Skip to main content
Agriculture and rural development

Rozvoj venkova

Společná zemědělská politika podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských oblastí prostřednictvím financování a opatření, která podporují rozvoj venkova.

Podpora rozvoje venkova v rámci SZP

Příspěvek SZP k cílům EU v oblasti rozvoje venkova je podporován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Rozpočet EZFRV na období 2021–27 činí 95,5 miliardy eur, což zahrnuje vklad ve výši 8,1 miliardy eur z nástroje NextGenerationEU, podporujícího oživení ekonomiky a řešení problémů způsobených pandemií covidu-19.

Pravidla pro výdaje na rozvoj venkova v letech 2021–2022 jsou stanovena v nařízení o přechodných ustanoveních v oblasti SZP, které bylo přijato 23. prosince 2020. Toto nařízení z velké části prodlužuje platnost stávajících pravidel (původně měla platit pouze v období 2014–2020). Některé doplňující prvky mají zajistit hladký přechod na novou SZP, která se začne uplatňovat od roku 2023.

Související informace

Rozvoj venkova v číslech a grafech

Předchozí programová období

Programy rozvoje venkova

Členské země EU využívají finanční prostředky z EZFRV pomocí programů rozvoje venkova. Programy rozvoje venkova jsou spolufinancovány z vnitrostátních rozpočtů a mohou být připravovány buď na celostátní, nebo na regionální úrovni. I když Evropská komise programy rozvoje venkova schvaluje a monitoruje, rozhodování o výběru projektů a poskytnutí plateb probíhá v celostátních nebo regionálních řídících orgánech.

Každý program rozvoje venkova musí pracovat na splnění nejméně čtyř ze šesti priorit EZFRV:

 • předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • životaschopnost a konkurenceschopnost všech typů zemědělství a inovativní zemědělské technologie a trvale udržitelné lesní hospodářství
 • organizace potravinového řetězce, dobré životní podmínky zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • účinné využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči změně klimatu, v zemědělství, potravinářství a lesnictví
 • obnova, ochrana a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Priority fondu EZFRV se dále dělí na 18 konkrétních oblastí zájmu. Členské státy si ve svých programech stanovují cíle týkající se zvolených priorit a prioritních oblastí, jakož i strategii plnění těchto cílů.

Jednotlivé země koncipují své strategie tak, že si vyberou z „nabídky“ 20 obecných politických opatření. Vybraná opatření lze přizpůsobit podmínkám dané země nebo regionu tak, aby splňovala jednu nebo více priorit EZFRV. Pokrok v plnění cílů je sledován prostřednictvím společného rámce pro monitorování a hodnocení (CMEF).

Významné rysy programů rozvoje venkova

výdaje na klima a životní prostředí

Nejméně 30 % finančních prostředků určených pro každý program rozvoje venkova musí směřovat do opatření týkajících se životního prostředí a změny klimatu. Většina z těchto prostředků je poskytována formou grantů a ročních plateb zemědělcům, kteří přecházejí k ekologičtějšímu způsobu hospodaření.

podpora místních opatření

Nejméně 5 % finančních prostředků určených na program rozvoje venkova musí směřovat do opatření, jež vycházejí z iniciativy LEADER / komunitně vedeného místního rozvoje.

podpora inteligentních vesnic

Programy rozvoje venkova mohou rovněž podporovat iniciativu inteligentních vesnic, jejímž cílem je nabídnout všestranný soubor nástrojů na podporu inovací ve venkovských oblastech a na řešení společných problémů, s nimiž se občané žijící na venkově potýkají.

finanční nástroje

Prostřednictvím různých finančních nástrojů slouží fond EZFRV jako zdroj úvěrů, mikroúvěrů, záruk a kapitálu, jenž mohou využívat příjemci v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, kteří realizují finančně životaschopné projekty vycházející z priorit EZFRV. Další informace o finančních nástrojích EZFRV najdete ve Fi-Compassu.

