Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Udvikling af landdistrikterne

Den fælles landbrugspolitik understøtter dynamik og økonomisk bæredygtighed i landdistrikterne gennem finansiering og initiativer til støtte for udviklingen i landdistrikterne.

Støtte under den fælles landbrugspolitik til udvikling af landdistrikter

FLP's bidrag til at nå målsætningerne for udvikling af landdistrikter i EU understøttes af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). ELFUL's budget for 2021-2027 er på 95,5 mia. euro, hvoraf et tilskud på 8,1 mia. euro kommer fra genopretningsinstrumentet NextGenerationEU, der skal sikre genopretningen efter covid-19-pandemien.

Reglerne for udgifter til udvikling af landdistrikter i perioden 2021-2022 er fastsat i overgangsforordningen vedrørende FLP, der blev vedtaget den 23. december 2020. Forordningen viderefører i vidt omfang de eksisterende regler (oprindeligt vedtaget for perioden 2014-2020), dog med supplerende regler, som skal sikre en problemfri overgang til den nye fælles landbrugspolitik, der skal træde i kraft i 2023.

Se også

Udvikling af landdistrikter i grafer og tal

Tidligere programperioder

Landdistriktudviklingsprogrammer

EU-landene gennemfører programmer for udvikling af landdistrikter, som finansieres gennem ELFUL. Programmerne for udvikling af landdistrikter medfinansieres via de nationale budgetter og kan udarbejdes på nationalt eller regionalt plan. Europa-Kommissionen godkender og overvåger programmerne for udvikling af landdistrikter, mens beslutninger vedrørende udvælgelsen af projekter og udbetalinger tages af de nationale eller regionale forvaltningsmyndigheder.

De enkelte programmer for udvikling af landdistrikter skal bidrage til mindst fire ud af de seks prioriteter, som ELFUL har fastsat:

  • fremme af videnoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og i landdistrikter
  • styrkelse af levedygtigheden og konkurrenceevnen for alle typer landbrug og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig skovforvaltning
  • fremme af fødevarekædens organisation, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget
  • fremme af ressourceeffektivitet og støtte til omstillingen til en kulstoffattig og klimarobust økonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren
  • genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget
  • fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

ELFUL's prioriteter er underinddelt i atten konkrete fokusområder. Landene fastsætter i deres programmer mål for de udvalgte prioriteter og fokusområder og beskriver en strategi for, hvordan målene skal nås.

Ved udformning af strategierne kan landene vælge i en "menu" med tyve brede politiske foranstaltninger, som kan tilpasses til de nationale og regionale forhold, og som hører under et eller flere af ELFUL's prioriterede områder. Gennem den fælles overvågnings- og evalueringsramme (CMEF) vurderes det, om målene bliver nået.

Særlige fokusområder for de nationale programmer for udvikling af landdistrikter

Støtte til klima- og miljøindsatsen

Mindst 30 % af midlerne til hvert program for udvikling af landdistrikter skal være afsat til foranstaltninger, som er relevante for miljø og klimaforandringer, og heraf går de fleste til tilskud og årlige udbetalinger til landbrugere, der omlægger til mere miljøvenlig drift.

Støtte til lokale tiltag

Mindst 5 % af programmerne til udvikling af landdistrikter skal afsættes til tiltag, som er baseret på LEADER-metoden eller lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Støtte til intelligente landsbyer

Programmer for udvikling af landdistrikter kan også støtte intelligente landsbyer. Dette initiativ stiller en alsidig værktøjskasse til rådighed for at fremme og bidrage til øget innovation i landdistrikter rundt om i Europa og tackle de fælles udfordringer, som borgere i landdistrikterne står over for.

