Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Мляко и млечни продукти

Преглед

Европейският съюз е важен производител на мляко и млечни продукти, които са интегрирани в общата организация на пазара (ООП).

Производството на мляко се осъществява във всички страни от ЕС и представлява значителен дял от стойността на селскостопанската продукция на ЕС. Общото производство на мляко в ЕС се оценява на около 155 милиона тона годишно. Основните производители са Германия, Франция, Полша, Нидерландия, Италия и Ирландия. Заедно те осигуряват почти 70 % от производството на мляко в ЕС.

Млекодайните стада в ЕС намаляват през последните години, тъй като добивът на мляко на крава се е подобрил. През 2020 г. в ЕС е имало около 20 милиона крави, като средно са се добивали 7300 кг мляко от крава.

Размерите на стопанствата и стадата се различават значително, както и добивите. Въпреки това, с развитието на сектора на млякото и млечните продукти в целия ЕС, разликите в добивите и други технически фактори са намалени. По-слабо развитите млекопроизводители бързо настигат тези, които са се преструктурирали и модернизирали първи.

Интервенция на пазара

Използват се редица механизми за защита на сектора на млякото при сериозно смущение на пазара. Интервенцията на пазара предоставя предпазна мрежа в случай на сериозен пазарен дисбаланс под формата на публична интервенция и помощ за частно складиране.

Публична интервенция

Публичната интервенция се състои в закупуването на стока от публичните органи, която се складира в публични складове дотогава, докато пазарните условия позволят нейното освобождаване обратно на пазара. В сектора на млякото и млечните продукти публичната интервенция е налична за маслото и обезмасленото мляко на прах (ОМП).

Между 1 март и 30 септември всяка година частните оператори могат да предлагат максимални количества от 109 000 тона обезмаслено мляко на прах и 50 000 тона масло, отговарящи на специфичните изисквания за качество, които трябва да бъдат закупени на фиксирана цена. Когато тези обеми бъдат достигнати, интервенцията продължава чрез тръжна процедура до края на периода на интервенция.

Публичните интервенционни запаси се продават обратно на пазара чрез тръжна процедура, откривана от Европейската комисия.

Разплащателните агенции на страните от ЕС отговарят за управлението и контрола на операциите, свързани с интервенционните мерки в сектора на млякото и млечните продукти.

12 АВГУСТ 2019
List of paying agencies
English
(355.79 KB - PDF)
Изтегляне

Помощ за частно складиране

Помощта за частно складиране е друг механизъм, чрез който ЕС защитава млекопреработвателния сектор от пазарни сътресения. В сектора на млечните продукти тази подкрепа е налице за маслото, обезмасленото мляко на прах и сирената със защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ).

Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за складиране, а продуктите са временно изтеглени от пазара. Откриването на схеми за помощ за частно складиране не е автоматично (за разлика от публичната интервенция) и изисква приемането на регламент на Комисията.

Схемите за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах обикновено финансират разходите за съхранение за период от най-малко 90 дни и най-много 210 дни (това се определя в регламента на Европейската комисия за откриване на схемата). Помощта обикновено се състои от фиксирана ставка на тон плюс дневна сума на тон.

Търговия с държави извън ЕС

ЕС е важен износител на млечни продукти и най-големият износител на сирене и ОМП в света. Износът на мляко и млечни продукти в рамките на определени квоти, отворени от трети страни, е предмет на издаване на лицензия за износ.

В допълнение към това, за вноса на млечни продукти в ЕС се прилага режим на внос. Преференциалният внос е предмет на вносни лицензии и, като цяло, на плащане на вносно мито (квота). Няколко търговски споразумения, многостранни и двустранни, доведоха до преференциален внос с намалени или нулеви мита, най-вече под формата на квоти за внос.

Изискванията съгласно режимите за износ и внос на млечни продукти са определени в делегиран регламент (ЕС) 2020/760 на Комисията и регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията, които бяха приети на 17 декември 2019 г.

Пакет за млякото

Пакетът за млякото, въведен през 2012 г, е серия от инструменти за подобряване на веригата на доставки в сектора на млякото и млечните продукти и за повишаване на устойчивостта след края на квотната система през 2015 г.

Писмени договори между производителите и преработвателите на мляко

Страните от ЕС могат да правят задължителни писмените договори между земеделските стопани и преработвателите и да задължават купувачите на мляко да предлагат минимална продължителност на договора на земеделските производители. Договорите трябва да бъдат сключени преди доставката и да съдържат специфични елементи като:

 • цена
 • обем
 • продължителност
 • подробна информация за плащането
 • събиране
 • правила при форсмажорни обстоятелства.

