Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Организации на производители и междубраншови организации

Европейската комисия подкрепя участието на земеделските стопани в организации на производители и междубраншови организации.

Подобряване на възможностите на земеделските стопани за водене на преговори

В ЕС има 11 милиона земеделски стопани, много от които работят в относително малки семейни стопанства, функциониращи независимо едно от друго. От друга страна преработвателите и търговците на дребно са много по-организирани помежду си. Това неравенство в позициите при договаряне затруднява земеделските стопани при защитата на техните интереси по време на преговори с други участници във веригата на доставки.

С цел укрепване на колективното влияние на стопаните за водене на преговори ЕС подкрепя земеделските стопани, които желаят да работят заедно в организации на производители. Освен това ЕС подкрепя и желаещите да работят с партньори от производствената и търговската страна на веригата за доставки на храни, като част от междубраншовите организации.

Организации на производители

Организациите на производители (ОП) или асоциациите на организации на производители (АОП) помагат на земеделските стопани да намалят разходите по сделките и да си сътрудничат при преработването на своите продукти и търговията с тях. Организациите на производители повишават колективните възможности за водене на преговори чрез:

 • концентриране на предлагането,
 • подобряване на предлагането на пазара,
 • предоставяне на техническа и логистична помощ на членовете,
 • подпомагане при управлението на качеството,
 • трансфер на знания.

ЕС отчита специалната роля на организациите на производители (ОП), поради което те могат да искат признаване в държавата от ЕС, в която се намират. Организациите могат да приемат различни правни форми, включително земеделски кооперативи. Признатите организации на производителите могат да се възползват от

 • изключване от правилата за конкуренция на ЕС за определени дейности, като например колективни преговори от името на техните членове, планиране на производството или за определени мерки за управление на доставките;
 • достъп до финансиране от ЕС в рамките на „оперативни програми“ в сектора на плодовете и зеленчуците, например за подпомагане на колективни инвестиции в логистика в полза на членовете.

В цифри

В ЕС има около 3400 признати организации на производители (към 2017 г.). Те работят предимно в три сектора:

  Само в три държави от ЕС няма признати ОП: Естония, Литва и Люксембург.

  От 2017 г. насам осем държави от ЕС са признали 80 асоциации на организации на производители: Франция (30), Италия (19), Германия (9), Испания (7), Унгария (7), Гърция (4), Белгия (3) и Полша (1).

  Критерии за признаване

  За да бъде призната, дадена ОП във всеки един селскостопански сектор трябва:

  • да бъде създадена по инициатива на производителите,
  • да бъде съставена и контролирана от производители от конкретен селскостопански сектор,
  • да подаде искане в страната от ЕС, в която се намира,
  • да извършва поне една от дейностите, описани в законодателството на ЕС, като например съвместна преработка, дистрибуция, транспортиране или опаковане,
  • да следва поне една от специфичните цели, посочени в законодателството в областта на селското стопанство, като оптимизиране на производствените разходи или разработване на инициативи в областта на рекламата и маркетинга.

  Освен това организациите на производители трябва да отговарят на някои допълнителни критерии, като например да имат минимален брой членове или да обхващат определен минимален обем или стойност на продуктите. Има също някои изисквания по отношение на уставите им, по-специално те трябва да дават възможност на своите членове да контролират организацията по демократичен начин.

  Държавите от ЕС могат да признават ОП при поискване. Държавите от ЕС трябва да признават ОП от секторите за производство на плодове и зеленчуци, маслиново масло и трапезни маслини, копринени буби, хмел и мляко и млечни продукти.

  Държавите от ЕС могат също да признават асоциации на организации на производители в съответствие с критериите за такива организации.

  Многонационални организации на производители

  Земеделски стопани и организации на производители в различни страни от ЕС могат да създават транснационални ОП. В тези случаи признаването се извършва от държавата от ЕС, в която се намира седалището на организацията. Седалището трябва да бъде в държава от ЕС, в която има значителен брой членове или членуващи организации или значителен обем продукция за пазара.

  Междубраншови организации

  Земеделските стопани, преработвателите и търговците във веригата на доставки могат също така да се обединяват в междубраншови организации (МБО). Тези организации приемат мерки за управление на веригата, без самите те да участват в производството, преработването или търговията. МБО служат като платформа за диалог, като насърчават най-добрите практики и прозрачността на пазара.

