Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Olivenolie

En oversigt over produktionen og markedsføringen af olivenolie i EU.

Olivenolie i EU

EU er verdens førende producent, forbruger og eksportør af olivenolie.

EU producerer omkring 67 % af al olivenolie på verdensplan. Omkring fire millioner hektar, navnlig i EU's middelhavslande, anvendes til dyrkning af oliventræer gennem en kombination af traditionelt, intensivt og meget intensivt dyrkede lunde.

Med et årligt forbrug af olivenolie på 500.000 ton hver har Italien og Spanien det største forbrug i EU, hvorimod Grækenland har det største forbrug pr. indbygger, nemlig omkring 12 kg pr. person om året. Samlet set tegner EU sig for omkring 53 % af verdens samlede forbrug.

Der findes otte forskellige kategorier af olivenolier og olier af olivenpresserester:

 • ekstra jomfruolie
 • jomfruolie
 • bomolie
 • raffineret olivenolie
 • olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolivenolie
 • olie af olivenpresserester
 • rå olie af olivenpresserester
 • raffineret olie af olivenpresserester.

Ikke alle kategorier kan sælges til forbrugere. Kun ekstra jomfruolie, jomfruolie, olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolie og olie af olivenpresserester kan købes direkte i detailleddet.

Kommissionen har udarbejdet et faktaark med yderligere oplysninger om kategorierne, kendetegnene for og produktionen af olivenolie.

27. FEBRUAR 2020
Factsheet: EU olive oil

Markedssituation

Hvad angår handel tegner EU sig for omkring 65 % af verdens eksport af olivenolie. De vigtigste destinationer for EU's olivenolie er USA, Brasilien og Japan.

Inden for EU udføres der omfattende markedsovervågning af olivenolie for at få information om markedet for olivenolie, bl.a. priser, statusopgørelser, produktions- og handelstal og oplysninger om importkontingentet for tunesisk olivenolie.

Handelsnormer

EU's handelsnormer har til formål at sikre, at markedet forsynes med landbrugsprodukter af standardiseret og tilfredsstillende kvalitet for at opfylde forbrugernes forventninger, lette handelen og sikre lige vilkår for producenterne i EU. I EU's lovgivning om olivenolie defineres de forskellige kategorier af olivenolier og olier af olivenpresserester og de analysemetoder, som medlemslandenes kontrolmyndigheder skal anvende. Derudover fastsættes der regler for mærkning og emballering.

Kategorier af olivenolie

For at en olivenolie kan markedsføres som en specifik kategori, skal oliens kendetegn være i overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat for denne kategori i EU-reglerne. Det er markedsdeltagernes og EU-landenes ansvar at sikre, at det er tilfældet.

De forskellige kategorier af olivenolier klassificeres ud fra kvalitetsparametre med hensyn til:

 • fysisk-kemiske egenskaber som syreindholdet, peroxidtallet, fedtsyreindholdet og sterolsammensætningen
 • organoleptiske (sensoriske) egenskaber, f.eks. at olien er frugtagtig og ikke har organoleptiske mangler.

Jomfruolie

Der findes tre forskellige kategorier af jomfruolie:

 • Ekstra jomfruolie, som er den kategori, der har den bedste kvalitet. Den er frugtagtig og har ingen sensoriske mangler. Syreindholdet må ikke overstige 0,8 %
 • Jomfruolie, som kan have små sensoriske mangler. Syreindholdet må ikke overstige 2 %
 • Bomolie er en jomfruolie af lavere kvalitet med et syreindhold på mere end 2 %. Den er uden frugtagtige egenskaber og har væsentlige sensoriske mangler. Bomolie er ikke beregnet til at blive markedsført i detailleddet. Olien raffineres eller anvendes til industrielle formål.