Всички тези елементи следва да бъдат свободно договаряни между страните и земеделските стопани могат да откажат предложение за минимална продължителност на договорите.

Колективни преговори чрез организации на производителите

Земеделските стопани могат да се обединяват в организации на производители, които могат колективно да договарят условията (в рамките на определени количествени ограничения, така че да не нарушават конкуренцията), включително цената на суровото мляко.

Информация по темата

Публикуване на количествата произведено сурово мляко

Правила за междубраншови организации

Специфичните правила на ЕС за междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти позволяват на участниците във веригата за доставки на млечни продукти да участват в диалог и да извършват редица съвместни дейности. Тези дейности се отнасят, наред с другото, до:

 • популяризиране
 • научни изследвания
 • иновации
 • повишаване на качеството.

Целта е да се постигне по-голяма прозрачност и по-добро разбиране на производството и пазара.

Регулиране на предлагането на сирена със ЗНП/ЗГУ

Страните от ЕС могат при определени условия да прилагат правила за регулиране на предлагането на сирена със ЗНП/ЗГУ по искане на организация на производители, междубраншова организация или група за ЗНП/ЗГУ. Тази мярка има за цел да гарантира добавената стойност и качеството на сирената със ЗНП или ЗГУ, които са особено важни за уязвимите селски райони.

Този инструмент понастоящем се прилага за следните сирена:

 • Asiago (Италия)
 • Beaufort (Франция)
 • Comté (Франция)
 • Grana Padano (Италия)
 • Gruyère (Франция)
 • Parmigiano Reggiano (Италия)
 • Pecorino Romano (Италия)
 • Reblochon (Франция)
 • Morbier (Франция)
 • Abondance (Франция)
 • Emmental de Savaoie (Франция)
 • Tomme de Savoie (Франция).

Информация по темата

Географските указания и схемите за качество накратко

Доклад за Пакета за млякото за 2016 г.

Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на пакета за млякото

Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти

19 МАЙ 2022
Implementation of the Milk Package
English
(912.58 KB - PDF)
Изтегляне

Правни основания

Правните основания за сектора на млякото и млечните продукти в ЕС са обхванати от Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно общата организация на селскостопанските пазари и от следните регламенти:

Извънредни мерки

Извънредни мерки ad hoc могат да бъдат използвани по време на сериозни смущения на пазара. Правното основание за това е предвиденото в членове 219—222 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

С оглед на безпрецедентната ситуация, предизвикана от кризата с COVID-19, Комисията одобри временни дерогации от правилата на ЕС в областта на конкуренцията, от които можеха да се възползват всички земеделски стопани в държавите от ЕС. От всяка държава от ЕС се изискваше да уведоми за тяхното прилагане. Франция уведоми за прилагането на тези мерки в сектора на млякото и млечните продукти.

Стандарти за предлагане на пазара

В допълнение към пазарните стандарти за мазнини за мазане се прилагат специфични определения, обозначения и пазарни описания за следните продукти:

Наблюдение на пазара

Органът на ЕС за наблюдение на пазара на мляко предоставя данни и информация за сектора на млякото. Той проследява и анализира минали и настоящи тенденции на световно и европейско равнище по теми като:

 • производство
 • предлагане и търсене
 • разходи за производство
 • пазарни перспективи.

Комисии

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Комисията, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси в области като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.

Документи

 

6 МАЙ 2020
COVID-19: emergency private storage measures
English
(HTML)
Изтегляне

 

9 ОКТОМВРИ 2020
COVID-19: measures in the French dairy sector
English
(591.83 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Asiago (Italy)
Italian
(70.5 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Beaufort (France)
French
(928.33 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Comté
English
(641.15 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply Grana Padano
English
(149.88 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Gruyère (France)
English
(167.78 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Parmigiano Reggiano (Italy)
Italian
(246.07 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Pecorino Romano (Italy)
Italian
(11.13 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Reblochon (France)
French
(645.98 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Morbier (France)
French
(1.06 MB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Abondance (France)
French
(252.01 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Emmental de Savaoie (France)
French
(365.15 KB - PDF)
Изтегляне

 

11 МАРТ 2019
Regulation of supply of Tomme de Savoie (France)
French
(365.88 KB - PDF)
Изтегляне