Evropská síť pro rozvoj venkova

Evropská síť pro rozvoj venkova slouží jako platforma pro sdílení informací o tom, jak politika rozvoje venkova, programy, projekty a další iniciativy fungují v praxi a jak by mohly být zdokonaleny a jak lze dosáhnout lepších výsledků. Jejím účelem je zapojit a oslovit všechny, kdo mají zájem o rozvoj venkova v Evropě a chtějí se v tomto směru angažovat.

Síť podporuje účinné provádění programů rozvoje venkova v zemích EU vytvářením a sdílením znalostí, jakož i usnadňováním výměny informací a spolupráce ve venkovských oblastech. Evropská síť pro rozvoj venkova poskytuje velké množství informací o provádění programů rozvoje venkova v celé EU, např.

Tyto aktivity podporují dvě jednotky: kontaktní místo a evropská asistenční služba pro účely hodnocení politiky rozvoje venkova.

  Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova (LEADER)

  Tato iniciativa využívá přístup zdola nahoru, v jehož rámci zemědělci, venkovské podniky, místní organizace, veřejné orgány i jednotlivci z různých odvětví společně vytvoří tzv. místní akční skupinu. Tyto skupiny připravují vlastní strategie rozvoje a spravují svůj vlastní rozpočet.

  Iniciativa LEADER posiluje vazby v místních komunitách, podporuje inovace napříč odvětvími a usnadňuje sdílení znalostí mezi místními akčními skupinami na úrovni jednotlivých zemí i celé EU.

  Díky svému úspěšnému 30letému fungování byla iniciativa LEADER přijata Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERFD), Evropskými sociálním fondem (ESF) a Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) za součást šířeji pojatého komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Skupiny LEADER/CLLD dnes spravují desítky tisíc projektů, jež přinášejí venkovským oblastem Evropy hospodářský, kulturní, sociální a environmentální užitek.

  Evropská síť pro rozvoj venkova poskytuje podrobné informace o iniciativě LEADER, včetně zdrojů, souborů nástrojů a databázi místních akčních skupin.

  Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělství

  Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) přispívá k cílům rozvoje venkova tím, že podporuje inovace v zemědělství a ve venkovských komunitách.

  Partnerství bylo vytvořeno k překlenutí propasti mezi inovativními řešeními vytvořenými výzkumnými pracovníky a zaváděním nových technologií těmi, kdo žijí a pracují ve venkovských oblastech. Vytvořením partnerství mezi těmi, kteří budou nové technologie využívat, a těmi, kteří je vytvářejí, se EIP-AGRI snaží urychlit zavádění těchto změn.

  Budoucnost rozvoje venkova

  V nové SZP budou opatření pro rozvoj venkova zahrnuta od roku 2023 do rámce národních strategických plánů SZP.  

  V tomto rámci Komise usiluje o to, aby opatření pro rozvoj venkova více odpovídala současným a budoucím výzvám, jako je například změna klimatu či generační obměna, a zároveň pokračovala v podpoře evropských zemědělců a zajišťovala udržitelné a konkurenceschopné zemědělství. Opatření v oblasti rozvoje venkova rovněž významně přispějí ke klíčovým prioritám a strategiím Komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu a dlouhodobá vize pro venkovské oblasti.

  Právní základ

  Nařízení (EU) č. 1303/2013 – obsahuje společná pravidla platná pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy)

  Nařízení (EU) č. 1305/2013 – podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  Nařízení (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

  Nařízení (EU) č. 1310/2013 – podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 – o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) + přechodná ustanovení

  Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 – administrativa, odnětí podpory nebo podmínky sankcí uplatňovaných na přímé platby, podpora pro rozvoj venkova a podmíněnost

  Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 – jak by se mělo uplatňovat nařízení (EU) č. 1306/2013 o administrativním a kontrolním systému, opatřeních pro rozvoj venkova a podmíněnosti

  Akce

  • Konference a summity

  EU Agri-Food Days

  • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)