Andre kategorier af olivenolie

Følgende kategorier af olivenolie er ikke jomfruolier:

 • Raffineret olivenolie er det produkt, der fremstilles ved at raffinere jomfruolie med mangler (f.eks. bomolie). Produktet er ikke beregnet til at blive markedsført i detailleddet. Det har et syreindhold på op til 0,3 %.
 • Olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolie er en olie, der fremstilles ved at blande raffineret olivenolie med ekstra jomfruolie og/eller jomfruolie. Olien har et syreindhold på op til 1 %.
 • Rå olie af olivenpresserester er den pasta, der er tilbage, når olien er udvundet af olivenerne. Den olie, der fremstilles af denne pasta, kaldes for rå olie af olivenpresserester.
 • Raffineret olie af olivenpresserester er rå olie af olivenpresserester, der raffineres og blandes med jomfruolivenolie. Olien har et syreindhold på op til 1 %.

Overensstemmelseskontrol

I henhold til lovgivningen skal EU-landene udføre et minimumsantal af kontroller, som skal stå i et rimeligt forhold til mængden af den olivenolie, der markedsføres i det pågældende land, for at sikre, at handelsnormerne for olivenolie og olie af olivenpresserester overholdes. Formålet er at tjekke, at mærkningen og emballeringen overholder de lovbestemte krav, og at oliens kategori stemmer overens med den anmeldte kategori.

I oktober 2019 blev der offentliggjort en undersøgelse af gennemførelsen af overensstemmelseskontroller i EU's olivenoliesektor, som blev finansieret af Kommissionen.

Følgende elementer skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af antallet af overensstemmelseskontroller, som hvert EU-land skal foretage for at overvåge kvaliteten af olivenolien.

 • Eksport- og forbrugsdata: EU-lande, der producerer olivenolie ("producerende medlemsstater"), skal foretage flere kontroller end EU-lande, der ikke gør det ("ikke-producerende medlemsstater"). Ekstra jomfruolie er den vigtigste kontrollerede kategori, da den tegner sig for den største andel af salget på detailniveau i EU.
 • Risikoanalyse: ved kontrollen tages der hensyn til risikofaktorer som produktets egenskaber (bl.a. produktkategori, produktionsperiode, emballeringsperiode, oplagring, oprindelsesland/bestemmelsesland, transportmiddel og partiets volumen), resultater af tidligere kontroller, forbrugerklager og de erhvervsdrivendes karakteristika.

Overensstemmelseskontrollen er ikke udformet, så den afspejler olivenoliens generelle kvalitet på det europæiske marked. En manglende overensstemmelse hjælper myndighederne i EU-landene til at opdage potentielle mangler i forsyningskæden. Afhængigt af hvor alvorlig den konstaterede uregelmæssighed er, træffer EU-landene foranstaltninger, f.eks. tilbagetrækning af produktet fra markedet, bøder til erhvervsdrivende eller ligefrem retsforfølgning.

Med henblik på at forsyne forbrugerne med olivenolie af god kvalitet i EU afholder Kommissionen årlige workshopper og fremmer samarbejdet mellem EU-landene for at sikre, at denne kontrol gennemføres korrekt.

Mærkningskontrol

Mærkningskontroller sikrer, at den betegnelse eller det varenavn, som varen sælges under til forbrugerne, overholder de regler, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1308/2013 (bilag VII, del VIII) og i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2022/2104.

Reglerne for valgfri mærkning vedrører bl.a. angivelsen "første koldpresning", "koldekstraktion", de organoleptiske egenskaber, der vedrører smag og/eller lugt for ekstra jomfruolie og jomfruolie, og produktionsåret (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2104).

Kategorisering og klassificering

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2104 fastsættes kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester. I denne forordning fastsættes grænseværdierne for kvalitets- og renhedsparametre for hver kategori af olivenolie og olie af olivenpresserester. I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2105 defineres de analysemetoder, der skal anvendes til at undersøge, om olien svarer til den anmeldte kategori. Overholdelsen af de kendetegn, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2104, skal fastslås ved overensstemmelseskontrol udført af de nationale kompetente myndigheder i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2105.

I sidstnævnte forordning fastsættes der regler for og metoder til prøveudtagning og bestemmelse af kvalitets- og renhedsparametre. De organoleptiske kendetegn for jomfruolie skal kontrolleres af smagspaneler, som EU-landene har godkendt.