Støtte via finansielle instrumenter

Endvidere fungerer ELFUL gennem finansielle instrumenter som en kilde til lån, mikrokreditter, garantier og kapitaltilskud, der er tilgængelige for modtagere inden for landbruget, skovbruget og landdistrikterne, som gennemfører økonomisk levedygtige projekter, der svarer til ELFUL's prioriteter. Fi-Compass indeholder yderligere information om ELFUL's finansielle instrumenter.

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling (ENRD) fungerer som et samlingspunkt for oplysninger om, hvordan politikker, programmer, projekter og andre initiativer for udvikling af landdistrikter fungerer i praksis, og hvordan de kan forbedres for at opnå mere. Det har til formål at involvere og nå ud til alle med en interesse for og et engagement i udviklingen af landdistrikter i Europa.

ENRD støtter den effektive gennemførelse af EU-landenes programmer for udvikling af landdistrikter ved at generere og dele viden og ved at gøre det lettere at udveksle oplysninger og samarbejde i alle EU's landdistrikter. ENRD stiller en stor mængde information til rådighed om gennemførelse af EU-landenes programmer for udvikling af landdistrikter, bl.a.:

To støtteenheder letter disse aktiviteter: ENRD's kontor og European evaluation helpdesk for rural development.

LEADER

LEADER er en "bottom-up-tilgang", der bringer landbrugere, virksomheder i landdistrikterne, lokale organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner fra forskellige sektorer sammen om at danne en lokal aktionsgruppe (LAG). LAG'erne udarbejder deres egne lokale udviklingsstrategier, som danner grundlag for deres egen forvaltning af deres respektive budgetter.

LEADER-metoden styrker relationerne i lokalsamfundene og fremmer innovation på tværs af sektorerne og vidensdeling mellem lokale aktionsgrupper i de enkelte lande og på EU-plan.

LEADER-metoden har været anvendt med succes i over 30 og benyttes derfor af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) som led i den bredere lokaludvikling styret af lokalsamfundet. I dag forvalter grupper i tilknytning til LEADER-initiativer og lokaludvikling styret af lokalsamfundet titusindvis af projekter, der skaber økonomiske, kulturelle, sociale og miljømæssige fremskridt i landdistrikterne i EU.

ENRD stiller detaljeret information til rådighed om LEADER-metoden, herunder materialer, værktøjer og en database over lokale aktionsgrupper.

Det europæiske innovationspartnerskab for landbruget

Det Europæiske Innovationspartnerskab for landbrugets produktivitet og bæredygtighed (EIP-Agri) støtter også målene for udvikling af landdistrikterne ved at tilskynde til innovation inden for landbruget og i landdistriktsamfundene.

EIP-Agri blev oprettet for at bygge bro mellem forskernes innovative løsninger og brugen af nye teknologier blandt dem, der lever og arbejder i landdistrikterne. Ved at danne partnerskaber mellem dem, der på sigt vil anvende nye teknologier, og dem, der udvikler dem, ønsker EIP-Agri at fremskynde ændringer.

Fremtiden for udvikling af landdistrikterne

Under den nye fælles landbrugspolitik vil initiativer til udvikling af landdistrikterne blive indarbejdet i de nationale strategiplaner for den fælles landbrugspolitik fra 2023 og frem.  

Inden for disse rammer har Kommissionen som mål at sørge for, at tiltagene til udvikling af landdistrikterne i højere grad løser nuværende og kommende udfordringer såsom klimaændringer og generationsskifte. Samtidig vil Kommissionen fortsat støtte de europæiske landbrugere og dermed sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugssektor. Initiativerne til udvikling af landdistrikterne skal også i være et vigtigt bidrag til at udmønte Kommissionens vigtigste prioriteter og strategier, bl.a. den europæiske grønne pagt og den langsigtede vision for landdistrikterne.

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Forordning (EU) nr. 1310/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 807/2014 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om indførelse af overgangsbestemmelser

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 om forvaltning, tilbagetrækning af støtte eller betingelser for sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 om hvordan forordning (EU) nr. 1306/2013 om forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse bør anvendes