Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Mlieko a mliečne výrobky

Prehľad

Európska únia je významným výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú začlenené do spoločnej organizácie trhu (SOT).

Výroba mlieka prebieha vo všetkých krajinách EÚ a predstavuje významný podiel hodnoty poľnohospodárskej produkcie EÚ. Celková produkcia mlieka v EÚ sa odhaduje na približne 155 miliónov ton ročne. Hlavnými výrobcami sú Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Holandsko, Taliansko a Írsko. Spoločne zabezpečujú takmer 70 % produkcie EÚ.

V posledných rokoch sa stádo dojníc v EÚ zmenšovalo, pričom sa zlepšovala dojivosť na kravu. V roku 2020 bolo v EÚ 20 miliónov dojníc s priemernou dojivosťou 7 300 kg mlieka na kravu.

Veľkosť stád dojníc sa výrazne líši, ako aj miera ich produkcie. S postupným rozvojom sektora mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ však došlo k znižovaniu rozdielov vo výrobe a v rámci iných technických faktorov; menej rozvinutí výrobcovia mlieka rýchlo dobiehajú výrobcov, ktorí už výrobu reštrukturalizovali a modernizovali.

Trhová intervencia

Na ochranu sektora mlieka a mliečnych výrobkov sa v období zvýšeného narušenia trhu využíva rad mechanizmov. Trhová intervencia v podobe verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie poskytuje záchrannú sieť pre prípad vážnej nerovnováhy na trhu.

Verejná intervencia

Pri verejnej intervencii orgány verejnej moci nakúpia tovar a uskladňujú ho tak dlho, ako je potrebné, kým podmienky na trhu umožnia opätovné uvedenie tovaru na trh. V rámci sektora mlieka a mliečnych výrobkov sa verejná intervencia môže vykonať v prípade masla a prášku z odtučneného mlieka (POM).

Súkromné subjekty môžu každoročne od 1. marca do 30. septembra ponúknuť na výkup pri pevnej sadzbe maximálne 109 000 ton POM a 50 000 ton masla, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na kvalitu. Intervencia po naplnení týchto objemov pokračuje ako verejná súťaž až do konca obdobia intervencie.

Verejné intervenčné zásoby sa opätovne predávajú na trhu prostredníctvom postupu zadávania verejnej zákazky, ktorý otvára Európska komisia.

Platobné agentúry krajín EÚ sú zodpovedné za riadenie a zabezpečenie kontrol operácií týkajúcich sa intervenčných opatrení v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

12. AUGUSTA 2019
List of paying agencies

Pomoc na súkromné skladovanie

Pomoc na súkromné skladovanie je ďalší mechanizmus, ktorým EÚ chráni sektor mlieka a mliečnych výrobkov pred narušením trhu. V rámci sektora mlieka a mliečnych výrobkov sa môže táto podpora poskytnúť v prípade masla, POM a syrov s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo s chráneným zemepisným označením (CHZO).

Pomoc je určená na podporu časti nákladov na skladovanie, pričom sa výrobky dočasne stiahnu z trhu. Pomoc na súkromné skladovanie sa nezavádza automaticky (na rozdiel od verejnej intervencie) a vyžaduje si prijatie nariadenia Komisie.

Zo schém pomoci na súkromné skladovanie masla a POM sa zvyčajne financujú náklady na skladovanie počas obdobia minimálne 90 dní a maximálne 210 dní (podľa vymedzenia v nariadení Komisie, ktorým sa schéma zavádza). Pomoc zvyčajne obsahuje pevnú sadzbu na tonu a dennú sumu na tonu.

Obchod s krajinami mimo EÚ

EÚ je významným vývozcom mliečnych výrobkov a najväčším vývozcom syrov a MOP na svete. Vývoz mliečnych výrobkov podľa určitých kvót, ktoré zaviedli krajiny mimo EÚ, podlieha vývoznej licencii.

Okrem toho sa na vstup mliečnych výrobkov do EÚ uplatňuje dovozný režim. Na preferenčný dovoz sa uplatňujú dovozné licencie a vo všeobecnosti dovozné clá (kvóty). Výsledkom niekoľkých bilaterálnych i multilaterálnych obchodných dohôd sú preferenčné dovozy so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami, predovšetkým v podobe dovozných kvót.

Požiadavky v rámci režimu vývozu a dovozu mliečnych výrobkov sú stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/760 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/761, ktoré boli prijaté 17. decembra 2019.

Balík predpisov týkajúcich sa mlieka

„Balík predpisov týkajúcich sa mlieka“ zavedený v roku 2012 predstavuje súbor nástrojov na zlepšenie dodávateľského reťazca v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a na zvýšenie jeho odolnosti po ukončení systému kvót v roku 2015.

