Skip to main content
Agriculture and rural development

Mléko a mléčné výrobky

Přehled

Evropská unie je významným producentem mléka a mléčných výrobků, které spadají do společné organizace trhu.

Produkce mléka probíhá ve všech zemích Unie a představuje významný podíl hodnoty zemědělské produkce EU. Celková produkce mléka v EU se odhaduje na přibližně 155 milionů tun ročně. Hlavními producenty jsou Německo, Francie, Polsko, Nizozemsko, Itálie a Irsko. Společně představují téměř 70 % produkce EU.

Počet dojnic v EU se v posledních letech snižuje, neboť se zvyšuje průměrná dojivost. V roce 2020 bylo v EU přibližně 20 milionů dojnic a jejich průměrná roční produkce činila 7 300 kg mléka na kus.

Velikost zemědělských podniků a počet dojnic se mezi jednotlivými zeměmi výrazně liší, stejně jako výnosy. Nicméně vzhledem k tomu, že se odvětví mléka a mléčných výrobků rozvíjí v celé EU, rozdíly ve výnosech a jiných technických faktorech se snižují. Méně rozvinuté producentské země rychle dohánějí ty, které jako první své odvětví restrukturalizovaly a zmodernizovaly.

Tržní intervence

V době výrazných narušení trhu se na ochranu odvětví mléka používá řada mechanismů. Záchrannou síť v případě závažné nerovnováhy na trhu poskytují zejména tržní intervence, a to formou veřejných intervencí a podpory soukromého skladování.

Veřejná intervence

Veřejná intervence spočívá v tom, že veřejné orgány danou komoditu nakoupí a uskladní ji do té doby, než podmínky na trhu umožňují ji na trh vrátit. V případě odvětví mléka a mléčných výrobků se veřejná intervence používá pro máslo a sušené odstředěné mléko (SOM).

Soukromé hospodářské subjekty mohou od 1. března do 30. září každého roku nabízet za pevnou cenu maximální množství 109 000 tun sušeného odstředěného mléka a 50 000 tun másla splňujících zvláštní požadavky na jakost. Jakmile je tento množstevní limit naplněn, intervence pokračuje až do konce intervenčního období formou nabídkového řízení.

Veřejné intervenční zásoby se prodávají zpět na trhu prostřednictvím nabídkového řízení vyhlášeného Evropskou komisí.

Řízení a kontrolu operací spojených s intervenčními opatřeními v odvětví mléka a mléčných výrobků mají na starosti platební agentury členských států EU.

List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Stáhnout

Podpora soukromého skladování

Podpora soukromého skladování je dalším mechanismem, jehož prostřednictvím EU chrání odvětví mléka a mléčných výrobků před narušením trhu. V odvětví mléka je tato podpora dostupná pro máslo, sušené odstředěné mléko a sýry s chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO).

Tato podpora je určena na uhrazení části nákladů na skladování po dobu dočasného stažení těchto komodit z trhu. Vyhlášení podpory soukromého skladování neprobíhá automaticky (na rozdíl od veřejné intervence), ale vyžaduje přijetí nařízení Evropské komise.

Režimy podpory soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka obvykle financují náklady na skladování po dobu minimálně 90 dnů a maximálně 210 dnů (tato doba je stanovena v nařízení Evropské komise, kterým se tento režim vyhlašuje). Podpora obvykle zahrnuje pevnou sazbu za tunu a denní částku za tunu.

Obchod se zeměmi mimo EU

EU je významným vývozcem mléčných výrobků a je největším vývozcem sýrů a sušeného odstředěného mléka na světě. Vývoz mléčných výrobků v rámci některých kvót otevíraných zeměmi mimo EU podléhá vydání vývozní licence.

Na dovoz mléčných výrobků do EU se kromě toho vztahuje dovozní režim. Na preferenční dovoz se vztahují dovozní licence a obecně platí, že se musí uhradit dovozní clo. V několika obchodních dohodách, mnohostranných a dvoustranných, byl vyjednán preferenční dovoz se sníženou nebo nulovou celní sazbou, většinou ve formě dovozních kvót.

Požadavky v rámci režimu vývozu a dovozu mléčných výrobků jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/761, které byly přijaty dne 17. prosince 2019.

Balíček předpisů týkající se odvětví mléka

Balíček předpisů týkající se odvětví mléka byl zaveden v roce 2012 a představoval soubor nástrojů, které měly zlepšit fungování dodavatelského řetězce v odvětví mléka a mléčných výrobků a zvýšit jeho odolnosti po ukončení režimu kvót v roce 2015.

