Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Producent- och branschorganisationer

EU-kommissionen stöder bönders deltagande i producent- och branschorganisationer.

Så stärker EU böndernas förhandlingsposition

Det finns 11 miljoner bönder i EU och många driver relativt små familjejordbruk som verkar oberoende av varandra. Bland bearbetningsföretag och återförsäljare finns det däremot en mycket högre koncentration. Den här obalansen i förhandlingsstyrkan gör det svårare för bönderna att försvara sina intressen när de förhandlar med andra aktörer i livsmedelskedjan.

För att stärka böndernas kollektiva förhandlingsposition stöder EU de bönder som vill samarbeta i producentorganisationer. Dessutom hjälper EU de bönder som via branschorganisationer vill samarbeta med sina partner bland tillverkare och återförsäljare.

Producentorganisationer

Producentorganisationerna eller sammanslutningar av producentorganisationer hjälper bönderna att minska transaktionskostnaderna och samarbeta för att vidareförädla och marknadsföra sina produkter. Producentorganisationerna stärker böndernas kollektiva förhandlingsposition genom att

 • koncentrera utbudet
 • förbättra marknadsföringen
 • erbjuda medlemmarna tekniskt och logistiskt stöd
 • hjälpa till med kvalitetsstyrning
 • sprida kunskap.

EU vet att producentorganisationerna spelar en viktig roll. Det betyder att de kan ansöka om erkännande från det EU-land där de är baserade. Producentorganisationerna kan ha olika juridiska former, bland annat jordbrukskooperativ. Erkända producentorganisationer kan få

 • undantag från EU:s konkurrensregler för vissa typer av verksamheter, t.ex. kollektiva förhandlingar på medlemmarnas vägnar, produktionsplanering eller åtgärder för att reglera utbudet
 • tillgång till EU-finansiering via olika operativa program inom frukt- och grönsakssektorn, t.ex. de som stöder kollektiva investeringar i logistik för att hjälpa medlemmarna.

Hur många är de?

Det finns cirka 3 400 erkända producentorganisationer i EU (siffra från 2017). De är främst verksamma inom tre sektorer:

  Det finns bara tre EU-länder som inte har någon erkänd producentorganisation: Estland, Litauen och Luxemburg.

  Fram till 2017 hade åtta EU-länder erkänt 80 sammanslutningar av producentorganisationer: Frankrike (30), Italien (19), Tyskland (9), Spanien (7), Ungern (7), Grekland (4), Belgien (3) och Polen (1).

  Kriterier för erkännande

  För att erkännas måste varje producentorganisation inom respektive jordbrukssektor

  • ha inrättats på initiativ av producenter
  • bestå av och kontrolleras av producenter inom en särskild jordbrukssektor
  • lämna in en ansökan till det EU-land där den är baserad
  • bedriva minst en av de verksamheter som anges i EU-lagstiftningen, t.ex. gemensam bearbetning, distribution, transport eller förpackning
  • arbeta för att nå minst ett av de särskilda mål som nämns i jordbrukslagstiftningen, t.ex. att optimera produktionskostnaderna eller utveckla marknadsföringsinitiativ.

  Producentorganisationerna måste dessutom uppfylla ytterligare några kriterier som att ha ett minsta antal medlemmar och/eller omfatta en minimivolym eller ett minimivärde på produkterna. Det finns också vissa krav på stadgarna. Medlemmarna ska framförallt kunna granska organisationen på ett demokratiskt sätt.

  EU-länderna får erkänna producentorganisationer efter ansökan. De måste erkänna producentorganisationer inom frukt och grönsaker, olivolja och bordsoliver, silkesmaskar, humle samt mjölk och mjölkprodukter.

  EU-länderna får också erkänna sammanslutningar av producentorganisationer, enligt samma kriterier som för producentorganisationerna.

  Producentorganisationer som omfattar flera länder

  Bönder i olika EU-länder kan gå samman och bilda transnationella producentorganisationer. En sådan organisation ska erkännas av det EU-land där organisationen har sitt huvudkontor. Huvudkontoret ska finnas i ett EU-land där organisationen har ett betydande antal medlemmar eller medlemsorganisationer, eller en betydande avsättningsbar produktion.

  Branschorganisationer

  Bönder, bearbetningsföretag och återförsäljare i livsmedelskedjan kan också samarbeta i branschorganisationer. De vidtar åtgärder för att styra livsmedelskedjan utan att själva vara involverade i produktion, bearbetning eller handel. Branschorganisationerna fungerar som en plattform för dialog, främjande av bästa praxis och öppenhet på marknaden.