  Страните от ЕС също могат да признават тези организации, ако те се състоят от

  • представители на производствения сектор (т.е. земеделски производители);
  • представители на поне една друга част от веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти (като например тези, работещи в преработването или дистрибуцията на храни).

  Признаването на междубраншови организации е по желание в повечето сектори, но е задължително в секторите на маслиновото масло, трапезните маслини и тютюна. МБО с членове в няколко държави се признават в държавата, в която се намира седалището им.

  2 ЮЛИ 2019 Г.
  List of recognised IBOs

  Изключения от конкурентното право

  Конкурентното право на ЕС забранява всякакви споразумения между двама или повече независими пазарни участници, които ограничават конкуренцията. Например споразумения, чиято цел е ограничаване или контролиране на производството, функционирането на пазара, техническите разработки, инвестициите или източниците на доставки. В общото законодателство за конкуренцията са предоставени само ограничени изключения (член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

  Поради относителната слабост на позицията на фермерите във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, законодателството на ЕС в областта на селското стопанство допуска известни изключения от правилата за конкуренция в случаи на асоциации на земеделски стопани, организации на производители и междубраншови организации.

  Условията, при които изключенията могат да се прилагат, са посочени в редица членове на Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти.

  Изключения за организации на производители, асоциации на земеделски стопани и фермери

  В член 152 от този Регламент се предвижда дерогация от правилата за конкуренция за признати ОП и признати асоциации на ОП, ако те отговарят на определени условия. Такава дерогация се предоставя например по отношение на планирането на производството и сключването на договори за доставка на селскостопански продукти.

  С член 222 на признати ОП се дава възможност за дерогация от правилата за конкуренция през периоди на сериозен дисбаланс на пазарите.

  Член 209 не е ограничен само до признати ОП, а позволява на всички земеделски стопани или сдружения на земеделски стопани да работят заедно, например за производството или продажбата на селскостопански продукти. Страните, които желаят да се съобразят с тази разпоредба, могат да поискат от Комисията становище относно съвместимостта на техните споразумения с целите, посочени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Заинтересованите страни могат да получат информация, като изпратят електронно писмо на адрес AGRI-NOTIFICATION-209-CMOatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-209-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).

  Всички становища относно съвместимостта на споразуменията с целите на ОСП в рамките на член 209, се публикуват от Комисията.

  Становища на Комисията

  Изключения за междубраншови организации

  В член 210 от Регламента за общата организация на пазарите се определят условията, при които споразуменията, решенията и практиките, приемани от междубраншови организации, могат да бъдат освободени от правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

  За да получат право на освобождаване, междубраншовите организации трябва да уведомят Комисията за своите мерки и да поискат разрешение съгласно член 210.

  Уведомленията могат да се изпращат на адрес: AGRI-NOTIFICATION-209-CMOatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-210-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).

  Всички решения, взети в рамките на член 210, се публикуват от Комисията.

  Решения на Комисията

  2 ЮЛИ 2019 Г.
  Conditions and procedure for exemption

  Специфични секторни изключения

  В член 149 се определят конкретни правила за преговорите с цел сключване на договор от страна на ОП от сектора на млякото.

  В член 150 се определят условията, при които ОП или междубраншови организации (МБО) могат да управляват предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

  В член 167 са посочени правилата за маркетинг с цел подобряване и стабилизиране на функционирането на общия пазар в сектора на виното.

  В член 172 се определят условията, при които ОП или МБО могат да управляват предлагането на шунка със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

  Информация по темата

  Антитръстово законодателство

  Правила за конкуренция в сектора на хранително-вкусовата промишленост

  Правни основания

  Правните основания за организациите на производители и междубраншовите организации, както и за общата организация на пазарите на селскостопански продукти, са определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на Комисията.

  ЕС прие и специфични правила за редица сектори:

  Documents

   

  26 OКТОМВРИ 2018 Г.
  Report on EU competition rules to the agricultural sector

   

  24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
  Commission staff working document accompanying the report on EU competition rules to the agricultural

   

  28 HОЕМВРИ 2019 Г.
  Producer organisations – key facts and findings

   

  21 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
  Brochure: producer organisations

  Прояви