansvarar för övriga kontroller enligt förordningen om spritdrycker (EU) 2019/787.

Syftet med båda registren är att informera intressenter såväl inom som utanför EU.

29 SEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Ladda ner
29 SEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Ladda ner

Kommittéer

Olika kommittéer, som består av företrädare för EU-länderna och leds av EU-kommissionens företrädare, möts regelbundet för att se till att kommissionens ansvar för att anta genomförandeakter utövas under EU-ländernas kontroll.

Kommittén och expertgruppen för spritdrycker diskuterar t.ex. marknadsprisernas utveckling och produktionen och handeln i och utanför EU.

Gruppen för civil dialog om spritdrycker hjälper kommissionen att föra en regelbunden dialog med berörda parter om alla frågor som rör spritdrycker.