Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Jistota a audit

Evropská komise vyvozuje jistotu ohledně výdajů z fondů společné zemědělské politiky prostřednictvím komplexního systému řízení a kontroly.

Jak je zajištěno správné vyplácení prostředků z fondů SZP

Finanční podpora ze SZP se poskytuje ze dvou hlavních fondů – Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Evropská komise zajišťuje, že je zaveden systém, který poskytuje přiměřenou jistotu, že tyto prostředky jsou řádně vynakládány a že veškeré neoprávněné platby mohou být odhaleny a získány zpět.

Prohlášení o věrohodnosti

Veškeré výdaje EU v rámci společné zemědělské politiky (SZP) podléhají prohlášení o věrohodnosti generálního ředitele Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova. V tomto prohlášení se uvádí, že výdaje:

 • finanční prostředky SZP byly použity k zamýšleným účelům
 • byly vynaloženy v souladu s požadavky řádného finančního řízení
 • zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky legality a správnosti všech operací

Prohlášení je každoročně zveřejňováno ve výroční zprávě o činnosti útvaru spolu s úplným rozpisem výdajových činností v rámci SZP.

Komplexní systém řízení a kontroly

Vydáním prohlášení o věrohodnosti generální ředitel potvrzuje, že pro výdaje SZP je zaveden komplexní systém řízení a kontroly. Tento systém se skládá ze čtyř úrovní:

 • řádné finanční řízení a vnitřní kontroly v zemích EU
 • podrobné kontroly prováděné před platbami nebo dodržování základních požadavků Unie
 • audity a přezkumy ze strany nezávislých certifikačních orgánů
 • audity a schválení účetní závěrky Evropské komise

Přístup jednotného auditu

Systém řízení a kontroly fondů SZP funguje v rámci přístupu jednotného auditu, v němž každá úroveň vychází z jistoty poskytnuté jinými úrovněmi. Tento přístup umožňuje Komisi provádět dynamický a nákladově efektivní audit činnosti platebních agentur a certifikačních subjektů, přičemž zajišťuje:

 • účinné odhalování zdrojů chyb
 • správní systémy, které řádně fungují
 • provádění nápravných opatření / akčních plánů

Dohromady tyto čtyři úrovně a výsledky, které vytvářejí, umožňují Komisi získat přiměřenou jistotu, že peníze daňových poplatníků jsou vynakládány náležitým způsobem, jak stanoví právo EU.

Řádné řízení a vnitřní kontrola

V rámci sdíleného řízení jsou země EU odpovědné za provádění a kontrolu různých režimů spadajících do právního rámce SZP, zatímco Komise dohlíží na jejich řádné fungování.

Členské státy EU provádějí platby zemědělcům a dalším příjemcům prostřednictvím vnitrostátních nebo regionálních platebních agentur. Jistota ohledně řádného řízení prostředků SZP se získává prostřednictvím:

 • souladu platebních agentur s podrobnými akreditačními kritérii stanovenými na úrovni EU
 • prohlášení řídícího subjektu od ředitele platební agentury spolu s úplnou účetní závěrkou
 • korespondence mezi výdaji a realizovanými výstupy (týká se výdajů podle strategických plánů SZP) 

Kontroly

U každého režimu podpory financovaného z EZZF a EZFRV provádějí platební agentury přísný systém kontrol.

Systémy řízení a kontroly pro každý režim podpory mají některé společné rysy a řídí se zvláštními pravidly přizpůsobenými specifikům režimu. Systémy obecně stanoví systematické kontroly, které se zaměřují mimo jiné na oblasti, v nichž je riziko chyb nejvyšší. Členské státy musí zajistit, aby byly prováděny kontroly na úrovni nezbytné k efektivnímu řízení rizik pro finanční zájmy Unie. Příslušný orgán si musí zvolit kontrolní vzorek z celého souboru žadatelů, který v příslušných případech sestává z části namátkové a části rizikové.

U většiny plateb a kontrol platební agentury provozují integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), což je propojený soubor databází, které lze použít na řadu režimů podpory. V rámci IACS musí u výdajů platební agentury provádět správní kontroly a kontroly na místě.