Písemné smlouvy mezi producenty mléka a jeho zpracovateli

Členské státy mají možnost rozhodnout o uzákonění povinnosti uzavírání písemné smlouvy mezi zemědělci a zpracovateli a mohou odběratelům mléka uložit povinnost nabízet zemědělcům minimální dobu trvání smlouvy. Smlouvy by měly být uzavřeny před dodávkou a měly by obsahovat konkrétní náležitosti, jako jsou:

 • cena
 • objem
 • doba trvání
 • podrobné údaje o podmínkách platby
 • odběr mléka
 • pravidla použitelná v případě vyšší moci

Všechny tyto náležitosti musí být volně sjednány mezi stranami a zemědělci mají právo nabídku týkající se minimální doby trvání smlouvy odmítnout.

Kolektivní vyjednávání prostřednictvím organizací producentů

Zemědělci se mohou sdružovat v organizacích producentů a vyjednávat tak podmínky smluv kolektivně (v rámci určitých množstevních limitů tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž), včetně ceny syrového mléka.

Související informace

Zveřejnění množství produkce syrového mléka

Pravidla pro mezioborové organizace

Zvláštní pravidla EU pro mezioborové organizace v odvětví mléka umožňují subjektům v dodavatelském řetězci mléka navázat vzájemný dialog a provádět řadu společných činností. Ty se mohou mimo jiného týkat:

 • propagace
 • výzkumu
 • inovace
 • zvýšení jakosti

Cílem je dosáhnout větší transparentnosti a lepšího pochopení vývoje produkce a trhu.

Regulace nabídky sýrů s CHOP či CHZO

Na žádost organizace producentů, mezioborové organizace nebo skupiny CHOP/CHZO mohou země Unie za určitých podmínek uplatňovat pravidla regulace nabídky sýrů s chráněným označením původu (CHOP) či chráněným zeměpisným označením (CHZO). Cílem tohoto opatření je zajistit přidanou hodnotu a zachovat jakost sýrů s CHOP nebo CHZO, které jsou obzvláště důležité pro zranitelné venkovské oblasti.

Tento nástroj se v současné době používá pro tyto sýry:

 • Asiago (IT)
 • Beaufort (FR)
 • Comté (FR)
 • Grana Padano (IT)
 • Gruyère (FR)
 • Parmigiano Reggiano (IT)
 • Pecorino Romano (IT)
 • Reblochon (FR)
 • Morbier (FR)
 • Abondance (FR)
 • Emmental de Savoie (FR)
 • Tomme de Savoie (FR)

Související informace

Zeměpisná označení a režimy jakosti – přehled

Zpráva o balíčku předpisů týkajících se odvětví mléka z roku 2016

Vývoj situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a provedení ustanovení balíčku předpisů týkajících se mléka

Vývoj situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Implementation of the Milk Package
English
(912.58 KB - PDF)
Stáhnout

Právní základ

Právní základ pro odvětví mléka a mléčných výrobků v EU je upraven v nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty a v těchto nařízeních:

Výjimečná opatření

V obdobích závažného narušení trhu lze použít výjimečná ad hoc opatření. Právní základ pro tato opatření je stanoven v článcích 219 až 222 nařízení (EU) č. 1308/2013 o společné organizaci trhů.

Vzhledem k bezprecedentní situaci způsobené koronavirovou krizí schválila Komise dočasné odchylky od pravidel EU týkajících se hospodářské soutěže, které mohly využít všichni zemědělci v zemích Unie. Každá země EU měla povinnost informovat o jejich přijetí. Francie oznámila provádění těchto opatření ve svém mlékárenském průmyslu.

Obchodní normy

Kromě obchodních norem pro roztíratelné tuky se použijí zvláštní definice, označení a obchodní názvy pro tyto výrobky:

Sledování trhu

Středisko EU pro sledování trhu s mlékem poskytuje údaje a informace o odvětví mléka. Monitoruje a analyzuje minulé a současné trendy na světových a evropských trzích, např.:

 • produkci
 • rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou
 • výrobní náklady
 • tržní perspektivy

Výbory

Aby měly země Unie kontrolu nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců jednotlivých států. Předsedá jim zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů pravidelně jedná o tématech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodu v EU a zemích mimo EU.

Dokumenty

 

COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Stáhnout

 

COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Stáhnout

 

Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Stáhnout