Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Mleko in mlečni izdelki

Pregled

Evropska unija je pomembna proizvajalka mleka in mlečnih izdelkov, ki so vključeni v skupno ureditev trgov.

Proizvodnja mleka, v katero so vključene vse države EU, predstavlja velik delež vrednosti kmetijske proizvodnje EU. V EU se po ocenah proizvede približno 155 milijonov ton mleka letno. Glavne proizvajalke so Nemčija, Francija, Poljska, Nizozemska, Italija in Irska. Skupaj prispevajo skoraj 70 % proizvodnje mleka v EU.

Molzno govedo EU se v zadnjih letih zmanjšuje, mlečnost na kravo pa povečuje. Leta 2020 je bilo v EU približno 20 milijonov krav, ki so povprečno proizvedle 7 300 kg mleka.

Kmetije, molzno govedo in mlečnost se po obsegu močno razlikujejo. Vendar so se z razvojem mlečnega sektorja v EU razlike v mlečnosti in drugih tehničnih vidikih zmanjšale; manj razviti proizvajalci mleka hitro dohitevajo tiste, ki so se prestrukturirali in posodobili najprej.

Tržna intervencija

Za zaščito sektorja mleka v obdobjih večjih motenj na trgu se uporablja več mehanizmov. V primeru resnih neravnotežij na trgu zagotavlja varnostno mrežo zlasti tržna intervencija, in sicer v obliki javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje.

Javna intervencija

Javna intervencija zajema nakup proizvodov s strani javnih organov in hranjenje v javnih skladiščih za obdobje, dokler tržne razmere ne dopuščajo njihove ponovne sprostitve na trg. V primeru sektorja mleka je javna intervencija na voljo za maslo in posneto mleko v prahu.

Vsako leto med 1. marcem in 30. septembrom lahko zasebniki za odkup po fiksni ceni ponudijo do 109 000 ton posnetega mleka v prahu in do 50 000 ton masla, ki izpolnjujeta posebne kakovostne zahteve. Ko sta količini doseženi, se intervencija nadaljuje v okviru razpisa do konca intervencijskega obdobja.

Javne intervencijske zaloge se spet prodajo na trgu po razpisnem postopku Evropske komisije.

Plačilne agencije držav EU so pristojne za upravljanje in zagotavljanje kakovosti operacij v zvezi z intervencijskimi ukrepi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov.

12. AVGUST 2019
List of paying agencies

Pomoč za zasebno skladiščenje

Pomoč za zasebno skladiščenje je še en mehanizem, s katerim EU ščiti mlečno industrijo pred motnjami na trgu. V mlečni industriji je ta podpora namenjena za maslo, posneto mleko v prahu in sire z zaščiteno označbo porekla (ZOP) oziroma zaščiteno geografsko označbo (ZGO).

Pomoč krije del stroškov skladiščenja za obdobje, ko so proizvodi začasno umaknjeni s trga. Pomoč za zasebno skladiščenje se ne more uporabiti samodejno kot javna intervencija, ampak se izvede na podlagi sprejete uredbe Komisije.

Shema za zasebno skladiščenje za maslo in posneto mleko v prahu navadno krije stroške skladiščenja za najmanj 90 dni in največ 210 dni. Obdobje je opredeljeno v uredbi Komisije, s katero se shema odpre. Pomoč običajno zajema fiksno stopnjo na tono in dnevni znesek na tono.

Trgovina z nečlanicami EU

EU je velika izvoznica mlečnih izdelkov ter največja izvoznica sira in posnetega mleka v prahu na svetu. Za izvoz mlečnih izdelkov v okviru kvot, ki jih odprejo tretje države, je treba izdati izvozna dovoljenja.

Poleg tega za vstop mlečnih izdelkov v EU velja uvozni režim. Za preferencialni uvoz je potrebno uvozno dovoljenje ter na splošno tudi plačilo uvozne dajatve (tarife). S številnimi večstranskimi in dvostranskimi trgovinski sporazumi je bil uveden preferencialni uvoz po znižani dajatvi ali stopnji nič v obliki uvoznih kvot.

Zahteve v okviru izvoznega in uvoznega režima za mlečne izdelke so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/760 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/761, ki sta bili sprejeti 17. decembra 2019.

Sveženj ukrepov za mleko

Sveženj ukrepov za mleko, uveden leta 2012, vsebuje niz instrumentov za izboljšanje dobavne verige v mlečni industriji ter povečanje njene odpornosti po ukinitvi sistema kvot leta 2015.