Andre typer kontrol

Ud over at udføre kontroller, som kun vedrører olivenoliesektoren, skal EU-landene sikre, at andre lovbestemte krav overholdes. Den generelle fødevarelovgivning omfatter alle led i produktionen, tilvirkningen og distributionen af fødevarer. De generelle mærkningsregler sikrer, at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til kendetegnene for olie (sammensætning, kvalitet, oprindelse, kategori, produktionsmetode), og at mærkningen af olivenolie stemmer overens med de generelle regler for mærkning af fødevarer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1169/2011.

Internationale organisationer

Det Internationale Olivenråd

EU er medlem af Det Internationale Olivenråd (IOC), en international mellemstatslig organisation inden for olivenolie og spiseoliven. Det blev grundlagt i Madrid i 1959.

De nuværende medlemmer tæller de førende internationale producenter og eksportører af olivenolie og spiseoliven. IOC's medlemmer står for 94 % af verdens olivenproduktion, hvoraf EU tegner sig for næsten 72 %.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius-Kommissionen udarbejder og vedtager fødevarestandarder, der fungerer som reference for den internationale handel med fødevarer.

Der findes en særlig standard for olivenolie og olie af presserester (CX-33-1981), som indeholder bestemmelser om beskrivelsen, væsentlige sammensætnings- og kvalitetsfaktorer, mærkningsregler og analyse- og prøveudtagningsmetoder.

Standarden er i øjeblikket ved at blive revideret for at harmonisere de eksisterende nationale standarder med Codexstandarden.

Udvalg og ekspertgrupper

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelandene. Komitéen bistår også Kommissionen, når den vedtager gennemførelsesretsakter.

Gruppen vedrørende civil dialog og arbejdsgruppen for gartneri, oliven og spiritus bistår Kommissionen med at føre en regelmæssig dialog med interessenter om alle spørgsmål vedrørende olivensektoren.

Ekspertgruppen vedrørende landbrugsmarkederne omfatter en undergruppe bestående af kemikere, der er specialiserede i olivenolie, og som hjælper Kommissionen med at forberede lovgivning og udforme politikker vedrørende de kemiske aspekter ved olivenolie og standardiseringen af den. Undergruppen er sammensat af repræsentanter for nationale forvaltninger og eksperter, som er udnævnt i deres personlige egenskab af Kommissionen.

Lovgivning om olivenolie

Retsgrundlaget for olivenolie omfatter lovgivning om handelsnormer for olivenolie, kendetegn for olivenolie og olie af olivenpresserester, producentorganisationer, støtteprogrammer, privat oplagring og prisindberetning.

Handelsnormer

Handelsnormerne for olivenolie og olie af olivenpresserester reguleres i henhold til EU-lovgivningen.

Økologi

Lovgivningen om økologisk landbrug regulerer alle områder inden for økologisk produktion og tager udgangspunkt i en række centrale principper såsom forbud mod at bruge GMO'er og begrænset brug af herbicider og pesticider.

Geografiske betegnelser

Olivenolieproducenter kan ansøge om registrering i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer for at opnå en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.

Privat oplagring

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2013 fastsættes underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

I Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1238 fastlægges der fælles bestemmelser for støtte til privat oplagring af bestemte landbrugsprodukter.

Som følge af store lagre på EU-plan samt flere gode høster i træk, der skabte uligevægt mellem udbud og efterspørgsel og et prisfald, godkendte Kommissionen støtte til privat oplagring af olivenolie for at stabilisere markedet og hæve priserne. Ordningen fungerede ved hjælp af fire udbudsrunder, den første i november 2019 og den sidste i februar 2020.

Støtteprogrammer

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 611/2014 omhandler programmer til støtte for sektoren for olivenolie og spiseoliven.

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 angives der bestemmelser for arbejdsprogrammer, der skal understøtte olivenolie- og spiseolivensektoren.

Dokumenter

19. DECEMBER 2023
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results