  EU-länderna kan också erkänna branschorganisationer som består av

  • företrädare för produktionssektorn (dvs. bönder)
  • företrädare för minst en annan del av livsmedelskedjan för jordbruksprodukter (t.ex. bearbetning eller distribution av livsmedel).

  Erkännandet av branschorganisationer är frivilligt inom de flesta sektorer, men obligatoriskt inom sektorerna för olivolja, bordsoliver och tobak. Branschorganisationer med medlemmar i flera länder erkänns i det land där huvudkontoret ligger.

  2 JULI 2019
  List of recognised IBOs
  English
  (76.14 KB - PDF)
  Ladda ner

  Undantag från konkurrenslagstiftningen

  EU:s konkurrenslagstiftning förbjuder avtal mellan två eller flera oberoende marknadsaktörer som begränsar konkurrensen. Förbudet kan till exempel gälla avtal där man försöker begränsa eller kontrollera produktionsmarknader, teknisk utveckling, investeringar eller varuursprung. I den allmänna konkurrenslagstiftningen, artikel 101 i EUF-fördraget, finns det bara några få undantag från förbudet.

  Eftersom bönderna har en relativt svag ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan ger EU:s jordbrukslagstiftning sammanslutningar av bönder, producentorganisationer och branschorganisationer vissa undantag från konkurrensreglerna.

  Undantagen beskrivs närmare i förordning (EU) nr 1308/2013 om den samlade marknadsordningen.

  Undantag för producentorganisationer, sammanslutningar av bönder och enskilda bönder

  I artikel 152 i denna förordning föreskrivs ett undantag från konkurrensreglerna för erkända producentorganisationer och erkända sammanslutningar av producentorganisationer om de uppfyller vissa villkor. Undantagen kan också gälla produktionsplanering och förhandlingar om avtal om leverans av jordbruksprodukter.

  Artikel 222 ger erkända producentorganisationer möjlighet att frångå vissa konkurrensregler under perioder av allvarlig obalans på marknaderna.

  Artikel 209 gäller inte bara för erkända producentorganisationer, utan tillåter även bönder eller sammanslutningar av bönder att samarbeta om t.ex. produktion eller försäljning av jordbruksprodukter. Parter som vill åberopa den här artikeln kan begära ett yttrande från EU-kommissionen om huruvida deras avtal är förenliga med målen i artikel 39 i EUF-fördraget genom att kontakta AGRI-NOTIFICATION-209-CMOatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-209-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).

  Alla yttranden om avtalens förenlighet med jordbrukspolitikens mål enligt artikel 209 offentliggörs av kommissionen.

  Kommissionens yttranden

  Undantag för branschorganisationer

  I artikel 210 i förordningen om den samlade marknadsordningen fastställs att branschorganisationers avtal, beslut och förfaranden under vissa omständigheter kan undantas från EU:s konkurrensregler.

  För att få undantag måste branschorganisationerna anmäla sina åtgärder till EU-kommissionen för godkännande enligt artikel 210.

  Anmälningarna kan skickas till AGRI-NOTIFICATION-209-CMOatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-210-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu)

  Alla beslut enligt artikel 210 offentliggörs av kommissionen.

  Kommissionens beslut

  2 JULI 2019
  Conditions and procedure for exemption
  English
  (140.04 KB - PDF)
  Ladda ner

  Sektorsspecifika undantag

  I artikel 149 fastställs särskilda regler för erkända producentorganisationers avtalsförhandlingar inom mjölksektorn.

  I artikel 150 fastställs hur producentorganisationer eller branschorganisationer får reglera utbudet av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

  I artikel 167 fastställs saluföringsregler för att förbättra och stabilisera den gemensamma vinmarknadens funktion.

  I artikel 172 fastställs hur producentorganisationer eller branschorganisationer får reglera utbudet av skinka med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

  Läs mer

  Antitrustlagstiftning

  Konkurrensregler inom livsmedelssektorn

  Lagstiftning

  Den rättsliga grunden för producent- och branschorganisationer och den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter är förordning (EU) nr 1308/2013 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/232.

  EU har också särskilda regler för vissa sektorer:

  Documents

   

  26 OKTOBER 2018
  Report on EU competition rules to the agricultural sector
  English
  (HTML)
  Ladda ner

   

  24 SEPTEMBER 2020
  Commission staff working document accompanying the report on EU competition rules to the agricultural
  English
  (HTML)
  Ladda ner

   

  28 NOVEMBER 2019
  Producer organisations – key facts and findings
  English
  (1.9 MB - PPTX)
  Ladda ner

   

  21 SEPTEMBER 2018
  Brochure: producer organisations
  English
  (697.16 KB - PDF)
  Ladda ner

  Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

  EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)
  • Direktsänds