Pisne pogodbe med proizvajalci in predelovalci mleka

Države EU lahko uvedejo obvezne pisne pogodbe med kmeti in predelovalci ter od kupcev mleka zahtevajo, da kmetom zagotovijo minimalno trajanje pogodbe. Pogodbe bi morale biti sklenjene pred dobavo in vključevati posebne elemente, kot so:

 • cena,
 • količina,
 • trajanje,
 • podrobnosti glede plačila,
 • zbiranje,
 • pravila v primeru višje sile.

O vseh teh vidikih se stranke pogajajo prosto, kmeti pa lahko zavrnejo ponudbo za minimalno trajanje pogodb.

Kolektivno pogajanje prek organizacij proizvajalcev

Kmeti se lahko združijo v organizacije proizvajalcev, ki se lahko o pogodbenih pogojih pogajajo kolektivno (v okviru določenih količinskih omejitev, da ne bi izkrivljale konkurence), vključno glede cene surovega mleka.

Sorodne informacije

Objava količin proizvodnje surovega mleka

Pravila za medpanožne organizacije

Posebna pravila EU za medpanožne organizacije v sektorju mleka omogočajo akterjem v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov, da vzpostavijo dialog in izvajajo številne skupne dejavnosti. Dejavnosti med drugim zadevajo:

 • promocijo,
 • raziskave,
 • inovacije,
 • izboljšanje kakovosti.

Namen je doseči večjo preglednost in boljše razumevanje proizvodnje in trga.

Uravnavanje ponudbe za sire z ZOP/ZGO

Države EU lahko pod določenimi pogoji uporabijo pravila za uravnavanje ponudbe sirov z ZOP/ZGO na zahtevo organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije ali skupine ZOP/ZGO. Namen ukrepa je zagotoviti dodano vrednost in kakovost sirov z ZOP ali ZGO, kar je zlasti pomembno za ranljiva podeželska območja.

Ta instrument se trenutno uporablja za naslednje sire:

 • Asiago (IT),
 • Beaufort (FR),
 • Comté (FR),
 • Grana Padano (IT),
 • Gruyère (FR),
 • Parmigiano Reggiano (IT),
 • Pecorino Romano (IT),
 • Reblochon (FR),
 • Morbier (FR),
 • Abondance (FR),
 • Emmental de Savaoie (FR),
 • Tomme de Savoie (FR).

Sorodne informacije

Razlaga geografskih označb in shem kakovosti

Poročilo o svežnju ukrepov za mleko 2016

o razvoju razmer na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter učinku določb svežnja ukrepov za mleko

Ocena razmer na trgu mleka in mlečnih izdelkov

29. JUNIJ 2023
Implementation of the Milk Package (2022)

Pravna podlaga

Pravno podlago za sektor mleka in mlečnih izdelkov v EU predstavljajo Uredba EU št. 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov ter naslednji uredbi:

Izredni ukrepi

V obdobju hujših motenj na trgu se lahko uporabijo izredni priložnostni ukrepi. Pravno podlago predstavljajo členi 219 do 222 Uredbe EU št. 1308/2013 o skupni ureditvi trgov.

Komisija je zaradi razmer v zvezi s COVID-19 sprejela začasna odstopanja od pravil konkurence EU, ki so bila na voljo vsem kmetom v državah EU. Vsaka država EU je morala priglasiti njihovo izvajanje. Francija je obvestila o izvajanju teh ukrepov v mlečnem sektorju.

Tržni standardi

Poleg tržnih standardov za mazave maščobe se posebne opredelitve, poimenovanja in trgovske oznake uporabljajo za naslednje proizvode:

Spremljanje trga

Opazovalnica za trg mleka EU zagotavlja podatke in informacije o sektorju mleka. Sledi in analizira pretekle in sedanje trende na svetovni in evropski ravni za teme, kot so:

 • proizvodnja,
 • ponudba in povpraševanje,
 • proizvodni stroški,
 • tržni obeti.

Odbori

Različni odbori, ki jih sestavljajo vladni predstavniki pod vodstvom Evropske komisije, se sestajajo redno za zagotovitev, da se pristojnost Komisije za sprejemanje izvedbenih aktov izvaja pod nadzorom držav EU.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov se redno sestaja in razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah.

Dokumenti

 

6. MAJ 2020
COVID-19: emergency private storage measures

 

9. OKTOBER 2020
COVID-19: measures in the French dairy sector

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Asiago (Italy)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Beaufort (France)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Comté

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply Grana Padano

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Gruyère (France)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Reblochon (France)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Morbier (France)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Abondance (France)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)

 

11. MAREC 2019
Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)