Skip to main content
Agriculture and rural development

Piim ja piimatooted

Ülevaade

Euroopa Liit on oluline piima ja piimatoodete tootja ning need tooted on integreeritud ühisesse turukorraldusse.

Piimatootmine toimub kõigis ELi riikides ja moodustab märkimisväärse osa ELi põllumajandustoodangu väärtusest. Piima kogutoodang on ELis hinnanguliselt ligikaudu 155 miljonit tonni aastas. Peamised tootjad on Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Madalmaad, Itaalia ja Iirimaa. Kokku toodavad need riigid peaaegu 70% ELi toodangumahust.

ELi piimakari on viimastel aastatel vähenenud, kuna piimasaak lehma kohta on suurenenud. 2020. aastal oli ELis ligikaudu 20 miljonit lehma ning üks lehm andis keskmiselt 7300 kg piima.

Põllumajandusettevõtete ja piimakarja suurus on väga erinev, nagu ka piimaand. Piimandussektori arenedes kogu ELis on piimaanni ja muude tehniliste tegurite erinevused vähenenud; vähem arenenud piimatootjad jõuavad kiiresti järele neile, kes oma tootmise esimesena ümber korraldasid ja moderniseerisid.

Turusekkumine

Ajal, mil turuhäired suurenevad, kasutatakse piimasektori kaitsmiseks mitmeid mehhanisme. Eelkõige pakub turusekkumine turvavõrku turu tõsise tasakaalustamatuse korral riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse vormis.

Riiklik sekkumine

Riiklik sekkumine seisneb selles, et riigiasutused ostavad kauba kokku ja paigutavad selle riiklikku lattu nii kauaks, kui see on vajalik, kuni turutingimused võimaldavad selle uuesti turule lasta. Piimasektori puhul on riiklik sekkumine võimalik või ja lõssipulbri puhul.

Igal aastal 1. märtsist kuni 30. septembrini võivad eraettevõtjad pakkuda konkreetsetele kvaliteedinõuetele vastavat lõssipulbrit kuni 109 000 tonni ja võid kuni 50 000 tonni, mida ostetakse kindlaksmääratud hinnaga. Kui need mahud on saavutatud, jätkub sekkumine pakkumismenetluse teel kuni sekkumisperioodi lõpuni.

Riiklikud sekkumisvarud müüakse turul tagasi Euroopa Komisjoni poolt avatava pakkumismenetluse teel.

ELi riikide makseasutused vastutavad piima- ja piimatootesektori sekkumismeetmetega seotud toimingute juhtimise ja kontrolli tagamise eest.

List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Laadige alla

Eraladustamistoetus

Samuti on eraladustamistoetus üks mehhanism, mille abil EL kaitseb piimasektorit turuhäirete eest. Piimasektoris antakse seda toetust või, lõssipulbri ning kaitstud päritolunimetusega (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) juustudele.

Toetuse abil kaetakse osa ladustamiskuludest ajal, mil tooted on ajutiselt turult kõrvaldatud. Eraladustamistoetuse andmine ei ole (erinevalt riiklikust sekkumisest) automaatne, vaid nõuab komisjoni määruse vastuvõtmist.

Või ja lõssipulbri eraladustamiskavadega rahastatakse tavaliselt ladustamiskulusid vähemalt 90 päeva ja maksimaalselt 210 päeva jooksul (see on kindlaks määratud komisjoni määrusega, millega kava avatakse). Toetus koosneb tavaliselt fikseeritud määrast tonni kohta, millele lisandub päevane summa tonni kohta.

Kauplemine kolmandate riikidega

EL on piimatoodete peamine eksportija ning suurim juustu ja lõssipulbri eksportija maailmas. Kolmandate riikide avatud teatavate kvootide alusel toimuva piimatoodete ekspordi puhul tuleb välja anda ekspordilitsents.

Piimatoodete ELi toomisel kohaldatakse impordikorda. Sooduskorra alusel importimiseks on vaja impordilitsentse ja üldjuhul tuleb tasuda imporditollimaks (tariif). Paljude mitme- ja kahepoolsete kaubanduslepingute tulemusena on sooduskorra alusel toimuva impordi suhtes peamiselt impordikvootide kujul kohaldatud tollimaksu vähendatud või nullmäära.

Piimatoodete ekspordi- ja impordikorra nõuded on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/760 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/761, mõlemad määrused võeti vastu 17. detsembril 2019.

Piimapakett

2012. aastal vastu võetud piimapakett hõlmas mitmeid vahendeid, mille eesmärk oli parandada piimasektori tarneahelat ja suurendada selle vastupanuvõimet pärast kvoodisüsteemi lõppemist 2015. aastal.

