Skip to main content
Agriculture and rural development

SZP a sociální udržitelnost

SZP a sociální udržitelnost v EU

Zemědělství je nejen zdrojem obživy pro zemědělce a jejich rodiny v celé EU, ale prostřednictvím řady základních služeb také podporuje společnost jako celek. Společnosti prospívá zejména tím, že:

  • poskytuje občanům potraviny a další základní suroviny
  • je páteří ekonomiky venkovských komunit.

Společná zemědělská politika (SZP) prosazuje ekonomickou udržitelnost zemědělství a tímto způsobem vytváří pro zemědělce podmínky, aby mohli i nadále tyto služby poskytovat na dlouhodobém základě. Hospodářská opatření SZP také podporují sociální začleňování, např. poskytováním redistributivních plateb a podpory drobným zemědělcům.

Nedílnou součástí koncepce environmentálních opatření SZP je jejich sociální udržitelnost. Společná zemědělská politika podporuje investice prospěšné pro životní prostředí a plnění závazků v oblasti hospodaření, čímž zemědělcům umožňuje chránit jménem společnosti přírodní zdroje a biologickou rozmanitost, za což by jinak v tržním prostředí nezískali žádnou odměnu.

Navíc díky tomu, že se SZP prostřednictvím politik a opatření specificky zaměřuje na potravinové zabezpečení a podporuje venkovské komunity, může zemědělství přispívat k udržitelnosti na všech úrovních společnosti.

Výroba bezpečných a udržitelných potravin

Potravinové zabezpečení je hlavní prioritou EU. Počátečním cílem SZP, která byla jednou z prvních velkých politik EU, bylo zajistit po druhé světové válce dostatek potravin.

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ reflektuje prvotní cíle EU tím, že vytyčuje cestu k udržitelnému potravinovému systému v Unii, který bude vyhovovat potřebám rostoucího počtu obyvatel a zároveň zajistí, aby se potraviny produkovaly podle přísných hygienických, environmentálních a etických norem.

Aby zemědělství mohlo plnit poptávku společnosti, podporuje SZP účinnou produkci potravin, spojenou s maximálními výnosy pro zemědělce a přínosnou pro spotřebitele a životní prostředí. Toho chce dosáhnout:

  • transformací výrobních metod a systémů řízení, aby se omezilo používání pesticidů a hnojiv a optimálně se využívala přírodní, technická a digitální řešení
  • nabídkou široké škály podpůrných opatření, která zvyšují příjmy zemědělců a konkurenceschopnost
  • financováním informačních a propagačních opatření zvyšující povědomí spotřebitelů o zemědělství EU jakožto bezpečném a udržitelném zdroji potravin.

Zvyšování odolnosti venkovských komunit

Zemědělství je pilířem venkovských komunit v celé EU. Tyto komunity čelí řadě výzev, jako je stárnutí obyvatelstva, nedostatečně rozvinutá infrastruktura či chybějící služby a pracovní příležitosti.

SZP pomáhá zvyšovat odolnost venkovských komunit mnoha způsoby:

  • politika rozvoje venkova se zaměřuje na sociální začleňování, vytváření pracovních míst, hospodářskou diverzifikaci a rozvoj venkovské infrastruktury, jako je rozšíření širokopásmového přístupu k internetu
  • programy rozvoje venkova zahrnují také podporu iniciativy LEADER
  • metoda, která spojuje venkovské komunity za účelem přípravy a řízení strategií místního rozvoje, aby mohly výzvám čelit společně
  • zvláštní podpora pro zemědělce v oblastech s přírodními nebo jinými omezeními pomáhá zmírňovat negativní socioekonomické důsledky problému opouštění půdy, zatímco zvláštní platby pro mladé zemědělce podporují generační obměnu a stabilitu venkovského obyvatelstva
  • Komise využívá společný rámec pro monitorování a hodnocení (CMEF) ke shromažďování komplexních socioekonomických ukazatelů venkovských oblastí a na jejich základě navrhuje řešení hlavních sociálních otázek, jako je vylidňování, chudoba a nezaměstnanost.

SZP rovněž oceňuje vztah venkovských komunit k okolnímu prostředí a snaží se tento vztah upevňovat. Opatření na ochranu krajiny, volně žijících živočichů a rostlin a přírodních zdrojů, jako je čistý vzduch a řeky, jsou přínosná nejen pro zemědělství a životní prostředí, ale přispívají rovněž ke kvalitě života ve venkovských oblastech a k rozvoji rekreačních aktivit a cestovního ruchu, které nabízejí venkovským komunitám další zdroje podpory.

Úloha vědeckých poznatků a inovací

Vědecké poznatky, výzkum a inovace mohou být pro venkovské oblasti důležitým impulsem, který pomůže zajistit dynamickou budoucnost venkovských komunit: