Skip to main content
Agriculture and rural development

Maito ja maitotuotteet

Yleistä

Euroopan unioni on merkittävä maidon ja maitotuotteiden tuottaja. Näitä tuotteita varten on otettu käyttöön yhteinen markkinajärjestely.

Maidontuotantoa harjoitetaan kaikissa EU-maissa, ja sen osuus EU:n maataloustuotannon arvosta on merkittävä. Maidon kokonaistuotannon EU:ssa arvioidaan olevan noin 155 miljoonaa tonnia vuodessa. Suurimmat tuottajamaat ovat Saksa, Ranska, Puola, Alankomaat, Italia ja Irlanti. Niiden osuus EU:n maidontuotannosta on yhteensä lähes 70 %.

Lypsykarjan määrä on EU:ssa vähentynyt viime vuosina, kun lehmäkohtainen maitotuotos on parantunut. Vuonna 2020 EU:ssa oli noin 20 miljoonaa lehmää ja lehmäkohtainen tuotos oli keskimäärin 7 300 kilogrammaa maitoa.

Eri puolilla unionia on hyvin erikokoisia tiloja ja lypsykarjoja. Myös tuotos vaihtelee paljon. Maitoala kuitenkin kehittyy kaikkialla EU:ssa, ja erot tuotoksessa ja muissa teknisissä tekijöissä ovat vähentyneet niin, että vähemmän kehittyneet maidontuottajat ovat nopeasti lähentymässä niitä, jotka ovat jo aiemmin uudistaneet ja nykyaikaistaneet tuotantorakenteitaan.

Markkinainterventiot

Maitoalaa voidaan EU:ssa suojata useilla mekanismeilla, jos markkinahäiriöitä esiintyy tavallista enemmän. Markkinoiden vakavan epätasapainon varalta on käytössä markkinainterventioita, jotka toimivat suojaverkon tapaan. Näitä ovat julkiset interventiot ja yksityisen varastoinnin tuki.

Julkiset interventiot

Julkinen interventio tarkoittaa sitä, että viranomaiset ostavat tuotteita ja sijoittavat ne julkiseen varastoon niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen eli kunnes markkinaolosuhteet sallivat niiden palauttamisen markkinoille. Maitoalalla julkinen interventio voi koskea voita ja rasvatonta maitojauhetta.

Yksityiset toimijat voivat kunkin vuoden 1. maaliskuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana tarjota kiinteään hintaan ostettavaksi enintään 109 000 tonnia rasvatonta maitojauhetta ja 50 000 tonnia voita. Tuotteiden on täytettävä tietyt laatuvaatimukset. Kun nämä määrät on saavutettu, interventiota jatketaan tarjouskilpailuna interventiojakson loppuun asti.

Julkiset interventiovarastot myydään sitten markkinoilla Euroopan komission avaamalla tarjouskilpailumenettelyllä.

EU-maiden maksajavirastot vastaavat maito- ja maitotuotealan interventiotoimenpiteisiin liittyvien toimien hallinnoinnista ja valvonnasta.

List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Lataa

Yksityisen varastoinnin tuki

Yksityisen varastoinnin tuki on toinen mekanismi, jolla EU suojelee maitoalaa markkinahäiriöiltä. Maitoalalla tukea voidaan myöntää voille ja rasvattomalle maitojauheelle sekä juustoille, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN) tai suojattu maantieteellinen merkintä (SMM).

Tuki kattaa osan varastointikustannuksista, kun tuotteet vedetään väliaikaisesti pois markkinoilta. Yksityisen varastoinnin tuki ei ole automaattisesti käytössä (toisin kuin julkiset interventiot) vaan edellyttää Euroopan komission asetuksen antamista.

Voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisellä varastoinnilla rahoitetaan varastointikustannuksia yleensä vähintään 90 päivän ja enintään 210 päivän ajan (aika määritellään järjestelmän avaamisesta annettavassa komission asetuksessa). Tuki koostuu yleensä kiinteästä määrästä tonnia kohden, johon lisätään päivittäinen tuki tonnia kohti.

Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

EU on merkittävä maitotuotteiden viejä ja maailman suurin juuston ja rasvattoman maitojauheen viejä. Maitotuotteiden vienti tietyissä EU:n ulkopuolisten maiden avaamissa kiintiöissä edellyttää vientitodistuksen myöntämistä.

Kun maitotuotteita tuodaan EU:hun, sovelletaan tuontijärjestelmää. Etuuskohteluun oikeutetussa tuonnissa edellytetään tuontitodistuksia ja yleensä tuontitullin (tariffin) maksamista. Useiden monenvälisten ja kahdenvälisten kauppasopimusten perusteella etuuskohteluun oikeutettu tuonti voi tapahtua alennetuin tullein tai tullitta (lähinnä tuontikiintiöissä).

Maitotuotteiden vienti- ja tuontijärjestelyjä koskevista vaatimuksista on säädetty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/760 ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761, jotka kummatkin annettiin 17.12.2019.

Maitopaketti

Kiintiöjärjestelmä poistettiin käytöstä vuonna 2015. Tätä varten vuonna 2012 otettiin käyttöön nk. maitopaketti eli joukko toimenpiteitä, joilla pyrittiin parantamaan maitoalan toimitusketjua ja häiriönsietokykyä.