Písomné zmluvy medzi výrobcami a spracovateľmi mlieka

Krajiny EÚ môžu zaviesť povinnosť uzatvárať písomné zmluvy medzi poľnohospodármi a spracovateľmi a zaviazať nákupcov mlieka, aby poľnohospodárom ponúkali minimálne obdobie trvania zmluvy. Zmluvy musia byť uzatvorené pred dodávkou a musia obsahovať osobitné prvky, ako sú:

 • cena
 • objem
 • trvanie
 • podrobnosti o platbe,
 • zber
 • pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

O všetkých týchto prvkoch by mali zmluvné strany slobodne rokovať, pričom poľnohospodári môžu odmietnuť ponuku minimálneho trvania v zmluvách.

Kolektívne vyjednávanie prostredníctvom organizácií výrobcov

Poľnohospodári sa môžu združovať v organizáciách výrobcov, ktoré môžu kolektívne rokovať o zmluvných podmienkach (v rámci určitých kvantitatívnych obmedzení, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže) vrátane ceny surového mlieka.

Súvisiace informácie

Uverejňovanie objemu výroby surového mlieka

Pravidlá medziodvetvových organizácií

Špecifické pravidlá EÚ pre medziodvetvové organizácie umožňujú subjektom v mliekárenskom dodávateľskom reťazci viesť dialóg a vykonávať viacero činností. Tieto činnosti sa okrem iného týkajú:

 • propagácie
 • výskumu
 • inovácií
 • zlepšovania kvality.

Cieľom je dosiahnuť väčšiu transparentnosť a lepšie porozumenie výroby a trhu.

Regulácia ponuky syrov s CHOP/CHZO

Krajiny EÚ môžu za určitých podmienok na základe žiadosti organizácie výrobcov, medzi odvetvovej organizácie alebo skupiny CHOP/CHZO uplatniť pravidlá na reguláciu ponuky syrov s CHOP/CHZO. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pridanú hodnotu a kvalitu syrov s CHOP alebo CHZO, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zraniteľné vidiecke regióny.

Tento nástroj sa v súčasnosti vzťahuje na tieto syry:

 • Asiago (IT)
 • Beaufort (FR)
 • Comté (FR)
 • Grana Padano (IT)
 • Gruyère (FR)
 • Parmigiano Reggiano (IT)
 • Pecorino Romano (IT)
 • Reblochon (FR)
 • Morbier (FR)
 • Abondance (FR)
 • Emmental de Savoie (FR)
 • Tomme de Savoie (FR).

Súvisiace informácie

Vysvetlenie zemepisných označení a systémov kvality

Správa o balíku predpisov týkajúcich sa mlieka 2016

Vývoj situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a vykonávanie ustanovení balíka predpisov týkajúcich sa mlieka

Vývoj situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

21. JÚNA 2024
Implementation of the Milk Package (2023)

Právny základ

Právne základy pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ sú uvedené v  nariadení EÚ č. 1308/2013 o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov a týchto nariadeniach:

Výnimočné opatrenia

Výnimočné ad hoc opatrenia sa môžu využiť počas období vážneho narušenia trhu. Právny základ sa stanovuje v článkoch 219 až 222 nariadenia EÚ č. 1308/2013 o SOT.

So zreteľom na bezprecedentnú situáciu spôsobenú krízou vyvolanou ochorením COVID-19 Komisia schválila dočasné výnimky z pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré mohli využiť všetci poľnohospodári vo všetkých krajinách EÚ. Každá krajina EÚ bola povinná informovať o ich uplatňovaní. Francúzsko oznámilo vykonávanie týchto opatrení vo svojom sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Obchodné normy

Okrem obchodných noriem pre roztierateľné tuky sa osobitné vymedzenia, označenia a obchodné názvy uplatňujú na tieto výrobky:

Monitorovanie trhu

Európske stredisko pre monitorovanie trhu s mliekom poskytuje údaje a informácie o sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Sleduje a analyzuje minulé a súčasné trendy na celosvetovej a európskej úrovni, pokiaľ ide o témy ako:

 • výroba,
 • ponuka a dopyt,
 • výrobné náklady,
 • trhové perspektívy.

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo nej.

Dokumenty

 

6. MÁJA 2020
COVID-19: emergency private storage measures

 

9. OKTÓBRA 2020
COVID-19: measures in the French dairy sector

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Asiago (Italy)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Beaufort (France)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Comté

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply Grana Padano

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Gruyère (France)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Reblochon (France)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Morbier (France)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Abondance (France)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)

 

11. MARCA 2019
Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)