Piimatootjate ja töötlejate vahelised kirjalikud lepingud

ELi riigid võivad muuta põllumajandustootjate ja töötlejate vaheliste kirjalike lepingute sõlmimise kohustuslikuks ning kohustada piimaostjaid pakkuma põllumajandustootjatele lepingu miinimumkestust. Lepingud tuleks sõlmida enne tarnimist ja need peaksid sisaldama järgmisi konkreetseid elemente:

 • hind,
 • maht,
 • kestus,
 • makse üksikasjad,
 • kogumine,
 • vääramatu jõuga seotud eeskirjad.

Kõik need elemendid peaksid olema poolte vahel vabalt kokku lepitud ning põllumajandustootjad võivad lepingutes sisalduvast miinimumkestusest keelduda.

Kollektiivsed läbirääkimised tootjaorganisatsioonide kaudu

Põllumajandustootjad võivad koos moodustada tootjaorganisatsioone, kes võivad lepingutingimuste (sealhulgas toorpiima hinna) üle kollektiivselt läbirääkimisi pidada (teatavate koguseliste piirangutega, et mitte moonutada konkurentsi).

Seotud teave

Toorpiima koguste avaldamine

Tootmisharudevahelisi organisatsioone käsitlevad eeskirjad

ELi erieeskirjad piimasektori tootmisharudevaheliste organisatsioonide kohta võimaldavad piima tarneahelas osalejatel pidada dialoogi ja korraldada mitmeid ühistegevusi. Need tegevused hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • edendamine,
 • teadusuuringud,
 • innovatsioon,
 • kvaliteedi parandamine.

Eesmärk on saavutada suurem läbipaistvus ning parem arusaam tootmisest ja turust.

Kaitstud päritolunimetusega (KPN) / kaitstud geograafilise tähisega (KGT) juustu pakkumise reguleerimine

ELi riigid võivad tootjaorganisatsiooni, tootmisharudevahelise organisatsiooni või kaitstud päritolunimetuse / kaitstud geograafilise tähise rühma taotlusel teatavatel tingimustel kohaldada eeskirju, millega reguleeritakse kaitstud päritolunimetusega / kaitstud geograafilise tähisega juustu pakkumist. Meetme eesmärk on tagada kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude lisaväärtus ja kvaliteet, mis on eriti olulised haavatavate maapiirkondade jaoks.

See on praegu kasutusel järgmiste juustude puhul:

 • Asiago (Itaalia)
 • Beaufort (Prantsusmaa)
 • Comté (Prantsusmaa)
 • Grana Padano (Itaalia)
 • Gruyère (Prantsusmaa)
 • Parmigiano Reggiano (Itaalia)
 • Pecorino Romano (Itaalia)
 • Reblochon (Prantsusmaa)
 • Morbier (Prantsusmaa)
 • Abondance (Prantsusmaa)
 • Emmental de Savaoie (Prantsusmaa)
 • Tomme de Savoie (Prantsusmaa).

Seotud teave

Geograafiliste tähiste ja kvaliteedikavade selgitus

2016. aasta aruanne piimapaketi kohta

Piimaturu olukorra areng ja piimasektori meetmepaketi (nn piimapakett) sätete toimimine

Piima- ja piimatooteturu olukorra areng

Implementation of the Milk Package
English
(912.58 KB - PDF)
Laadige alla

Õiguslik alus

ELi piima- ja piimatootesektori õiguslikud alused on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning järgmiste määrustega:

Erandlikud meetmed

Tõsiste turuhäirete ajal võib kasutada erakorralisi ajutisi meetmeid. Selle õiguslik alus on ette nähtud ühise turukorralduse määruse (EL) nr 1308/2013 artiklitega 219–222.

COVID-19 kriisi põhjustatud enneolematut olukorda arvesse võttes kiitis komisjon heaks ELi konkurentsieeskirjadest tehtavad ajutised erandid, mis olid kättesaadavad kõigile põllumajandustootjatele kõigis ELi liikmesriikides. Igalt ELi liikmesriigilt nõuti kõnealuste eeskirjade rakendamisest teatamist. Prantsusmaa teatas nende meetmete rakendamisest oma piimasektoris.

Turustamisstandardid

Lisaks võiderasvade turustusnormidele kohaldatakse järgmiste toodete suhtes spetsiaalseid mõisteid, nimetusi ja müüginimetusi:

Turuseire

ELi piimaturu vaatluskeskus pakub andmeid ja teavet piimasektori kohta. Vaatluskeskuses vaadeldakse ja analüüsitakse varasemaid ja praeguseid suundumusi üleilmsel ja Euroopa tasandil seoses järgmisega:

 • tootmine,
 • pakkumine ja nõudlus,
 • tootmiskulud,
 • turuväljavaated.

Komiteed

Mitmesugused komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt, tagamaks, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kauplemine ELis ning kolmandates riikides.

Dokumendid

 

COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Laadige alla

 

COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Laadige alla

 

Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Laadige alla