Kirjalliset sopimukset maidontuottajien ja jalostajien välillä

EU-maat voivat vaatia, että maidontuottajat ja jalostajat tekevät kirjallisia sopimuksia, ja velvoittaa maidonostajat tarjoamaan tuottajille vähimmäiskestoajan vahvistavia sopimuksia. Tällaiset sopimukset on tehtävä ennen toimitusta, ja niissä on määritettävä tietyt tekijät, kuten

 • hinta
 • määrä
 • kesto
 • maksuja koskevat tiedot
 • keruu
 • ylivoimaista estettä koskevat säännöt.

Kaikista näistä seikoista on voitava neuvotella vapaasti osapuolten välillä, ja tuottajat voivat olla hyväksymättä tarjousta sopimuksen vähimmäiskestoajasta.

Kollektiiviset neuvottelut tuottajaorganisaatioiden välityksellä

Viljelijät voivat liittyä tuottajaorganisaatioihin, jotka voivat neuvotella kollektiivisesti sopimusehdoista (tietyin määrällisin rajoituksin, jotta kilpailu ei vääristy). Neuvotteluissa voidaan sopia esimerkiksi raakamaidon hinta.

Lisätietoa

Raakamaidon tuotantomäärien julkistaminen

Toimialakohtaisia organisaatioita koskevat säännöt

Maitoalan toimialakohtaisia organisaatioita koskevien EU:n erityissääntöjen ansiosta maitoalan toimitusketjun toimijat voivat käydä vuoropuhelua ja toteuttaa erilaisia yhteisiä toimia. Niitä voivat olla muun muassa

 • menekinedistäminen
 • tutkimus
 • innovointi
 • laadun parantaminen.

Tavoitteena on lisätä avoimuutta sekä tietämystä tuotannosta ja markkinoista.

SAN-/SMM-juustojen tarjonnan sääntely

EU-maat voivat toimialakohtaisen organisaation tai SAN/SMM-ryhmän pyynnöstä tietyin edellytyksin ottaa käyttöön sääntöjä, joilla säännellään SAN/SMM-juustojen tarjontaa. SAN- tai SMM-juustot voivat olla erityisen tärkeitä muita heikommassa asemassa oleville maaseutualueille, ja tarkoituksena on varmistaa tällaisten juustojen lisäarvo ja laatu.

Tämä koskee tällä hetkellä seuraavia juustoja:

 • Asiago (IT)
 • Beaufort (FR)
 • Comté (FR)
 • Grana Padano (IT)
 • Gruyère (FR)
 • Parmigiano Reggiano (IT)
 • Pecorino Romano (IT)
 • Reblochon (FR)
 • Morbier (FR)
 • Abondance (FR)
 • Emmental de Savoie (FR)
 • Tomme de Savoie (FR).

Lisätietoa

Tietoa maantieteellisistä merkinnöistä ja laatujärjestelmistä

Maitopakettia koskeva raportti (2016)

Maitoalan markkinatilanteen kehittyminen ja maitoalan paketin säännösten soveltaminen

Maidon ja maitotuotteiden markkinatilanteen kehitys

Implementation of the Milk Package
English
(912.58 KB - PDF)
Lataa

Oikeusperustat

Maito- ja maitotuotealan oikeusperustan muodostavat maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annettu asetus (EU) N:o 1308/2013 ja seuraavat asetukset:

Poikkeustoimenpiteet

Vakavien markkinahäiriöiden aikana voidaan turvautua tilapäisiin poikkeustoimenpiteisiin. Niiden oikeusperustasta säädetään yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 219–222 artiklassa.

Komissio hyväksyi covid-19-kriisin aiheuttaman ennenäkemättömän tilanteen vuoksi tilapäisiä poikkeuksia EU:n kilpailusäännöistä. Nämä poikkeukset olivat kaikkien EU-maiden viljelijöiden käytettävissä ja edellyttivät kultakin jäsenmaalta ilmoitusta niiden käyttöönotosta. Ranska ilmoitti näiden toimien soveltamisesta maitoalallaan.

Kaupan pitämisen vaatimukset

Levitettävien rasvojen osalta on säädetty kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista. Lisäksi seuraavien tuotteiden osalta on säädetty määritelmistä, nimityksistä ja myyntinimikkeistä:

Markkinoiden seuranta

Euroopan maitomarkkinoiden seurantakeskus tuottaa dataa ja tietoa maitoalasta EU:ssa. Se seuraa ja analysoi aiempia ja nykyisiä suuntauksia maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla. Aiheina voivat olla esimerkiksi

 • tuotanto
 • kysynnän ja tarjonnan tasapaino
 • tuotantokustannukset
 • markkinanäkymät.

Komiteat

Erilaisia komiteoita on useita. Ne koostuvat hallitusten edustajista, ja niiden puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komiteat kokoontuvat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio on EU-maiden valvonnassa, kun se harjoittaa velvollisuuttaan antaa täytäntöönpanosäädöksiä.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan muun muassa markkinahintojen kehityksestä sekä tuotannosta ja kaupasta EU:ssa ja sen ulkopuolisissa maissa.

Asiakirjat

 

COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Lataa

 

COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Lataa

 

Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Lataa