U výdajů mimo strategické plány SZP (např. výdaje podle nařízení (EU) 2022/2117) a výdajů EZFRV 2014–22 musí platební agentury provádět:

 • úplné správní kontroly 100 % žádostí o podporu
 • kontroly na místě u vzorku transakcí v rozmezí od 1 % do 100 % v závislosti na riziku spojeném s daným režimem
 • křížové kontroly s jinými databázemi, je-li to považováno za vhodné

Certifikační subjekty

Certifikační subjekty jsou nezávislí auditoři jmenovaní na vnitrostátní úrovni podle specifikací EU. Úkolem těchto subjektů je ověřovat a osvědčovat činnosti platebních agentur.

Certifikační orgány každoročně vydávají stanovisko vypracované v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy, které se týká toho, zda:

 • účetní závěrka platebních agentur podává věrný a poctivý obraz situace
 • řádně fungují zavedené správní systémy členských států
 • jsou zprávy o výkonnosti týkající se ukazatelů výstupů pro účely výročního schvalování výkonnosti podle článku 54 nařízení (EU) 2021/2116 a podávání zpráv o výkonnosti na základě ukazatelů týkající se výsledků pro účely víceletého monitorování výkonnosti podle článku 128 nařízení (EU) 2021/2115 správné
 • výdaje na opatření stanovená v nařízeních (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013 a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 (tj. výdaje mimo strategické plány SZP), o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné

Certifikační subjekty rovněž ověřují, zda platební agentury dodržují akreditační kritéria a prohlášení řídícího subjektu.

Audit ze strany certifikačních subjektů je klíčovým prvkem věrohodnosti výdajů SZP a poskytuje základ pro následný audit, který provádí Komise.

Audity a schválení účetní závěrky ze strany Komise

V rámci přístupu jednotného auditu Komise vychází z práce zmíněných certifikačních subjektů. Komise se musí přesvědčit, zda je práce certifikačních subjektů spolehlivá, a proto tuto práci rovněž audituje.

Konečnou míra jistoty poskytuje postup schvalování účetní závěrky, který provádí Komise a sestává z:

 • roční účetní závěrky, která se vztahuje na úplnost, přesnost a věcnou správnost účetních závěrek platebních agentur
 • výročního schvalování výkonnosti, které se vztahuje na shodu výdajů se strategickými plány SZP a realizovanými výstupy za daný rozpočtový rok
 • víceletého schvalování souladu, které zahrnuje audity souladu s cílem kontrolovat správní systémy zemí EU a posoudit, jak účinně tyto systémy chrání rozpočet EU

V rámci přístupu jednotného auditu Komise vychází z práce zmíněných certifikačních subjektů. Komise práci certifikačních subjektů pravidelně kontroluje.

Je-li zjištěno riziko nesrovnalostí, Komise kryje riziko finanční ztráty pro rozpočet EU uplatněním finančních oprav. Finanční opravy se určují na základě závažnosti nedostatku, a to i s ohledem na povahu těchto nedostatků a finanční újmu způsobenou EU.

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr je pověřen kontrolou výdajů ze strany EU a jejích členských států. Provádí pravidelné audity mechanismů financování a výdajů EU, včetně jejich legality a správnosti, jakož i audity výkonnosti, aby zajistil, že jsou finanční prostředky vynakládány tak, jak mají, a že jsou vnitřní systémy kontroly EU správně koncipovány.

Ochrana před podvody

V zájmu lepší ochrany rozpočtu SZP proti podvodům přijala Komise politiku potírání podvodné činnosti.

Hlavní cíle této politiky jsou:

 • zvyšovat informovanost o podvodech v zemích EU a v rámci Komise
 • lépe předcházet podvodům
 • posílit posouzení rizika podvodů
 • zvýšit kapacity v oblasti odhalování podvodů
 • poskytovat zemím EU pokyny, jak podvodům předcházet a jak je odhalovat
 • zvýšit spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

Strategie proti podvodům podporuje zásady řádného finančního řízení a řádné správy a řízení rozpočtu SZP ze strany zemí EU a Evropské komise.

OLAF

Úřad OLAF je orgánem EU pro boj proti podvodům. Má pravomoc vyšetřovat veškeré případy podezření z podvodu, korupce nebo závažného porušení povinností ze strany orgánů EU nebo příjemců finančních prostředků EU. Máte-li podezření, že došlo k podvodu, můžete to úřadu OLAF oznámit anonymně a v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Právní základ

Nařízení (EU) 2021/2116 – o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128 – stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) 2021/2116, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, kontroly, jistoty a transparentnost

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 – doplňuje nařízení (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura

Akce

Aktuality